vissza a főoldalra

 

 

 2008.01.11. 

Milyen rend képes megalapozni a társadalom tartós békéjét?

Folyóiratszemle - Kommentár

 

XII. Piusz alakját és pápaságát szinte kizárólag a korszak diktatúráival összefüggésben szokás megítélni. A II. világháború alatt játszott szerepéről, a holokauszttal kapcsolatos "hallgatásáról" és a kommunizmussal szembeni "merevségéről" folyó viták közepette csaknem teljesen elsikkad pápaságának minden más vonatkozása. Pedig (...) a keresztény értékrendnek megfelelő társadalmi berendezkedés alapelveit kifejtő apostoli körleveleiből, rádióbeszédeiből és konkrét helyzetekre reagáló felszólalásaiból az egyház társadalmi tanításának alakulásában fontos mérföldkövet jelentő gondolatvilág rajzolódik elénk.

  (...)

 Milyen tehát XII. Piusz szerint az az igazságos rend, amely végső soron egyedül képes megalapozni egy társadalom tartós belső és külső békéjét? (...) két egymást átjáró felfogásban látta a korában jelentkező krízis okát: az etatizmusban, valamint a társadalmi rend mechanikus felfogásában.

 Az etatizmuson a pápa az állami abszolutizmus modern formáját értette, melyben az államhatalom abszolút autonóm valóságként állítja magát, és így önmagát teszi minden erkölcsi és jogrend végső kritériumává. XII. Piusz ebben az összefüggésben nem alaptalanul mutatott rá, hogy a felvilágosodás szelleméből táplálkozó, Isten (vagyis az abszolút értékek) létét - legalább a gyakorlatban - elutasító államfelfogásból természetesen fejlődhettek ki korának diktatúrái, ahol az isteni jogrendtől elszakított emberi jogrendben az állam vált - akár önmagában, akár mint egy osztály, párt vagy rassz képviselője - a magánszféra szentségét is államérdekeknek feláldozni kész végső céllá.

 XII. Piusz hasonlóképpen az értékek torzulása miatt tekintette veszélyesnek és a krízishez vezető másik fő oknak azt a jelenséget, amelyet mechanikus társadalomszemléletnek nevezett. A társadalom rendszerének ebben a felfogásában ugyanis az egyes elemeket összefüggésükből kiragadva értékelik: a közéletben az állampolgárra puszta választóként tekintenek, aki a pártok szemében csak mint a többséget vagy kisebbséget alkotó halmaz eleme számít, családjában és hivatásában betöltött szerepe nem kerül szóba. Gazdasági téren is hasonló kvantitatív utilitarizmus érvényesül, amennyiben a termékek ára az egyetlen norma, amely meghatározza a termelés és értékesítés helyét, közben pedig teljesen háttérbe szorul a termelők közötti organikus egység. Erkölcsi és kulturális téren pedig úgy jelentkezik ez a szemléletmód, hogy az egyént személyes történetétől és hagyományaitól elválasztva szemlélik, mint aki szabad "minden kötöttségtől és normától, minden objektív társadalmi értéktől", s így végső soron saját maga számára válik végső normává.

 (...) a pápa öt alapelvet sorolt fel, amelyek képesek az államok belső rendjét és ezáltal a társadalmi békét biztosítani.

 (A teljes cikk a Kommentár című folyóirat 2007/5. számában olvasható - Fejérdy András: Opus Iustitiae Pax - XII. Piusz pápa társadalmi tanítása.

Itt - a további elemzés részeként - a szerző kifejti a fent említett öt alapelvet, melyek a következők:

- az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása,

- a társadalom egységének védelme,

- a munka méltóságának elismerése,

- az abszolút törvények létezésének elfogadása,

-          az állam a társadalom és a személyek szolgálatában álljon, s ne fordítva.)

 (Forrás: igen.hu)