vissza a főoldalra

 

 

 2008.10.24. 

185 éve született a Magyar mythologia írója

Ipolyi Arnold besztercebányai majd nagyváradi püspök, a MTA tagja, a magyar művészettörténet-kutatás egyik úttörője Ipolykeszin született 1823. október 18-án. Pozsonyban, Nagyszombaton, Bécsben és Esztergomban végzett teológiai tanulmányokat, emellett a történelmi tudományokkal foglalkozott behatóbban, különösen a középkori paleográfiával, régészettel és az ókeresztény egyházi művészettel. 1849-tol Ipolyi különböző egyházi funkciókat látott el, 1860-1863-ig törökszentmiklósi plébános. 1863-tól egri kanonok, 1872-től besztercebányai, 1886-tól nagyváradi püspök. A nagyközönség előtt elsősorban mint püspök és a Magyar Mythológia c. mű szerzőjeként ismert. A magyar nép ősvallása iránti érdeklődése - amint ő maga írta a Magyar Mythologia első lapjain - még tanulóéveiben kezdődött, s csak tovább fokozódott, amikor 1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatot hirdetett egy olyan mű megírására, amelyben minden együtt van, amit „a régi magyarok vallására vonatkozólag kifürkészni lehet". Ezekben az években jelentek meg Erdélyi János nagy hatású gyűjteményei, a Népdalok és mondák kötetei. Ugyanerre az időszakra, a felkészülés idejére esik személyes néprajzi gyűjtőmunkájának megindítása, s egyben egy népes gyűjtőtábor megszervezése. Erre a több mint háromszáz tételt meghaladó kéziratos mese-, monda-, népszokás- és néphitgyűjtésre mitológiai művében gyakran hivatkozott. A Magyar Mythológiában felhasznált szövegeket 1846 és 1853 között jegyezte le Ipolyi, de még további öt esztendőn keresztül folytatta a gyűjtést, és így a gyűjtemény összesen több mint ezer szöveget tartalmaz. Kétségtelen ezzel a művével úttörő munkát végzett, J. Grimmel egyidőben adott a magyar ősi hitvilágról átfogó képet. A mű „... méltatói és bírálói egyaránt elismerték, hogy ez a könyv volt szellemi kultúránk első elemző összefoglalása... a hitvilágot, mint összefüggő rendszert vizsgálta." (Hoppál M.: Ipolyi Arnold. Bp. 1980. 50-53.p.) A könyv 1854-ben jelent meg Pesten, a reprint kiadása 1987-ben volt. Kevésbé közismert tudományos munkássága, egész életén át tartó nemzeti értékeket mentő gyűjtőmunkája. Őt tekintjük a műemlékvédelem megalapítójának. Elsőként vette számba és írta le a hazánk középkori megőrzésre érdemes, épületeit, szobrait, festményeit. Konstantinápolyban Mátyás király corvináiból kutatott fel. Leírta a királyi koronát. Népmeséket gyűjtött. Műemlék-felfedező útjai alkalmával bejárta az egész országot. Gyűjtötte „ ... a köz és magánélet régiségeit a vallási és egyházi, polgári és házi, az állami jog - és műrégiségeket, egyszóval mindent e téren, ami a nemzetet életében jellemzi..." (Hoppál M.: Ipolyi Arnold Bp. 1980. 117 .p. ). 1852-ben jelent meg első történeti témájú tanulmánya, Adalékok a zsitvatoroki békekötés történetéhez címmel. Ebben az időben publikálta első egyháztörténeti írásait is, ilyen például a Vázlatok a hazai egyházarcheológiai műemlékekről Szent János magyar egyháza a szent-ferenczieknél Pozsonyban, s a hazánkban létező katakombák című, valamint a magyarok apostolai közül Szent Adalbertről szóló műve a Religio című folyóirat lapjain.

Folyamatos gyűjtőmunkával értékes gyűjteményeket hozott létre: képgyűjtemény, vallási kegytárgyak, könyvek, ötvösmunkák, fegyverek, szőnyegek, stb. Végrendeletében a gyűjtemény együtt tartásáról rendelkezett, hogy a nemzet kultúrájának része maradjon. Régi képgyűjteménye az esztergomi Keresztény Múzeum jelentős részét képezi, a gyűjtemény többi része a Szépművészeti Múzeumban található. Törökszentmiklóson töltött esztendei alatt százötven tudományos címszót írt az Egyetemes Magyar Encyclopédiába. Értekezett többek között a régi magyar népkönyvekről, a pozsonyi káptalan 14. századbeli könyvtáráról, a misztériumok maradványairól hazánkban, valamint a magyar népmese ügyéről, amikor is Gaál György mesegyűjteményét ismertette az Új Magyar Múzeum 1858. októberi füzetében. Ugyanebben az évben, 1858-ban az Akadémia december 15-ei ülésén neki ítélte az alapítójáról, Marczibányi István Csanádi alispánról elnevezett jutalmat, s egyben levelező tagnak is megválasztották. De nemcsak a történeti filológia meg a folklór érdekelte. Fáradhatatlanul járta szűkebb pátriája községeit, majd az egyre távolabbi vidékeket is, azzal a céllal, hogy minden számba vehető műemléket leírjon, megörökítsen. Világosan megfogalmazta egy ilyen munka célját Adalék Magyarország 13. századi helyirata és földrajzához című tanulmányában, amely 1857-es csallóközi műemlék-felfedező útja után készült. 1860 elején Bartakovics Béla egri érsek saját kezűleg írt levelében felajánlotta Ipolyinak a törökszentmiklósi parókiát. Minthogy ott segédlelkész is volt, az érsek úgy gondolta, Ipolyi ezután több időt szentelhet tudományos munkájának, azonkívül a jövőben az egri kanonokságot is neki szánta. A legjelentősebb változás mégis az volt Ipolyi életében, hogy míg a császárváros árnyékában a Morva folyó menti szlovák faluban és főúri barátai körében alig hallott magyar szót, addig új hivatalában és lakhelyén a magyar nemzeti érzés látványos ébredésének lehetett tanúja. Egy olyan alföldi faluba érkezett, ahol tüntetőén hazafias üdvözlőbeszéddel fogadták, és nem kerülhette el, hogy bekapcsolódjék a város társadalmi és politikai életébe: azonnal megválasztották az akkor alakuló „olvasó és társalkodó egylet elnökéül".

Tovább folytatta hazai műemlék-felfedező útjait. Bejárta a felvidéki Trencsén, Liptó, Zólyom, Árva megyéket, a Dunántúlon pedig Vas, Zala és Somogy helységeit. Különös alapossággal kutatta végig a régi műemlékekben oly gazdag Szepességet. Ezek az utazások adtak alapot később nagyszabású tanulmányainak sorozatához, amelyekben a középkori Magyarország műemlékeit sorolta fel, ismertette történetüket, és leírta akkori állapotukat. Akadémiai székfoglalóját is e tárgykörben készítette 1860-ban, A deákmonostori 13. századi román basilika címmel, melyből a hazai archeológia megalapításának igénye csendül ki. Székfoglaló előadásának végén elsőként hívta fel a figyelmet az egyházi kincsek történeti-kulturális jelentőségére, többek között a Szent László-hermára.

1871 végén kapta a hírt, hogy besztercebányai püspök lesz, ahová feltehetően német- és szlováknyelv-tudása miatt szemelték ki feljebbvalói. Az egyházmegye kormányzásán kívül elsőrendű feladatának tekintette az iskolaügyet, az ifjúság korszerű nevelésének ügyét. Felesleges költekezések helyett inkább iskolákat alapított. Így többek között az akkor még meglehetősen ritka leánynevelés fellendítésére „nőtanodát" létesített, ahol mai fogalmaink szerint is igen korszerű oktatás folyt, mert szakmát is tanultak a leányok. Az iskolához hímzőműhely csatlakozott, ahol szegény sorsú nők is munkaalkalmat nyertek a miseruhák hímzésével. A fiúknak a püspöki palotában rendezett be egy jól kiszerelt asztalosműhelyt, ahol a műbútor-asztalosságot, díszítő- és faragóipart sajátították el az ifjak.

1886. február 18-án kelt királyi kinevezése Nagyvárad tekintélyes és nagy jövedelmű püspöki székébe. Ez volt az ország egyik legjelentősebb egyházi méltósága. Sajnos a júliusi beiktatás után alig maradt ideje arra, hogy új állomáshelyén ugyanolyan értékes munkát végezzen: 1886. december 2-án hunyt el Nagyváradon.

Az egyházi szolgálata és tudományos munkája mellett a mai szóhasználattal élve - a közéleti tevékenységet, ismeretek átadását is fontosnak tartotta. Ipolyi Arnold rendes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, a Magyar Történelmi Társulat alapító elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat elnöke és az Országos Közoktatási Tanács elnöke. Az említett területeken tudományszervező tevékenységével is maradandót alkotott.

 

Medveczky Attila