vissza a főoldalra

 

 

 2009.12.26. 

Fráter Lénárt: HUNYADI JÁNOS EREDETE

Több száz esztendő nem volt elég, hogy eltavolíthattuk volna azt a ködöt, amely eredetére és születésére borul. Ma sem tudjuk, ki volt az atyja - ! - Zsigmond-e? - Vajk-e? - vagy egyik se -! Zsigmondot nem fogadják el a legmélyebb kutatók. Vajk atyaságának meg ellentmondanak az egykorúak feljegyzései, amelyek «genere non admodum obscuro» születésűnek mondják. A Cilléi grófok évkönyvének írója feltétlenül feljegyezte és szemére hányta volna oláh eredetét, ha tényleg az lett volna, azonban még ez is, «bár csekély, de nemescsaládból) származónak mondja. Maga Hunyadi a csatában elesett öccsének fényes síremléket állít, lelki üdvösségeért alapítványt tesz. Sehol nem olvassuk és semmi emléke sem maradt annak, hogy Vajkért, az ő állítólagos atyjáért vagy anyjáért ilyes intézkedést tett volna. A gyermeki hálátlanság pedig ugyancsak messze áll Hunyadi közismert vallásos jellemétől. Ugyanígy vagyunk az anyjával és fivéreivel. A leglázasabb kutatók megállapítják, hogy ha a fráter szó és annak változatai (carnalis, uterinus stb.) jogi műszóként helyesen használtattak, akkor az atyjának kétszer kellett nősülnie. De Vajknak még egyik nejét, az állítólagos Morsinai Erzsébetet sem lehet kétségtelen bizonyítékokkal támogatni. Egyszerűen elfogadták a történetírók, egyéb hiján kényszerből mert nem volt más. Nővérei körül meg éppenséggel nagy az ingadozás. Hol egyet, hol kettőt, hol hármat, hol meg egyet sem engednek meg az egymásnak ellentmondó írók és itt is azt állapítják meg, hogy nővéreiről csak abban az esetben lehet szó, ha a feleség még egyszer férjhez ment. (Forster: M. orsz. műeml. IV. k.)

 Tehát csupa bizonytalanság.

 Bizonytalan a nemzet, amelyből származott. Magyar, oláh vagy szláv? Bizonytalan az apa és az anya, akiktől született; bizonytalan fivéreinek és nővéreinek a száma, sőt még a létezése is. Íme idejutott a «Joannes, dictus Oláh, filius Vajk de Hunyad, filius Serb vagy Sorb» alapon való kutatás.Csoda-e, ha ennek örülnek ellenfeleink és elégedetlen minden magyar.

 Sajnos, a rendelkezésre álló források miatt a történelmi kutatás - bármilyen lelkiismeretes és mélyreható legyen is az - nem is juthat más eredményre, hacsak módszert nem változtat.

 Mert mi áll itt a kutató rendelkezésére? Első sorban az az anyag, amelyet a kortársak írtak, vagy legalább is azoknak tulajdonítanak. Ez mindenesetre elsőrangú kútforrás volna, de a jelen esetben igen-igen megrostálandó. Ugyanis : vagy a Hunyadi-ház jóbarátai, vagy ellenségei írták. Márpedig úgy a hízelgés, mint a harag és a gyűlölet egyaránt túloz, tehát egyik sem megbízható. Még kevésbbé megbízhatók a hosszú évtizedek vagy pláne évszázadok utáni feljegyzések.

 De itt vannak az ugyanazon korból, illetékesek kezéből eredő oklevelek is. Az oklevelek egy részének azonban nagy szépséghibája van. Ugyanis előre bemondották, hogy ilyen meg ilyen okleveleket fognak találni. (Török: 3. ért. 31. lap.) Márpedig az ilyen előre megjósolt okleveleknek az igazi történelmi kutató szemében meg van a maga különleges értéke. Ezt az értéket és értékelést szem elől téveszteni igen nagy hiba.

 De meg igen nagy, sőt a legnagyobb hibába estek a kutatók azzal is, hogy ennek a történelemben párját ritkító nagy hősnek az eredetében is valami rendkívülit, valami nagy titokzatosságot, valami meglepő különlegességet gyanítottak. Azt keresték és azt várták! Azért született meg tízféle elmélet eredetének megmagyarázására, bár - akár észrevétlenül vagy jóhiszeműleg, akár szándékosan, de - teljesen eltér mindenik az V. László által megadott tényektől. Ezek pedig, hogy ősei birtokos magyar nemesek voltak, a magyar királyok adományából vagy legalább is engedélyéből címerhasználati joggal, több nemzedéken keresztül. Ezek azok az adottságok, amelyekre a kutatásnak el kell jutnia, ha tud. Ha pedig ezekre eljutni nem tud, akkor ezekből kell kiindulnia.

 Mi a kutatásban ezt a módszert követjük. Szigorúan szem előtt tartjuk a megadott alapot, az alapvető tényeket: birtokos magyar nemesi család, címerhasználati joggal, több, tehát nem egy-két nemzedéken keresztül. Tehát, hogy úgy mondjam, «birtokon kívül», vagyis nem a meglevő oklevelekből indulunk ki, hanem egy olyan családnak történetéből, mely a fenti adottságoknak megfelelni látszik. Vájjon hova vezet ez? Ezen gondolatot pedig megadta az a legújabban megtalált oklevélmásolat, mely 1837-ben József nádor parancsára négy példányban készült, amelyből kettő még ma is megvan. Az eredetit a váci káptalan őrizte.

 Az oklevelet Ulászló adta ki 1441 március 12-én, Márványkőnél, hadbamenet alkalmával. Ezen oklevél értelmében János, a verebélyi vajda fia és Boldizsár, az ő unokatestvére, valamint ennek fia, György, beiktatandó Sápon, Külső-Zolnok vármegyében.

 Ezzel kapcsolatban kiinduló pontunk az az 1403-ból való síremlék, mely ma is látható a mátraverebélyi ősrégi templomban. A templom eredetileg az irdatlan erdőség szélén, a Zagyva partján épült, az erdő sűrűjében elrejtett és már akkor is búcsújáróhelyet képező Szentkút kedveért. (Anj. okt. II. k. 567. 1.)

 E templom és síremlék fényképmásolatát leközölte Békefi «A pásztói apátság történetének» II. kötetében, de mert tárgyától messze vezetett volna, azzal bővebben nem foglalkozhatott. Hogy ő ezt csak epizódnak szánta, mutatja az, hogy a síremlék feliratának helyes megoldására sem fordított nagy gondot.

Ma a szószék lépcsőzetének falába illesztett síremléknek képét mi is közöljük. (felső kép)

Ez a Hunyadi-címer őse

 A síremlék körirata (a rövidítéseket zárójel közé betoldva) a következő:

 HIC REQUIECCIT CORPUS STRE(nui)  IMWl(cti)   MILITIS MAG(ist)RI PET(ri filii) GEO (r)GY OLl(m) VICEVAIVODE T(ranssilvaniae) FU (n)DATO(r)IS HUI(us) E(cclesiae) QU(i) OBIIT A. D. MCCCCIII.

 A köriraton belül van az évszám, lent igen szép kifaragott kereszt alakja, felső részén a címer azzal a bizonyos közismert és legendás madáralakkal, a hollóval.

 A körirat magában címer nélkül, vagy a címer magában a körirat nélkül fel se tűnnék, semmit sem mondana.

 A kettő együtt azonban, márcsak az évszám miatt is - 1403 - megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, mert a Hunyadiakat megelőző időből származik.

 Ki volt ez a György fia: Péter mester? A körirat azt mondja : gyors, serény, győzhetetlen katona, egykor Erdélynek alvajdája és ennek a templomnak alapítója, ki meghalt az Úr 1403. évében.

 Az ő atyja György, mondja a sírfelirat. Ugyanezt: Petrus, filius Georgii de Veréb, azonban számos oklevél is mondja. A sok közül egynéhány :   DL. 8775, 24.489, 5477, 7206, 8871 stb.

 A család vezetékneve tehát: de Veréb. - Ennek a családnak oklevelekben említett első őse: Zacharias de Veréb, kinek fia: Comes Henche. (Wenzel: Újokt. VI. k. 445. 1.)

 Comes Henche fia, Domonkos és István. (Károly : Fehér vm. tört. és DL. 2690.) Domonkos fia, János (sic dictus Chenk) DL. 2726. István fia : János (de villa cclesiastica Veréb) DL. 2561. - (Ezt csak azért említjük, hogy a családban a János-név gyakoriságát bemutassuk!)

 Domonkos fia : Jánosnak a DL. 1302. sz. oklevél szerint négy fia van: György, Pál, Bekus és Domonkos. (1290-ben ezek vannak a Vereb-birtokban.) Jánosnak fia: György szerepel a DL. 3742, 4640 stb. oklevelekben is.

 Ez a György a síremlékkel bíró Péter alvajda atyja. DL. 177 és 176. (Petrus, filius Georgii, filius Joannis de Veréb.)

 Comes Henche 1227-ben szerepel oklevélben ; II. Endre alatt volt comes s mint ilyen, az említett oklevél tanúsága szerint, járt Ascén bolgár királynál. De a többi is mind tanult ember volt; pl. Péternek atyja, János fia : György Laczkfi István fia Lászlót és Olivér fia Istvánt képviseli Miklós egri püspök vicáriusa előtt folyó perben, 1349 december 7-én. (Fejér: Cod. Dipl. T. IX. Vol. I. 707.)

 A család nemzetségét eddig nem sikerült megállapítani. Nagy Iván és mások Zách-nembelinek tartják, ez azonban sehol sincs megírva. Csak az bizonyos, hogy Henche Comesnek Zách-leány volt a felesége. Mások Aba-nembelinek mondják, mert a földjeik szinte határosak, de ennek sincs semmi nyoma. Legvalószínűbbnek látszik még az a gondolat, hogy itt egy Csák-nembeli ággal találkozunk. Ugyanis túladunai Fejér megyében levő Veréb község Gurke fia : Pálnak, de genere Chaak, pessessionaria et hereditaria tulajdona volt. (Anj. II. 495. 1.) Ez a ma is létező Veréb község lehetett ennek az ágnak sátorszállása és az innen származó Zacharias, vagy talán még az ő elődei szerezték a szállásbirtokot a Zagyva mindkét partján. így lett a hely neve, ahol megtelepedett a Z. de Veréb: Verebély.

 Az ősfoglalású szállásbirtokot igazolja DL. 16.927. sz. oklevél, mely szerint Boldogasszonyházai és Verebély Vereb Boldizsár fia.,György, 1464-ben, egy határperből kifolyólag, mégpedig a híres és nevezetes Tar Lőrinc fiával, Györggyel szemben úgy védekezik, hogy az a bizonyos hegy és völgy semper et ab antiquo az övék volt. (Lek. Békefi: Pásztói ap. tört. I. k. 368. 1.)

 A család tehát ősrégi magyar, mégpedig birtokos, nemes család címerhasználati joggal, több nemzedéken át. De nem szerepet játszó család ; nevével semmi országos, nagyobb fontosságú ügynél nem találkozunk. Olyan birtokos nemes, amilyen akkor még elég szép számmal virult a hamisítatlan magyar törzsön.  

 A Vereb-család tanult fiai közpályára nem, de annál inkább mentek a papi pályára. (DL. 6244.), György fia : Péter mester is, úgylátszik, csakis a Laczkfi-családdal való szorosabb kapocs miatt vállalta az alvajdaságot. Helyét igen jól megállhatta, mert Dénes vajda még kényes ügyeket is reábízott. (Hunyadvm. Tört. és Rég. Tár. I. k.)

 Péter alvajda Horváth M. szerint (II. k. 137. 1.) elesett 1368-ban. Horváth talán azért sorolja a holtak közé, mert ezután nem szerepelt többé a közpályán. Azonban nem halt meg, hanem, úgy látszik, csak megsebesült és nagy beteg lett. A DL. 6850. sz. oklevél legalább ezt gyaníttatja, mert az oklevél kiállításának idejében, 1372-ben, még mindig nagy beteg és fiutódja még nem lévén, Lajos király engedélyével Anna nevű leányát fiúsítja halála esetére. - De szerencsésen meggyógyult, mert 1374-ben már anyjának és a család előző időkben élt leánytagjainak hagyatéki ügyeit rendezgeti. (DL. 6244.)

 1378-ban Hartyánt (DL. 6492), 1388-ban Fanchalt (DL. 7380), 1395-ben Felsőhartyánt (DL. 8116) rendezgeti újabb királyi beiktatásokkal és határjárásokkal.

 1390 április 26-án Zsigmond őt második helyen említi azon királyi emberek között, akik Tar Lőrinc atyjának, László mesternek Sirokvár és tartozékaiba való beiktatásánál szerepeljenek. (DL. 9107 és 7507.)

 1398-ban ugyancsak Zsigmond királytól Verebély számára vásártartásra kért és kapott engedélyt. (DL. 8136.) Ezért Verebélyt sok történetíró valami nagyobb helységnek gondolja. Pedig nem a község, hanem aug. 14.-ére nagyobb csoportokban oda zarándokoló búcsúsok miatt kérte a vásártartási engedélyt. (Anj. okt. II. k. 567.)

 Fel lehetne sorolni még egynéhány oklevelet, de már ezek is eléggé igazolják azt a tényt, hogy Péter mester, kit az oklevelek hol magisternek, hol litteratusnak mondanak: úgy Lajos, mint Zsigmond előtt ismert egyéniség volt s hűségeért és érdemeiért, talán rokkantsága miatt is őt mindkét király megfelelő megbecsülésben részesítette.

 Birtokán levő hegységek között volt 1290-ből eredő DL. 1303. sz. oklevél szerint: ad fontem Veréb (Veréb kútja), a még ma is létező Szentkút, amelyhez már akkor is és azóta mindig, szünet nélkül, de leginkább augusztus 14. és 15-ére nagy csoportokban zarándokoltak a jámbor hívek. Az idezarándokló búcsúsok befogadására igen ékes, három hajójú, gótstílű templomot épített, amint sírkövének felirata is mondja. A törökvész elmultával úgyahogy helyreállított templom padlásán még ma is látható öt oszlopfejezet, amelyekből és a szentélyben megmaradt kettős ülőszék támlájából következtetni lehet, hogy ez a templom egyike volt az Anjouk-korabeli luxuriosus építkezéseknek. A templom mellé a zarándokló búcsúsok lelki ellátására kolostort is alapított. Ennek azonban most még a helyét sem lehet határozottan megállapítani, annyira elpusztult. Csak gyanítják, hogy a mai temető helyén lehetett. Úgy látszik, hogy a templom építéséért és a búcsúsokról való lelki gondoskodásért kapta a váci kanonokságot. (DL. 5477.)  

Íme György fia: Péter mester, úgy a hazának, mint az egyháznak, e kettő elválaszthatatlanul összeforrott egységének érdekében egyforma lelkesedéssel és nem lankadó kitartással buzgólkodott.

 Péter mesternek, vagy ahogy még életében, sőt még holta után is nevezték, a verebelyi vajdának oklevelekkel bebizonyíthatólag négy fia volt.

 Az I. Pál, ez legtöbbször szerepel az oklevelekben, de mindig és sehol sem marad el: mint a verebelyi vajdának a fia. így : DL. 176, 177, 10.062, 11.425, 11.482, 11.446, 11.670, 11.594,11.595, 14.269 stb. még vagy húsz oklevélben olvasható: Paulus, filius Petri, Vajvode de Verebei, vagy csak :  filius Vajvode.

 A II. András. DL. 9043.

 A III. György. (Ezt Nagy Iván mondja, én eddig nem találkoztam vele.)  

A IV. János. DL. 11.716, 13.391. és mostanában előkerült Ulászló oklevele, abban is :   Johannes filius Vajvode de Verebei.

 Az első fiúnak, Pálnak, három fia van : Boldizsár. DL. 14269, Caprinai Mascr. B. tom. L. p. 60. stb.

 János. DL. 13253, és László. Leánya: Dorottya.

 A második fiúnak, Andrásnak, szintén több fia van : Miklós, János stb.

 Györgyről nem tudtam eddig semmit sem megállapítani.  

Íme Péter mesternek, a verebélyi vajdának van egy fia, János és két unokája János. így lehet egy családban több ugyanolyan nevű gyermek.

 A verebélyi vajda negyedik fia, János, a DL. 11.716. sz. oklevél tanúsága szerint Erdélyben tűnik fel 1425-ben. Hogyan került oda, nem tudni. Az atyja, a verebélyi vajda, Péter mester még életében vitte-e oda, vagy pedig az atyja halála után ő maga ment-e oda, az eddig kézbe került oklevelekből nem állapítható meg. Tény az, az említett oklevél szerint, hogy Paulus, filius Petri Vajvode de Verebei, onere etiam fratris sui Joannis, alias Praepositi Ecclesiae Transsylvaniáé in se assumpto totales suas et eiusdem fratris sui portiones sub expeditoria cautione - a saaghi konvent előtt zálogba adja. A verebélyi vajda fia: János, Pálnak testvére tehát Erdélyben van, ott az erdélyi templomnak prépostja és valami anyagi baja van. De nem fölszentelt pap.

 A DL. 5477. sz. oklevél tanúsága szerint Magister Petrus, filius Georgii de Veréb, alias Canonicus Vaciensis . .. Ugyanezt a címet viseli az atyjuk halála után a vajda fia András.

 Tehát György fia, Péter mester- váci kanonok - utána Péter fia : András, szintén. De ezek nem voltak felszentelt papok, hanem olyan egyének, akik az egyház körül érdemeket szereztek és ezért - mint commendatorok - egyházi címleteket kaptak a jelleggel együtt, vagyis húzhatták annak jövedelmét.

 Joannes, filius Vajvode szintén így volt Erdélyben, ami csak az ő mély vallásosságát igazolja. Ez nagyon is egybevág Hunyadi János közismert mély vallásosságával. Prépostságának jövedelme azonban nagyon vékony lehetett, mert adóssága van és a fivére, Pál vállalja magára a terheket.  

De ez a János 1439-ben, tehát 14 évvel később, már Albert király donatiójával kapcsolatban mint tiltakozó szerepel, és DL. 13.391. oklevél bizonysága szerint ő és unokatestvére: Boldizsár, a már nem élő Pál fia, azt a donatiót meg is kapja. Ugyanazt, vagyis Sápot külső Zolnok vármegyében kapja az Ulászló oklevele szerint is, 1441-ben.

 Íme előttünk  és a történelem előtt teljesen ismeretlen Johannes filius Vajvode Albert és Ulászló királyok előtt már olyan érdemeket tudott felmutatni, hogy azok nemcsak őt magát, hanem per eum, ő általa még unokatestvérét is adományban részesítik.

 Zsigmonddal való viszonyát ilyen bizonyítékkal igazolni nem tudom, de minden lehetőség megvan erre is. Az igaz, hogy «a posse ad esse non valet conclusio». De a jelen esetben talán mégsem szabad ezt olyan rigorozitással alkalmazni. Zsigmond okleveleiben ugyanis olvassuk, hogy volt neki, nem is egy, miles aulae nostrae. Tehát Zsigmond keresett és ha talált, alkalmazott is ilyeneket. János pedig - a filius Vajvode - aki 1425-ben még adóssággal küzd, próbálkozott is valahol úgyahogy elhelyezkedni. Tehát ő is keresett alkalmatosságot. Péter, az egykori alvajda, majd «verebélyi vajda», amint láttuk, nem volt ismeretlen Zsigmond előtt, tehát ennek ismert hűsége és érdemeiért bizony-bizony nagyon könnyen fölvehette őt Zsigmond. Potuit, voluit, ergo fecit. Albert és Ulászló sem méltatták volna ilyen figyelemre, ha Zsigmond után nem találják őt már olyan állásban.

 Az újabban megtalált, Jánosnak, a verebélyi vajda fiának királyi donatiót adó oklevél minket érdeklő része így szól:

 Wladislaus . .. etc. Capitulo Ecclesiae Vaciensis salutem et gratiam. Cum nos pro fidelitatibus, et fidelium obsequiorum gratuitis meritis fidelis nostri Egregii Johannis, filii Wajwode de Werebel, per eum nobis cum omni fidelitatis constantia locis debitis et temporibus opportunis exhibitis et impensis Possessionem Saap vocatam in Comitatu de Zolnok exteriori habitam (felsorolja az összes királyi jogokat, amelyekkel együtt adja) praefato Johanni filio Wajwodae et per eum Balthasari fratri Carnali et Georgio filio, suis ipsorumque heredibus universis, vigore aliarum Literarum nostrarum Donationalium exinde confectarum imperpetuum dederimus conferend, velimusque ipsos in domínium eiusdem . .. legitimé facere introduci. Igitur stb. . . . Dátum in descensu nostro exercituali sub castello Marvankew feria quinta proxima post Dominicam Reminiscere. Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo. - Nos igitur stb. (Következik a káptalannak a be­iktatásról szóló jelentése, ami ellentmondás nélkül megtörtént.)

 Ez tehát, amint első pillanatra is látható, beiktatást parancsolólag elrendelő oklevél. Az adományozás, mint azt a szöveg is mondja, más adományozó-levéllel történt. Még ez is fontos ! És ez nem is annyira neki, mint inkább Boldizsárnak szól, mert csak Boldizsárnak fia: György van megnevezve. Talán ezzel akarta visszafizetni a testvérének, Pálnak egykori szívességét. Ez a donatió mindenesetre a családi törzsvagyont volt hivatva gyarapítani, amelynek akkor már Boldizsár volt a kezelője. Vagy talán ez volt a szüleiért tett alapítvány? Akármi volt, minden esetben a családnak, nem pedig neki magának szóló adomány volt.

 De nagyon megfigyelendő : Balthasari fratri carnali, nem édestestvér, mert a fentebb említett oklevelek szerint bátyjának, Pálnak a fia, tehát neki unokatestvére.Ezzel ez a János, filius Vajvodae, eltűnik szemeink elől. Annyira eltűnik, hogy ezen a néven többé egyáltalán nem szerepel.  

De ugyanezen időkben, sőt valamivel előbb is már, Zsigmond alatt szerepel egy másik János. De szerepel Albert és Ulászló alatt is az a másik János, aki még több és nagyobb adományokat kap ugyanezen királyoktól. Neve annak sincs. Csak az atyja után : annak fia. Pedig abban az időben úgy a fő-, mint a köznemeseknél bizony már nagyon is általános volt a vezetéknév. Éppen azért, ha nem is lehetetlen, de mégis csak nagyon feltűnő, hogy itt van egy és ugyanabban az időben, két köznemes és hozzá még mind a kettő János, egyiknek sincs vezetékneve, de mind a kettő királyi donatiókat kap. Tehát mind a kettőnek valamilyen nagyérdeműnek kellett lennie. Az egyikről tudjuk, hogy a verebélyi vajdának fia, mert összeállíttottuk a családfáját. Azt is tudjuk, hogy a családból, szülőföldjéről Erdélybe szakadt.

 Keressük tehát, ki lehet az a másik!

 Vegyük elő annak is donátiós leveleit, és próbáljunk összehasonlítást tenni. Itt van Zsigmondnak 1434-ben kelt oklevele, melyben a minket érdeklő rész így szól:

 Joanni, dicto Oláh, filio quondam Vajk de Hunyad, aulae nostrae militi et eius fratri carnali similiter Joanni Oláh.

 És itt van az 1435 és 1437-ben kelt oklevél, melyekben ez áll: Joanni Oláh, filio quondam Vajk de Hunyad, et per eum alteri Joanni similiter Oláh, fratri eius carnali.

 Mindenekelőtt vegyük szemügyre azokat a kifejezéseket, amelyek Ulászló és Zsigmond okleveleiben teljesen megegyeznek, és ez : fratri eius carnali.

 Ulászló oklevelében ez a kifejezés unokatestvért jelent. Az országos levéltár adataiból világosan megállapítható, hogy a verebélyi vajda János fia testvérének, Pálnak fiáról, Boldizsárról volt szó. Hogyan lehet akkor Zsigmond oklevelében ezt a kifejezést édes testvérnek venni? Úgy, hogy az apa még egyszer nősült. Ezt azonban semmi adat sem igazolja. Az a másik János egyáltalán semmi adattal sem rendelkezik, ami erre felvilágosítást adhatna. Még kevésbbé rendelkezik olyan adatokkal, amelyek azt igazolnák, hogy neki testvéreitől eredő rokonai, unokatestvérei volnának. Körülötte minden csak önkényes föltevés, találgatás!

 Jánosnak, a verebélyi vajda fiának azonban két ilyen nevű unokatestvére van. Ugyanis mind a két testvérének, Pálnak is, Andrásnak is van egy-egy János nevű fia, amit szintén az országos levéltár adatai bizonyítanak. És ha az egyiket idevesszük is, még mindig marad egy János. Ezek minden új és bebizonyíthatatlan házasság nélkül is unoka­testvérei a Jánosnak és minden erőltetett magyarázat nélkül is megoldják az eddig rejtélyes korkülönbseget és megoldják azt a nehézséget is, hogy hogyan lehet egy családban több egyforma nevű fiú. Nem-nem ! Azon a bebizonyíthatatlan új házasság címen összeállított családfa, ahol Jánosnak édestestvéreként van ez a János feltüntetve, az nem lehet helyes, mert nem valóságra, hanem elképzelésre van felépítve. Ez «családfafércelés» - mondaná Nagy Iván. Ilyennel nem lehet bonyolult történelmi problémákat megoldani. Igen-igen! Fogadjuk csak el ezt a megoldást! A kétes megoldású problémáknál egy tudományszakban sem választják azt az utat, ami mindent sötétségben hagy, hanem mindig azt, amelyik világosságot teremt és minden erőltetés nélkül könnyen megérthetővé teszi és eloszlatja a kétséget. Ebben a kérdésben a kutatók már hajlandók voltak az oklevelek kiállítóit a tudatlanság gyanújával megbélyegezni és egy másik, új házasságot segítségül hívni, mert az ő teóriájukba nem lehetett ezeket a szakkifejezéseket beilleszteni. Pedig a jogi műszavak helyesen vannak ott alkalmazva és nekünk kell azokhoz alkalmazkodni, nem pedig azoknak a mi erőltetett teóriánkba való beszorításával kísérletezni! A féltestvérek éles megkülönböztetésére az oklevelek száz meg száz példával szolgálnak. Éppen itt hibázták volna el?

 De a verebélyi vajda fiát, Jánost, a filius Vajvode de Verebei filius Georgii-t, csak nem lehet azonosítani azzal az ismeretlen Jánossal, mert az Joannes, dictus Oláh, filius Vajk de Hunyad, Filii Serbe vagy Sörbe.

 Próbáljuk ez utóbbit elemezni.  

A «dictus 0láh», remélem, nem okoz nehézséget. Azért mondták oláhnak, mert magyar volt. Ha oláh lett volna valóban, akkor legrosszabb esetben itt is ki volna téve, mint a többi igazi oláhokról szóló oklevelekben : fidelis olachus noster, vagy legjobb esetben semmi sem volna. De így odavetve annyit jelent: a z a magyar, kit oláh-nak mondanak. Ezt a nevet pedig, nem újkeletű magyar szokás szerint, maga a család adta meg azoknak, akik Erdélybe az oláhok közé mentek lakni. Ez az elnevezés azután «0láh János családja» formában átment az egész rokonságra. II. Ulászló az ő idejében még élő rokonságot Bars, Nyitra és Baranya vármegyékben több és elég nagy donatióban részesítette. Az irigykedők, különösen a főbbek, gúnyosan jegyezték meg: már megint az «0láh János családja» kapott.

 Ez a név azután, különösen a családlakta vidéken annyira megszokottá vált, hogy a családot több mint 100 év után is Oláh János családjának nevezték.

 (A családból eredő három testvér, ugyanis György, Simon és Pál, igen feltűnő módon foglalkozott birtokok zálogbavételével és adásával. Ezt folytatta György fia János, sőt tovább folytatták ennek utódai is. Ily üggyel kapcsolatban 1. Wécsy Sándor levelét. Békefi i. m. I.k. 519.1.)

 Ha egy magyarra azt mondják oláh, az sok mindent jelenthet; jelentheti, hogy közöttük lakik stb., csak azt az egyet nem jelentheti, hogy ő nemzetiségére nézve szintén oláhvá változott.

 «Filius Vajkig Eddig keresztnévnek vették és úgy próbálták Hunyadi János családját megkeresni, de a legnagyobb sötétségben és bizonytalanságban tapogatódznak még ma is. Pedig ez - véleményem szerint - nem keresztnév, hanem egyszerűen a Vojvodanak, a Vajdának a rövidítése!  Vagyis ez annyit jelent:  filius Vajvodae.  

Ezt pedig nem azért mondjuk, mert a Vajk§ kezdet erre nagyon is csábít ; bár más és ne Vaj§ volna, a nehézség már rég meg volna oldva; de még azért sem mondjuk, mert ezzel közelebb jutunk a kitűzött célhoz, hanem egyszerűen azért mondjuk, mert ennek kimondására kényszerít bennünket az oklevelekből a tenger zúgó morajánál erősebb hangon felénk harsogó igazság. A DL. számok egy részét már felsoroltuk a vajda Pál fiánál. Ezekben és ezeken kívül mindazon oklevelekben, amelyekben Péter vajdának bármelyik fiáról van szó, mindenütt így van: filius Petri, Vajvode de Verebei vagy de V e r e b, de mindenütt, kivétel nélkül! Elmaradhat a Péternév, el a Verebei, de a vajvoda az mindenütt ott van. Sőt (Kapr. Ms. Tom. B. L. p. 60) 1464-ben, tehát halála után még 60 évvel is, az unokája így van megnevezve : Balthasar filius quondam Pauli, filii Vajvode de Verebei. Még a nevét sem írja ki. így van családi ügyekben, így van peres ügyekben vagy perenkívüli egyezségekben, így van határjárási ügyekben vagy királyi donatiós levélben. Miért volna itt kivétel? Ne feledjük, mondotta már gr. Teleki éppen a neveknél, hogy az oklevél olvasásában is történhetett tévedés! Még Hunyadi János fiát, Lászlót is, régi emlékeink Vajda-fia Lászlónak nevezik. Miért, akarják a verebélyi vajdától megtagadni itt azt, hogy az ő János fia: Vajda-fia, mikor minden nyom ide vezet? Tehát menjünk csak itt is a család többi oklevelében tapasztalt általános úzus után és ne tévesszen meg az, hogy a Vajk, mint keresztnév, tényleg előfordul más családok okleveleiben. A lévai Csehek csak nevezetes emberek voltak a maguk idejében, az oklevélben mégis így szerepelnek: V a j d a f i alias  Cseh  de   Léva.   DL. 19.632.

 De még ha így volna is, még akkor is itt nem Vajvode de Verebeiről, hanem Vajvoda de Hunyad-ról van szó! Ez meg éppenséggel természetes, mert ez az igazság! Ugyanis: Vajvoda de Verebei közjogilag soha nem volt, ez csak a közönség száján élt, de volt Vajvoda de Hunyadi Én nem is tudom, miért nevezték el az egykori Hunyad-várát Vajdahunyadnak és miért nem Vajkhunyadnak?

 És figyeljük csak meg: amit ő Boldizsár unokatestvérének juttatott Vajvoda de Verebei névvel, azzal a családi törzsvagyont szaporította. A többit azonban magának tartotta honvédelmi célokra. Az oklevélben pedig a fráter carnalis jogi műszó használata csakis ilyen formában lehet helyes és nem kell magyarázatot keresni hozzá!

 De még így sem felelhet meg, mert Péternek, a verebélyi vajdának atyja: György, — ennek az atyja meg  Serb vagy Sorbl  

Ez tényleg megoldhatatlannak látszik első pillanatra. Bár ez a vagylagos Serb vagy Sorb igen ékesen mutatja, hogy itt is az olvasás körül lehet valami hiba, mert annak csak egyfélének volna szabad lennie. Érezte már ezt az egyik legszorgalmasabb kutató, dr. Wertner is, azért A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyvének XI. kötetében (1900) a 104. lapon az «e» és «o» kimagyarázására külön jegyzetet szentel. De ha az a bizonyos, az «r» betűbe beolvadó betű e-nek is, o-nak is olvasható, akkor az sem nem «e», sem nem «o» hanem eo (ügyes cancellista írhatta!) és ebben az esetben a nyomtatotthoz hasonlóan írott nagy S betű - amelyik ugyanis inkább hasonlít az írott «G»-hez, tehát - G-nek olvasva már megadja a Geor-t, a szó végén a rövidítést feloldva kész a Georgii. De erre a magyarázatra egyáltalán nincs is szükség! Ugyanis az említett évkönyv 138. lapján dr. Wertner és Sólyom-Fekete azt magyarázgatják, hogy Surb, Sorb, Serb - magyarosan Zsurzs - a magyar Györgynek felel meg, nem is gondolván arra, hogy ezzel a vajda-nehézséget ők maguk oldják meg.  

Tehát ime a Vajk-nak, általunk Vajvoddnak olvasott apának őszerintük is György az apja. Ezek után kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy:  

Joannes filiius Vajvode de Verebei, jilius Georgii — és a Joannes, dictus Oláh, filius Vajk de Hunyad, jilius Serb vagy Sorb - tulajdonképpen egy és ugyanazt mondja, tehát ugyanarra a személyre vonatkozik!

 Ezzel az olvasással eltűnnek mindazok a nehézségek, amelyek eddig a megértést megnehezítették. A fráter carnalis körül a filius Vajvode de Hunyad, vagy köznyelven: a verebélyi vajda fia: János oklevélszerinti beállításával ime egyszerre minden világossá válik. Nem kell sem más apát, sem más anyát keresni, mert ime megvan. .. oklevelekkel igazolva még a György nagyapa  is...

 Az 1409-ből eredő kettő és 1419-ből eredő harmadik, Hunyad-vára és tartozékainak adományozásáról szóló, tehát három oklevél az a bizonyos oklevél, amit bemondásra találtak meg. Érdemes itt megemlíteni azokat, mert ez a három szolgáltatja a legnagyobb nehézséget nem nekünk, hanem a Vajk apaságának. Bár az is megemlítésre méltó, hogy az abban szereplők egyike hol Radul, hol László néven szerepel, ami miatt a régi hiteleshelyek bármelyike is feltétlenül nagyonis gyanús szemmel nézné.

 De további részletezésbe azért nem érdemes belebocsátkozni, mert ezen három oklevél teljes tartalmára nagyon is keményen rácáfolt a szomorú valóság. Ugyanis akármennyire csűrjük-csavarjuk is Hunyadi életkorát, annak megállapításánál nem mellőzhetjük az egyetlen adatot, ami ebben a kérdésben rendelkezésre áll. Ez pedig Hunyadinak magának a pápához írt, 1448-ban keltezett levele. Ebben azt írja : «Jam supra sexaginta numeramus annos». Ezt a kitételt a Hunyadi-kérdéssel foglalkozó történetíró, majdnem kivétel nélkül valamennyi, az életkorára vonatkoztatja, mint ahogyan helyesen nem is lehet máskép. E szerint Hunyadi 1387 körül született. 1409-ben tehát 21-22, 1419-ben pedig 31-32 éves lehetett. Mégis 1431-ig, tehát kb. 44 éves koráig, amíg Zsigmondhoz nem került, idegeneknél szolgált hol 6, hol meg 12 lóval. Mégpedig 1. Csáki György székelyispánnál, 2. Lazarevics István szerb despotánál (állítólag az 1420-as években), a despota halála után 3. Újlaki Miklós atyjánál (6 lóval), 4. Monoszlai Csupor Demeternél, a későbbi zágrábi püspökségért versengő tinnini, majd boszniai püspöknél (12 lóval. Ez Hunyadi Jánossal majdnem teljesen egyidős volt, sőt inkább fiatalabb.) 1431-ben találjuk őt Zsigmond udvarában, tehát 44 éves korában.

 Igen, mindez elhihető egy 25-30 éven aluli fiatal emberről, egy apródról, de nem hihető el egy 30 éven felüli férfiúról, hacsak anyagilag nincsen rászorulva.

 Ha ő, illetve Vajk, az atya, mint ahogy ezek a bemondásra megtalált oklevelek mondják, 1409-ben megkapta Hunyad várát és tartozékait, 1419-ben pedig, Vajk halála után, már meg is osztozkodtak rajta, akkor ő nemcsak, hogy rá nem volt szorulva, hanem mint várúr, már ő fogadhatott volna katonákat a saját szolgálatára. De 6 lóval, 12 lóval hányódni-vetődni az egyik főúr udvarából a másikba - várúr létére és abban az életkorban olyan szerepre vállalkozni, amilyenre egy fiatal castellanus sem vállalkozott volna - ezt higgye, aki tudja! Igen, vállalkozott erre, mert rá volt szorulva, mert az a sokat emlegetett Hunyadvára és tartozékai akkor még nem neki jövedelmeztek. És ez a válasz V. László 1456 május havában kiadott oklevelére is. Ebben felsorolja V. László azon adományokat, amelyeket Hunyadi Zsigmondtól és Alberttől kapott, de nem chronologikus sorrendben, és így került Hunyadvára is a Zsigmond adományai közé. De még ha V. László Zsigmonddal adományoztatja is Hunyadot, még ez sem változtatja meg azt a szomorú tényt, hogy biz ő nagyon sokáig ette a szegénység keserű kenyerét Hunyadvára nélkül. Bizonyítja a már említett DL. 11.716 sz. oklevél, mely igazolja, hogy 1425-ben bizony Jánosunknak még adósságai is voltak.

 Nem tudunk belenyugodni abba a feltevésbe, mely a templomépítő és imádkozó, de győzhetetlen katona, az igaz magyar vajda helyett a jobbágynyúzó Vajkot adja atyául - György helyett Sorbot nagyapául - unokatestvéreit előlépteti édestestvérekül, csakhogy minél nagyobb legyen körülötte a zavar, nehogy mi, magyarok, felismerjük benne a mi igazi édes magyar testvérünket.  

Pedig ezt hirdeti a címer is, mégpedig 1403-ban már sírboltról, tehát elődeitől eredő címer, akiknek már megvolt a címerhasználati joguk. Hol van a Vajknak a címere? Ezt az adottságot a kutatók már teljesen figyelmen kívül hagyják. Pedig V. László, maga a király, adott egy bizonyítványt, mely ősi magyar birtokos ősökről beszél - a címerhasználati jogot több nemzedéken át huzódónak mondja - ki meri ezt megváltoztatni? Ki az a vakmerő, aki ettől el mer térni? Márpedig a Vajk-féle teóriában ez történik!

 A vajda-féle teóriában azonban megvan a címer is, mégpedig teljesen V. László leírásának megfelelően. Jobbra dűlő, három hajlított oldalú, osztatlan mezejű pajzs, benne egy halmocskán álló madáralak, a holló ; a pajzs felfelé néző sarkán szemreses fejvédő sisak, rajta a holló másik alakja és mint dísz, a fejvédő sisakról lehulló, a hátteret még az 500 éves sírkövön is szépen elfedő lepel. Mindkét madáralak itt gyűrű nélkül. De az már régen tisztázva van, hogy a gyűrű egyszer ott van, máskor meg nincs, tehát nem lényegesen fontos. Hunyadi maga, mint kormányzó, az általa használt országpecsétjébe szintén gyűrűnélküli madarat vésetett. Ugyanígy van az itt-ott látható félhold és csillag a pajzs belsejében. Arra nézve sehol sem találtam adatot, ami a címeradományozás idejére némi tájékoztatót is adhatna. Lehetséges, hogy talán Comes Henche, egyik őse kapta, aki Ascén bolgár királynál is megfordult és aki 1227-ben szerepel az oklevelekben. De az sincs kizárva, hogy királyaink engedélyével kezdettől fogva joguk volt hozzá. Abban az időben ugyanis az egyes családok még maguk választottak címert. De az is lehetséges, hogy csakugyan igaza van br. N a l á c z i Józsefnek, aki azt mondja: «Az hollós címer ázsiai eredetű és azt nemzetünk magával hozta ki fővezéri zászlóján Európában. .(Ponori Thewrewk : 3 ért. VIII. 1.) Tessék megnézni Marczali Magyarnemzet története I. kötetének 45. lapját, ott bemutatja a Bécsi képes krónika rajza után a pogány magyar vitézt a turulos zászlóval. Szembeötlő ennek a címernek azzal való hasonlósága.

 Tornya Sándor a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1880-iki évkönyvében (79. és kk. 11.) bebizonyítja, hogy Hunyad vármegye megyei címerének a Hunyadiak címerét vette át. Azonban kifogásolja és elhibázottnak tartja, hogy a pajzsban álló hollóalakot hármas halomra állították, mert ezzel eltértek az ősrégitől. íme itt egy halmon áll a holló. Azonban maga a család sem volt ebben következetes, mert náluk is hol egy halmon, hol törött leveles vagy levélnélküli ágon, hol meg minden nélkül, szabadon áll a holló, de három halmon soha.

 Ezek azonban már részletkérdések. Tény az, hogy a verebélyi vajda családjának igenis több nemzedéken keresztül címerhasználathoz volt joga és csak az igazságot állapítjuk meg, mikor ebben a verebélyi vajda síremlékén látható címerben az itt elmondottak után a Hunyadiak címerének ősét hirdetjük.

 Ezzel megvan a «g e n u s  non  a d m o d u m   o b s c u r u m», meg a«bár csekély, de nemes család!» De mindenekelőtt meg van V. László által megállapított adottság : birtokos magyar nemes címerhasználati joggal, több nemzedéken át. Ezt el kell fogadnunk, ha nem akarunk belefulladni abba a kacagtató kifogásba, hogy mindez a meglepően sok és szembeötlően egybevágó adat csupán a véletlen játéka.

 Nem véletlen! Mert igenis innen indult ki az az élet, mely 16-17 éves korában árvaságra jut ; a családtól messze, Erdélybe kerül ; ott idegenek között először fel se tűnik, él, mint más nemes apród ; kezdetben anyagi nehézséggel küzd és mégis aránylag rövid idő alatt az ország kormányzója, fia pedig király lesz!

 Az csak természetes, hogy ilyen tüneményes életpálya és oly sok nyert csata után a személye körül legendák virágai termettek.

 Eredetének homályba borulását azonban több belső és külső körülmény idézte elő. Legelső sorban ő maga. Családjában ugyanis szokásban volt, hogy a tagok annak a birtoknak vagy helységnek a nevét vették fel, amelyik nekik osztályrészül jutott. Így Asszúpataki (eredetileg : Asszonypataki. DL. 6244.), Csengerházi, Len­gyén d i, sőt átmenetileg Boldog asszonyházi és Szentmarjai néven is találkozunk e család fiaival. Ő maga Hunyadvárra kerülvén, fölvette a Hunyadi nevet, ami atyjának ottani alvajdáskodása miatt könnyebben is ment és látszólag semmi nyomot sem hagyott, ami családjának ősrégi nevéhez vezethetne.

 Még jobban elhomályosította azt fiának, Mátyásnak talán megbocsátható hiúsága, aki esetleg mosolyogva hallgatta a hízelgők nagyzoló kitalálásait és használni kezdte a Corvinul nevet. De hibázott a család is, mert Erdélybe szakadt tagját, vagy tagjait egyszerűen «az oláh» névvel jelölte.

 A külső körülmények is hozzájárultak származása ismeretének elhomályosításához.

 Már Mátyás halála után nagyon tanácsos volt a rokonságnak a nyilvánosság elől elrejtőzni. Ugyanis abban a korban a fölvergődött nemesek - sajnos - nem igen kedvelték a szegényebb sorsban maradt rokonságot és ebben a tekintetben Mátyás a trónon sem volt kivétel. Utána pedig nemcsak a régi főnemesek, de még az általa magas polcra emelt újak is nagyon kimutatták nem egészen barátságos érzelmeiket a Hunyadi-ház és ennek rokonsága iránt. Bár II. Ulászló és II. Lajos elég szívesen látták őket, de mindent felbontott a török és a hitújítás.

 A bosszút állni vágyó török elől ennek a családnak menekülnie kellett, mert az nem felejtette el azt a 22 vereséget, amit Hunyadi mért reá, és nem tudta megbocsátani, hogy az több, mint egy félszázadon át feltartóztatta őt világhódító terveiben. A Vereb-név el is tűnik, csak 1714-ben jelenik meg újra ; a család inkább Verebélynéven nevezte magát ezután.

 Menekülnie kellett a hitújítók elől is. Hunyadi ugyanis, amint azt mindenki nagyon jól tudja, a katolikus vallásnak volt karddal küzdő heroikus védője : c l i p e u s f i d e i. Ha nincsenek csehkelyhesek és nincs török félhold, ő belőle sohasem lett volna harctéren küzdő katona. Pártharcokért, vagy hatalmi érdekből soha nem fogott volna fegyvert. Amiért ő küzdött, az a haza fogalmával akkor még felbonthatatlan egységbe összeforrott katolikus vallás volt. Nem is hagyták még sírjában sem nyugodtan pihenni! De az ősi Vereb-birtokot és birtokosokat is kímélet nélkül pusztították, mert azok őrizték a saját birtokukon azt a Szentkutat, ami már akkor is a vallásos búcsújárás fókusaként tündökölt és tündököl ma is.

 E két ellenség el is pusztított Verebélyben mindent, de oly tökéletesen, hogy az egykori kolostornak, a Veréb- vagy Verebély-család udvarházának, sőt még azok helyének nyomait sem lehet ma már kitapogatni. Még azt sem tudjuk megállapítani, hogy a kolostorban milyen szerzetesek lehettek? A lerombolt templom törmeléke elfödte és így csodálatosképen megmentette a «verebélyi vajdának)), Péter mesternek, Hunyadi édesatyjának síremlékét!

 Hunyadi halálától 120, Mátyás halálától 85, a mohácsi vésztől 50 ilyen belső és külső veszedelmekkel teli év telt el, amikor 1575-ben megszólalt Heltai Gáspár, a vallását váltogató történész és szellemes aesopusi meseíró, aki komoly hangon valóságként hirdette a nép ajkán elterjedt legendás históriát: Zsigmond szerelmi kalandját, mint Hunyadi származását.

 E rövid értekezésben nem terjeszkedhetünk ki e több, mint háromszázéves irodalom teljes ismertetésére. Csak annyit jegyzünk meg, hogy a Heltai-indította lavina nőttön-nőtt és utoljára a legtisztább érzéstől és lángoló ügyszeretettől vezetett búvárkodás sem tudott benne világosságot teremteni.

 Az eddigi kutatás legteljesebb, szomorú és sajnálatos sikertelensége kényszerített bennünket módszerváltoztatásra. Az elért eredmény kimondására pedig fölbátorít az, hogy az igazság mindig szemben áll nemcsak a szándékos ferdítésekkel és rosszakaratú rágalmakkal, hanem szemben áll a jóhiszemű tévedésekkel is. Éppen azért könnyelmű meggondolatlanságnak tartom, hogy Hunyadit oláhnak hirdetik és tankönyvekben a magyar tanulók előtt róla ezt tanítják. A kérdés végleges és teljes tisztázása előtt oláhnak mondani őt legalább is elhamarkodott felületesség. Mert igenis meggyőződésem azt mondatja velem : Hunyadi János magyar volt, ízig-vérig magyar, Péternek, a verebélyi vajdának, Erdély egykori alvajdájának fia, - ezt mondják az oklevelek és ezt hitelesíti a címer! (alsó képen)

 

Fráter Lénárt

 Különlenyomat a Theologia 1935. évi II. kötet 2. számából

1935. Stephaneum nyomda

Budapest