vissza a főoldalra

 

 

 2008.01.18. 

185 éve született a Tragédia szerzője

Madách Imre a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja. Műve, Az ember tragédiája a magyar drámairodalom egyik legismertebb darabja. Számos nyelvre lefordították és a mai napig több országban vitték színre. Madách nemesi családból származott, részt vett a szabadságharcban. Kossuth titkárának rejtegetéséért börtönbe vetették. Élete nagy részét Alsósztregován töltötte. Itt született meg költészeti és drámai munkáinak többsége. Madách Imre 1823. január 21-én született, három héttel Petőfi születése után. Vagyon és műveltség tekintetében családja a magyar középnemesség felsőbb rétegéhez tartozott. A család nemességét Madách a XIII. századig vezette vissza. Ősük egy bizonyos Radon de Oszlán volt, aki II. Endrétől kapott nemesi oklevelet. A család Alsó-Sztregova falut és környékét birtokolta, itt született a költő is. A XVI. és a XVII. század fordulóján a Madáchok rokoni kapcsolatba kerültek a költő Rimay Jánossal. Érdekesség, hogy a költő dédapja, Madách János szintén írt verseket. Vagyonából annyira segítette egyházát, hogy halála után a család anyagi válságba került. Fiát, a költő nagyapját, Sándort Migazzi Kristóf váci püspök vette védelmébe, felneveltette, kitaníttatta, és áttérítette a katolikus hitre - azóta a Madáchok katolikusok.

Madách Sándorból híres ügyvéd lett, őt kérte fel védőül a Martinovics-per tizenhárom vádlottja. Ő szerezte vissza a családnak a sztregovai birtokot, és az ún. „új kastélyt", a szép kéttornyú földszintes épületet is o kezdte rendbe hozatni, melyet azután fia, Imre, a költő apja fejlesztett ki kellemes szép parkkal körülvett rezidenciává. Ebben az épületben született költőnk, és nagy művét, Az ember tragédiáját is itt írta. Ez az épület ma is áll, jelenleg múzeum.

A családfő halála után az özvegy erős lélekkel folytatta a gazdaság irányítását és a gyermekek nevelését. A legidősebb leány, Mária hamarosan nőül ment Huszár József Nógrád megyei alispánhoz. Az anya a három fiúhoz nevelőt fogadott, kit maguk között „hófmesternek" neveztek, s aki az iskolai vizsgákra is előkészítette őket. A Madách fivérek a sztregovai házba is eljutó folyóiratok hatására kis lapot is készítettek Literaturai Kevercs címmel. A kis lap jelszava: „Az ész az isten, mely minket vezet, Az o szavára minden meghajul" - Berzsenyi episztolájából kissé pontatlanul idézve. Az Athenaeum is e jelszóval indul 1837-ben. A kis lap ösztönzője az akkor nevelő, Spányik lehetett, aki a reformkori diáktársaságokban szokásos diáklapokra emlékezett kollégiumi éveiből. Madách Imre 1831–37-ben magántanuló, a váci piarista gimnáziumban tette le vizsgáit. 1837-ben a pesti egyetem filozófiai tanfolyamára került, 1838-ban a jogi karra. Megismerte a reformkor kiválóságait, barátságot kötött Lónyay Menyhérttel, és beleszeretett annak Etelke nevű húgába. 1842-ben ügyvédi vizsgát tett, megyei másodjegyző lett, de 1843-ban betegsége miatt lemondott tisztségéről. 1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet. A szabadságharcban megyei főbiztosként segítette a hadsereg élelmezését. 1849-ben nénjét honvédtiszt férjével román parasztfelkelők megölték. 1852–53-ban Kossuth titkárának, Rimóczy Jánosnak rejtegetése miatt börtönben, majd rendőri felügyelet alatt élt Pesten. 1854-től, válása után anyjával és gyermekeivel Sztregovára húzódott vissza, irodalommal foglalkozott. 1861-ben visszatért a megyei közéletbe, országgyűlési képviselő lett. Írói pályáját versekkel kezdte (Lantvirágok, 1840), későbbi költeményei, bár ciklusokba és kötetbe szerkesztette őket, csak halála után jelentek meg. Részletszépségeik és főleg a Tragédiát előlegező motívumaik miatt Madách Imre lírai művei közül a természeti és a bölcseleti ihletésűek a legértékesebbek. Széles körű olvasottságról, eklektikus szemléletről tanúskodó értekezéseinek zöme ugyancsak fő művével áll kapcsolatban mint előkészítés vagy utólagos kommentár. Cikkei és beszédei a centralistákéval rokon liberális és hazafias szemléletet tükröznek, meggyőző szónoki képességre vallanak. Novellái kevésbé jelentősek. Kezdettől a nagy dráma megalkotása iránti becsvágya ösztönözte. A Commodus (1839) és a Nápolyi Endre (1841–42) történelmi tárgyat dolgoz föl, A Csák végnapjai (1843, 1861) Kisfaludy Károly és Petőfi fölfogását követi, a főhőst tragikus végzetű nemzeti hősként ábrázolja. Korábban prózában, ettől kezdve jambikus versben írta drámáit. Héraklész a hőse a Férfi és nőnek (1842–43), amelyet forrásaitól (Szophoklész, Seneca, Ovidius) a romantikus hős- és szerelemeszmény fölmagasztosítása különböztet meg. A nagyra törő lázadó és a kisszerű környezet összeütközésére épül a Csak tréfa (1843–44) és a Mária királynő (1855); az utóbbiban az eredmény nélküli küzdelem motívuma is hangsúlyos. Igazán jelentős művei 1859 és 1861 között keletkeztek. A civilizátor (1859) „komédia Aristophanes modorában”, időszerű visszavágás Bach miniszter Blickjére, akárcsak Széchenyi Rückblickje. Antik mintaképére emlékeztetően leplezte le az önkényuralom korszakának demagógiáját és módszereit, de a nemzeti önkritika sem hiányzik belőle, főleg a meghátráló passzivitást bírálta. Az ember tragédiája sikere után 1862-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, 1863-tól az MTA tagja volt.

Az ember tragédiáját 1859. február 7. és 1860. március 20. között írta, és Arany János – főleg nyelvi és verselési – javításait figyelembe véve jelentette meg (1861). Végső változata a második kiadás (1863).

Műfaji mintát Madách Imre a drámai vagy epikai formában írott „emberiségpoémákban” talál, ötvözve a fausti típusú drámai költemény és az egész emberi történelmet áttekintő „poème d'humanité” hagyományait, melyeknek gyökerei visszanyúlnak az antik mítoszba, a bibliába és a keresztény középkor irodalmába. A közvetlen műfaji előzmények közé tartoznak Milton, Goethe, Byron és Shelley emberiségkölteményei. A filozófusok közül a görög, keresztény, a klasszikus német filozófia és a Madách Imrével kortárs mechanikus materialista és korai pozitivista irányok képviselőinek nézetei kapnak a többinél nagyobb hangsúlyt. A hazai romantikus liberalizmus válsága és az 1850–60-as évek fordulójának bel- és külpolitikai reményei éppúgy belejátszottak a mű születésébe, mint a világtörténelmi olvasmányok és a házasságában szerzett, elméletté általánosított tapasztalatok. A legfontosabb szereplők, egyénítő vonásaikon kívül, jelképes megtestesítői valamilyen általános emberi magatartás-változatnak és ehhez kapcsolódó filozófiai irányzatnak. Eszerint Ádám érzelmei és érvei a haladásban bízó liberális és a fejlődést dialektikusan és eszményi cél felé törekvő módon elképzelő hegeliánus fölfogásában gyökereznek. Lucifer a mechanikus materializmus meg a pozitivizmus közötti átmenet eszmerendszeréből merít. Éva a természet és a szellem világa között közvetít. A szereplők funkciójáról számos más értelmezés is született, mert a hősök a történelmi szerep és helyzet változásai szerint váltogatják arcukat. A Tragédia művészeti értékeit kritikusai kezdettől mély gondolatiságában, szövevényes, mégis szilárd szerkezetében, a lírai és drámai elemek eredeti vegyítésében ismerték föl. Nyelvét, Arany nyomán, erőtlenebbnek ítélték, bár kétségbevonhatatlan erénye tömörsége, fogalmisága, egy-egy kor stílusának sikeres utánzása. Karinthy pontosan jövendölt, mikor azt írta: „A Tragédiát mindenki felhasználhatja saját céljaira." Az elmúlt, csaknem százötven esztendő alatt sokan, sokféle nézőpontból és céllal magyarázták a művet. Volt, hogy szkeptikusnak, vallásgyalázónak ítélték, máskor buzdító reménykeltést láttak benne, de az is előfordult, hogy előadásait betiltották a budapesti Nemzeti Színházban. A darab témájának vizsgálatakor ezért célszerűnek tűnik a szerző kommentárját felidézni. "Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy a mint az ember istentől elszakad s önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és legszentebb eszméin végig egymás után cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt megbukik s megbuktatója mindenütt egy gyönge, mi az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír (ez volna csekély nézetem szerint a tragikum)..." (Madách levele Erdélyi Jánoshoz, 1862. szeptember 13). A Tragédia alaptémája tehát a mű ún. történelmi színeiben (IV.-XIX.) végigvezetett eszmetörténeti kaland. A színek során felvetődő, majd (valamely „emberi gyönge” okán) megsemmisülő koreszméket Ádám képviseli, többnyire kiemelkedő és jelképes szerepű történelmi személyiségek alakjában. A hegeli történelemszemlélet hármasságát is felhasználó (tézis-antitézis-szintézis) eszmetörténeti vizsgálódás a IX. színben ér tetőpontjára. Kiemeli a párizsi színben megfogalmazott - az egyiptomi, az athéni és a római képekben előkészített - eszmék (szabadság, egyenlőség, testvériség) jelentőségét a szerkezeti megoldás (álom az álomban). A vázolt nagy eszmék feltűnése és bukása Madách korában és az elképzelt jövőben folytatódik tovább. Londonban megvásárolhatósággá válik a szabadság, a Falanszter egyenlősdije felszámolja az egyéniséget, az eszkimó-világ pedig csúfot űz a testvériségből. Az emberi létezés jobbítását célzó eszmék sorra megbuknak, Ádám menekülési kísérletei pedig meghiúsulnak, ezért kénytelen újra és újra, egyre keserűbben szembesülni az "örök emberi kérdéssel": mi célom a világban? Az élvezetek mámora (Róma) éppúgy zsákutcát jelent számára, mint a tudomány életidegensége (Prága), a Földet pedig fizikai korlátai (XIII. szín) vagy lelki kötelékei (XV. szín) miatt képtelen elhagyni a madáchi hős, aki álomutazása végén maga is rádöbben az egyéni lét legfőbb igazságára: „A célt, tudom, még százszor el nem érem./ Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is?/ A cél, megszűnte a dicső csatának,/ A cél halál, az élet küzdelem,/ S az ember célja e küzdés maga.” Ezt az életigazságot terjeszti ki az egész emberiségre vonatkozóan Madách az Úr zárószavaival.

Utolsó nagyobb befejezett műve, a Mózes (1860), az akadémiai Károlyi-pályázaton nem nyert díjat. A biblikus példázatban ezúttal is a szabadságharc bukását követő idők kérdéseire keresett választ, valamint a férfi és a nő, a nagy ember és a tömeg, a nagyszerű terv és a silányabb megvalósulás ellentétét vizsgálta. Drámái a Tragédia kivételével nem jelentek meg életében. Színpadra először a Tragédia került (1883. szept. 21., Nemzeti Színház), világsikere, fordításokban és előadásokban, 1892-ben kezdődött. A Mózest Kolozsvárott mutatták be (1888), A civilizátor 1938-ban került először színre.

 m.a.