vissza a főoldalra

 

 

 2008.08.15. 

Dilettantizmus, Hiller a neved

A Hiller István vezette tárca intézkedése nyomán ősztől ezer intézményben összevontan oktatják majd a kémiát, a fizikát és a biológiát. A Független Hírügynökség információja szerint, ha a rendszer beválik, 2013-ra megszűnhetnek az önálló reál tárgyak, holott Magyarországon súlyos természettudományos és műszaki szakemberhiány van. Az intézkedés következményeiről dr. Koós Ferenc neveléstörténész, nyugalmazott gimnáziumi igazgató nyilatkozott.

 – A tárca egészében nézi a közoktatást, vagy csak egy-egy területével foglalkozik?

 – Egy olyan miniszterünk van, aki soha nem érettségiztetett, így fogalma sincs arról, kiknek ad utasítást. Ha számba vesszük a közelmúlt oktatásügyi minisztereit, láthatjuk: egyiküknek sem volt jogosítványa ahhoz, hogy érettségi elnök legyen, ám mindegyik „tudta”, mit kell követelni. Az integrált tantárgyoktatás önmagában nem ördögtől való, nem butaság, de így nem! Azon lehet vitatkozni, hogy az egészből bontom ki a részeket, vagy a részeket állítom össze egésszé.

 – Van példa az integrált oktatás sikerére?

 – Igen, sőt magyar példa. Nagy sikerrel valósította meg az integrált oktatást a ’40-es évek második felében, Hódmezővásárhelyen Németh László. A természettudományos ismeretekkel megáldott orvos, író Keresztury Dezső miniszter engedélyével végzett integrált oktatást. Ezt mások viszont nem tudták véghezvinni. A ’70-es években kísérleteztek már az integrált oktatással, de kiderült: nem válik be. Most meg újra ezt akarják. A metódus az, ami teljesen hibás! Az 1800-as évek elején egy sárospataki professzor leírta: a magyar nyelv sajátosságai miatt nem jó a szóképolvasás módszere. S mi történt? Később megint bevezették. A természettudományos tárgyak tantárgyak, s egy bizonyos tudományoknak iskolai leképződései. Természetes, hogy ezek összefüggésben állnak egymással, de nem tudok kapcsolatot találni a részek külön ismerete nélkül. Az iskolával nem szabad játszani! Ha ezt az intézkedést bevezetik, akkor alig lesz olyan diák, aki a biológia alapos ismeretével jelentkezik az orvosi egyetemre. Ráadásul még olyan képesítésű tanár sincs, aki az összevont anyagot oktathatná.

 – A biológia egyébként sem kötelező érettségi tantárgy.

 – Nem, de az volt 1957-ig. Azután magyarból, történelemből, matematikából, fizikából és orosz nyelvből kellett érettségizni, választható tárgy nem volt. A matematikai követelményeken is enyhítettek, nem szerepelt a tananyagban a differenciál- és integrálszámítás. Ki látta ennek a kárát? Aki matematika tanár akart lenni, az megtanulta az egyetemen. A leendő jogászokat, történészeket nem terhelték le ezzel. Érvként visszamennék az időben, egészen a XVII. századig. Apáczai Csere János elmondott egy híres beszédet az iskolák szükséges voltáról, ebből idézek: „az ember gondolkodó, magasabb rendű lény, de a kiművelés helye az iskola. Ebben az iskolában tanítók és tanulók szükséges és hasznos ismereteket tanítanak és tanulnak.” Az, hogy mi a szükséges és hasznos ismeret, azt a felnőtt társadalom, a tanügyet tervezők mondják meg. Mi a tanulók dolga Apáczai szerint? „Vezető és alárendelt is csak olyan ember lehet, aki megszokta az engedelmességet, gyermekként az iskolamesternek, felnőttként a törvényeknek és kormányzatnak.” Tehát egy gyermek az iskolában megtanul engedelmeskedni, de parancsolni is, amikor pl. ő a hetes. „A tanítványoknak fel kell nőni az igaz emberekhez, akiket csupán gondolkodó és beszélő képességük különböztet meg az állatoktól.” – írta Apáczai. Gondolkodni és beszélni... A mai vizsgarendszer pont a beszélés képességétől fosztja meg az embereket. A történelem „beszélős tantárgy”, s írásbelivé alakították át. Az egy témát teljesen kidolgozó metódusú magyar írásbeli dolgozatot pedig apró részekre szedték szét. Így nem lehet írásban összefüggő, logikus gondolatmenettel kifejtenie a diáknak mondanivalóját. Az az ember, aki nem tud rendesen gondolkodni és beszélni az irányított tömeg tagjává válik. Újra Apáczait idézem: „semmit nem ér a képzettség becsvágy nélkül, sem a becsvágy képzettség nélkül.” Természetes, hogy a képzettségnek és a becsvágynak szinkronban kell lenni. Azért tanulunk, hogy magasabb posztra kerüljünk.

 – Milyen legyen az optimális, magyar, érettségire felkészítő középiskola?

 – Az alapokat kell megtanítani a diákoknak a középiskolában. Azt, hogy mi az érettségi anyaga, azt a felnőtt társadalom állapítja meg, s az érettségi elméletileg azt szolgálja, hogy kapjon egy papírt az egyén arról: érett a továbbtanulásra. A tudományok mennyisége és minősége növekszik az idők folyamán. Egyik tanár barátom mesélte: kémiából azt is tanulja a gyerek, amire a közelmúltban Nobel-díjat adtak. Muszáj a friss Nobel-díjas eredményt beemelni a középiskolai tananyagba? Ha valaki azt mondja, hogy ért a tanügyhöz, vagy hazudik, vagy politikus. Még csoportok sem érthetnek a tanügyhöz, nemhogy az egyes személy. Jómagam ezért csak a tanügy tehetséggondozó részét érintő kérdések megválaszolására vállalkozom. Ehhez értek bizonyítottan. Az általam vezetett iskola a példa erre: egy okos, szófogadó középiskolai diák bármelyik egyetemre sikerrel felvételizhet, ha az érettségi idejéig két középfokú nyelvvizsgát szerzett. Milyen esetben lehet jó a természettudományos tárgyak integrált oktatása? Az általam preferált nyolcosztályos gimnázium második négy évében bevezethetnék a humán és a reál tagozatot, s az előbbiben a kémia, a fizika és a biológia oktatása helyett tudománytörténetet lehetne tanítani. Ez sem megy máról holnapra, s alaposan ki kell dolgozni a módszert. Brassai Sámuel, a nagy polihisztor mondta: „ne akarjunk szaktudósokat nevelni, csak mi legyünk azok.” A diákban fel kell kelteni az érdeklődést az adott tantárgy iránt. Ha valaki természettudományos pályára készül, annak viszont úgy tanítsák meg a felvételire szükséges anyagot a reál tagozaton, hogy ne kelljen magántanárhoz járnia. Arra is figyelnie kell, hogy két olyan fontos terület jelent meg az oktatásban, ami több, mint tantárgy, mert „levegő” a XXI. század magyarjának: a számítástechnika és az idegen nyelv. Miután az idegennyelv-oktatás nem sikeres Magyarországon, ezért nem támogatják azt, s kijelentik: le kell venni a nyelvvizsgák utáni pontot, mert csak az a diák tud sikerrel nyelvvizsgázni, kinek a szülei magántanárt fogadnak. Tiltakozom! Saját iskolám példáját hozom fel, ahol a tanulók 95% -a biztos magántanár fogadása nélkül tette le a nyelvvizsgát. Jómagam a továbbtanulás feltételének tekintem a nyelvvizsgát. Ma nagyon sokan később kapják csak kézhez a diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt. Az idegen nyelv ismerete azért is fontos, hogy az egyetemen idegen nyelvű szakirodalmat lehessen tanulmányozni. Szintén fontos a számítástechnika területén az LCD vizsga. Újra Brassait idézem, mégpedig 1867-es akadémiai székfoglaló beszédét: „arra való-é az oktatásügy, arra alapítvák-é az iskolák, hogy kificamítjuk, rendszeresen megbénítjuk a fiatalság eszét?” Ennyit a „reformokról”. Arról, hogy kik és kiknek csinálják a reformot, idézem Szőnyi Pált. Szőnyi a reformkorban először tanított a debreceni kollégiumban magyar nyelven matematikát. „A nevelés mezején sok vitéz küzd anélkül, hogy küzdelmi indokát, irányát és eredményét kellő mértékben ismerné. Fő oka a közvitéz bizonytalan fáradalmának, hogy azok sincsenek mindig mindenkor tisztában teendőikkel, akik élén állnak az ügynek.” Nincs új a Nap alatt. A tanügy nem bír el sok apró reformot. Egyet kéne csinálni: rendet tenni. A rend nem azt jelenti, hogy most kb. 600 iskolát fognak bezárni pénzhiány miatt. Ez a tökéletes oktatáspolitika? Az önkormányzatok többsége nem kormánypárti, így nem kapnak pénzt, de elvárják tőlük az iskolák fenntartását. A szülők pedig az ellenzéki önkormányzatot szidják.

 - A reál tárgyak összevonása gondolom óraszámcsökkenéssel is jár. Nem egy burkolt létszámleépítésről van szó?

 – A kormányzat rettegésben tartja a pedagógustársadalmat: ne legyen biztos a tanár abban, hogy jövőre is lesz állása. A rettegésben tartott emberek pedig alázatosak. Az egész „reform” célja, hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön az a terület, ahova éppen a lehető legtöbbet kéne anyagilag fordítani, természetesen szigorú ellenőrzés mellett.

 – Olvastam: a miniszter bejelentette, hogy az új módszer szerint oktató iskolák több pénzt kapnak az államtól, mint a hagyományoshoz ragaszkodó intézmények. Mit gondol: milyen lesz a miniszteri intézkedés visszhangja?

 – Kormányzati szinten azt mondják: sikeres volt a kísérlet. Majd aztán a folyamatot nem viszik végig. Magyarországon 1945 óta minden kísérlet sikeres volt, csak egyet sem csináltak végig. Felveszik ezért a jutalmat, megkapják a kitüntetést, s itt megszakad a folyamat. Az intézkedés végrehajtására azonban nincs tanár, kidolgozott tananyag. Most fog elérkezni a magántanárok fénykora. Aki orvos akar lenni, az fizethet magántanárt, illetve több milliót egy tanévre.

 Medveczky Attila