vissza a főoldalra

 

 

 2011.04.22. 

Ments meg, Uram, a hazug ajaktól
Szedő Dénes összes művei (I.)

Műfordításait soha nem olvastam, nevével sehol nem találkoztam, és most itt van előttem az asztalomon egy 800 oldalas hatalmas könyv, Szedő Dénes összes műveinek első kötete. Ezt a nagyszerű könyvet Reisz Pál ferences szerzetestől kaptuk. Javasolta, olvassuk el, és tegyünk közzé erről a nagyvállalkozásról ismertetést. Páter Reisz szavait örömmel megfogadtuk, s ráadásul örömünk is telt benne.

Az a helyzet, hogy ez a Szedő Dénes egy ferences szerzetes volt, néhány éves korában találkozott először Jézussal, mégpediglen Budapesten, a Szent István-bazilika előtt ácsorgott a gyerek, és meglátta a bazilika homlokzatán a felírást: Ego Sum Via Veritas et Vita. Emlékirataiban írja Szedő páter:

„Kérdezem, mi az. Lefordítják. (Én vagyon az út, az igazság és az élet.) És ki mondta ezt? – Jézus Krisztus. A feszület is izgatott akkoriban. Miért ölték meg azt, aki ezt mondta?”

Aztán tudat alá merült az egész. Az első találkozást újabbak követték, melyek elvezették őt ahhoz, akibe kamaszként „beleszeretett”.

 Elöljáróban annyit mondok el, hogy Szedő Dénes fordította az Ószövetség számos versét, az Énekek énekét, a Zsoltárok felét, az Újszövetség több üzenetét, a középkori költészetet, de olyan alig hallott nevekkel is találkozhatunk, akiről csak ínyencek tudtak eddig. Mármint a világirodalom ínyencei ismerték őket. Ki hallott ma már Walter von der Vogelveidéről, aki 1170-ben született, és 1230-ban halt meg? az ónémet irodalom óriása volt. És hirtelen váltásként egyszer csak megjelennek a középkori diákdalok Dénes atya fordításában, a Carmina Buranát olvashatjuk. Azonnal belemerülünk:

„Nagy, nagyobb és legnagyobb,

csekély, csöpp, parányi dolog:

ily fokokra lel szemem, általuk felismerem,

hogyan nő-fogy szüntelen az ember

állapota

rang, méltóság, valamint ennek foka,

s aszerint

hogy a címe mekkora.”

Szedő Dénes a dévaj diákdalokat fordítja. Előtte persze kezünkbe adja az Ószövetségből az Énekek énekét. Ahogy írja a szerző, illetve a műfordító, a költemény 117 verssora valójában egyetlen szimfónia három tételben. 1.) A szerelem születése. A mátka kezdettől hisz a végső egyesülésben. A szeretők fokozatosan ismerik meg egymás arcát, személyiségét. 2.) A fordulat. A mátka – noha szerelemben ég – félálmában habozik eleget tenni. Számkivetés és kietlen magány várja. 3.) Az egymásra találás öröme. A szeretők egyesülése a halálnál is erősebb szeretetben.

„A költemény tárgya e három pillanat: teremtés-bukás-megváltás; más szavakkal szövetség-hűtlenség-hazatérés.”

Nagy könyv ez a kis könyv. A világirodalom nagy vitatott témája, mi ez az Énekek éneke. Földi szerelemről szól-e, vagy Istenhez szálló rajongás? Ne legyen kétségünk felőle, Istenről szól ez a nagy mű.

Különös ember volt Szedő Dénes, zsidó – legalábbis annak született. Aztán Krisztusra talált, és egyszer csak, egészen fiatal korában a Budapesten, a Margit körúti ferences rendházba jelentkezett. És a Ferenc rendiek családja befogadta őt.

Szedő Dénes 1902-ben született Budapesten. Dénes atya 1922-ben talált otthonra a ferenceseknél. Itt vált a kevés szó és a sok csend életprogramjává. László testvére meg a karmelitáknál kötött ki. Íme két kis zsidó fiú, a római katolikus rendek kiválóságai lesznek, életüket szentelik az irodalomnak meg Jézus Krisztusnak. Szedő Dénes gimnazista korában már a Nyugatnak küldi verseit. A műfordítás lesz az életformája. Barátságban volt Kodály Zoltánnal, Bartók Bélával, Borsos Miklós szobrásszal, Weöres Sándorral és Károlyi Amyval, meg Lator Lászlóval. Lator László írja Szedő Dénesről:

„Elég volt valamelyik versfordításának akár csak egyetlen strófáját elolvasni. Látszott, nemcsak hibátlanul tudja a mesterséget, mert anélkül persze csak műkedvelők lehetünk, hanem van benne valami több is, szenvedélyes becsvágy, hogy amit csinál, azt a lehető legjobban csinálja, nem a kiadónak, magának tartozik vele.”

És fölcsendül a 137. zsoltár Szedő Dénes fordításában.

„Babilon vizeinél ültünk sírva,

Sionra emlékezvén; hárfánkat rend-

re fölaggattuk

környező fűzfák ágbogára.”

Szívet szorongatóak a Szedő-féle zsoltárok. Szenczi Molnár Albert zsoltárai örökre bennünk maradnak. Ki feledhetné a szent sorokat?

„Mint szép híves patakra”

Vagy a nagy zsoltárt, a 90-est?

„Tebenned bíztunk eleitől fogva,

 fiúról fiúra Uram Istenem.

Nyoma sem volt még semmi hegynek,

 földnek, világnak, nem volt híre sem,

s te örök időktől Úr vagy, s Úr maradsz.”

Gyönyörűen megférnek egymás mellett Szenczi Molnár Albert és Szedő Dénes. 

A páter lefordította a Máté evangélista-féle Miatyánkot. Ez a Miatyánk másként szól, természetesen ugyanazt mondja, mint amit mi szoktunk mondani.

„Mennyei Atyánk, szenteltessék meg

a te neved,

jöjjön el uralmad, teljék be szándékod mennyben-földön egyaránt.

Add meg mai kenyerünket.

És engedd el adósságainkat, ahogy

adósunkét

mi is elengedjük. S ne próbálj meg,

inkább óvj meg a rossztól.”

Szedő Dénes 1950 után a szerzetesek sorsára jutott. Pécsről Kecskemétre szállították az ávósok, majd hányódott országon át. Borsos Miklósék segítettek neki életben maradni. Ők adták meg számára a létezés anyagi feltételeit. Majd keresett munkát, de nem talált, volt egyházmegyés pap is, nem sokáig, mert a magányos papi életet, ami a világi papok sorsa, nehezen viselte. Végül a Pasaréti úti ferences rendház mellett egy kis szobához jutott, ott élt, ott fordított, és ott írt. Sokat szólt nagy barátjáról, példaképéről, a szentről, Assisi Szent Ferencről. Szent Ferenc ünnepére írta:

„Ferencet fényár övezi, a többi égi

szent között:

rajta a Krisztus sebei

ragyognak mindenek fölött.

Apostoloknak odafenn megosztja

örömét: apostol módra lelkesen –

hordta szegénység bélyegét.”

Szent Ferencről írt verset Dénes atya, de a saját sorsát írta meg.

Talán a 70-es évek közepén jelent meg a Fioretti című könyv, a Fioretti azt jelenti, virágocskák. Szent Ferenc életét olvashatjuk a könyvben, és Szent Ferenc himnuszait. Ezt a Szent Ferenc-i himnuszt Szedő Dénes is lefordította, olvassuk, mert elképesztően szép:

„Mindenható, fölséges jó Uram,

minden dicséret, hódolat és áldás

csak tenéked jár ki,

s nevedet méltón nem mondja száj ki.

Dicsértessél, Uram, s minden

teremtményed,

legkivált pedig bátyánk urunk, a

Nap,

aki mireánk világot áraszt:

tündöklő s roppant fénnyel sugaras;

tükrözi, fölség a te arcodat.

Dicsérjen Uram hold asszony

nénénk,

s valamennyi csillag:

fényükkel az eget gyöngyen teleírtad.

Dicsérjen, Uram, testvérünk a szellő,

a lég s minden idő, borús vagy derengő;

általuk nyújtod nekünk, ami kell.

Dicsérjen, Uram, húgocskánk, a víz:

alázatos, hasznos, becses és derűs.

Dicsérjen, Uram, testvérünk a tűz;

vele éjet derítsz: ékes és vidám,

hatalmas és erős.

Dicsérjen, Uram, anyaföld nénénk;

szállást, minékünk ő juttat élést,

terem gyümölcsöt, tarka virágot,

füvet, különfélét.

Dicsérjen, Uram, aki szerelmedért

másnak megbocsát,

s elszenved kórt és keserűséget.

Boldog, ki békében tűr,

megkoronázza érte fölséged.

Dicsérjen, Uram, testi-halál nénénk:

el nem kerülte anyaszült lény még.

Jaj annak, kit halálos vétekben ér el!

Boldog, kit szentséges szándékod

vezérel:

a második halál kiméri személyét.

Nosza, dicsérjétek s áldjátok uram,

szolgálván hálával s alázatosan.”

A középkori ferences költészet remekművét olvassa el, aki forgatja ezeket a lapokat. Olvassunk el még egy páter Szedő által fordított verset Szent Kláráról. A vers 1255 előtt született. Így szól:

„Az égi jegyes érte jött. Halk útján

Mária őrködött.

Szép Kláris, Klára megszökött,

elhagyván kastélyt, küszöböt.

Elhagyva rangot, örömöt,

a testéből is kiszökött,

szent fényességbe költözött,

ott él sok fényes szent között.”

Ugye szép ez a vers? Szent Klára mélységesen szerette Ferencet! Szent Ferencet! Mindkettő szerzetesi fegyelemben és szabadságban élt. Az európai költészet egyik ismert alakjává vált Szent Klára éppúgy, mint Szent Ferenc.

Szerzetesi fegyelmezettségben élt Szedő Dénes páter. Mondtuk már, hogy a Pasaréti úton valahol egy kis szobácskában élt. Költők, írók, zenészek gyűltek össze nap mint nap szobájában. Szedő Dénes mérhetetlenül sokrétű művész volt. Műfordításai mellett költőként élt, írásokat magyarázott, grafikákat készített és zenész is volt. A vég idején halála előtt sokan gyűltek össze szobájában, imádkoztak Szedő Dénesért. Ő szólt, nap sütött be a kicsi szobába. A nap sugarai ráestek a félkarú Krisztus keresztre szegezett testére. Dénes atya rámosolygott a Megváltóra, és lehunyta a szemét.  Meghalt.

Szedő Dénes azokat tekintette mesterének, akikben fölfedezhette az ellentétek Jézus-i egységét, akik ezt az egységet megélték, megénekelték. A Nyugat 1922. 3. számában Bartók Béla zenéjéről ír:

„Kiemeli a gyöngédség és a gátakat áttörő hatalmas erő egységét. Szelídség és elemi erő egyesül egy örök gyermekben. Íme, a bibliai kép, amelyben báránnyal lakozik az oroszlánkölyök…, és egy kisgyermek őrzi azokat. Fölfedezi a szűkszavú tömörség a pazar virágba borulás egységét. Több foglaltatik benne, mint amennyit kifejez. Szedő Mihályt – ez Dénes páter keresztneve –, 1921 februárjában érettségije évében éri az a megtiszteltetés, hogy a Nyugatban a legnagyobbak, Móricz, Kosztolányi, Babits között megjelennek versei.

Kodály Zoltánban is az ellentéteket egyesítő nagyságot látja meg és tiszteli.

»Volt benne valami krisztusi. Nemcsak külsejében, ez sokaknak feltűnt, hanem legbelsőbb, rejtett lényében is.«”

 Szedő Dénesnek a legnagyobbak voltak a mesterei.

Nem tudom, hogyan talált Kelemen pápára Dénes atya. Őt idézi egy helyen.

„Azt mondja Kelemen: Alázatos szívvel járjunk hát testvéreim, minden gőgöt és fennhéjázást, esztelenséget és haragot félretéve tegyük, ami írva van. Mert így szól a Szentlélek: ne a bölcsességével dicsekedjék a bölcs, sem az erejével az erős, és a gazdag se gazdagságával dicsekedjék, hanem aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, őt keresvén hűségben és igazságban. Mindenek előtt Urunk Jézus szavait tartsuk szem előtt, aki kifogyhatatlan türelemmel tanított rájuk. Ő mondta: legyetek irgalmasok, hogy ti is irgalmat nyerjetek…”

Ez a budapesti magyar ferences szerzetes rátalál Kelemen pápára. Róma egyik sikátorában van Kelemen temploma. Kívülről olyan jelentéktelen, hogy rá sem néz az ember. Aztán betérünk a templomba, szokásos kép fogad bennünket, íme az Isten háza. De melyik? Mert a bejáratnál közvetlenül van egy lift, az nem fölfelé megy, hanem lefelé, a föld mélyébe, 5 emelet mélységbe. A lift minden emeleten megáll, és különböző korok templomaiba érünk. A legalsó szint az ókeresztények temploma. Onnan már nincs tovább, mert itt kezdődött az egyetemes katolikus egyház történelme. Lábunk mellett folyik Róma vize, lent, 5 emelet mélységben. A sziklákról csöpög, csorog a víz, kőből faragott egyszerű oltár, kicsiny templom az első keresztények titokban tartott temploma. Megrendítő az egész hely, és jobban értjük Szent Kelement, amikor azt mondja: „Ne bölcsességével dicsekedjék a bölcs… az Úrban dicsekedjék.” aki megtartotta, és tartja ma is a katolikus egyházat. Meg a hitet.

Vannak furcsa felfedezései Szedő Dénesnek. Itt van mindjárt André Gide. André Gide a francia. Ő 1869-ben született, és 1951-ben halt meg. André Gide mint „minden francia”, baloldali. Nem volt kommunista,

de alighanem ateistaként élt. Na most ez az André Gide megírta a Tékozló fiú hazatér című esszéjét. André Gide sokat látott a világból. Maga Sztalin hívta meg személyesen egy Szovjetunióbeli látogatásra. Gide elmondta vendéglátóinak, ő Leningrádot szeretné látni. Semmi akadálya, vonatra ültették, és elindult Leningrádba. A vonaton vagy 30-40 egyetemista felkereste a vonat fülkéjében, és simogatták, éltették, ünnepelték. Gide elhitte, hogy a művelt szovjet ifjúság őt magát ismerte fel. Hát hogyne ismerték volna fel a KGB megbízottja. De Gide mindenképpen találkozni szeretett volna Gorkijjal. A látogatás utolsó napján engedélyezték neki, hogy Gorkijjal összefusson. Talán kétórás volt a találkozás. Gorkij addig ügyeskedett, amíg megsúgta a nagy franciának, hazafelé fel ne üljön a repülőre, mert a repülőt Sztalinék lelökik az égről. Gide megfogadta Gorkij tanácsát, vonattal tért haza. Az iratok tanúsága szerint Gide repülőgépe Svájc fölött valóban lezuhant. Na ez a kalandos életű Gide megírta a Tékozló fiú hazatérését, csak egy kicsit kibővítette Lukács evangéliumának történetét. Lukács evangéliumában a 15-11/32 olvashatjuk, hogy a példabeszéd főszereplője a tékozló fiú, az apa és a báty. Gide-nél a történet kiegészül az anyával, és beleírja tanulmányába a nemlétezőt is, a tékozló fiú öccsét. Lukács a példabeszédben pontosan fogalmaz. A tékozló fiú vallomást tesz az apjának.

„Vétkeztem az ég ellen és teellened.” Gide meg végigjátszatja az öccssel a tékozló fiú egykori szerepét. Nem hivatkozik az ég ellen szóló vétekre. Hát mondom, egy kicsit ateista volt ez a Gide, de a példabeszédben fellelhető ellentmondás felkeltette Szedő Dénes kíváncsiságát.

A könyv gerincén olvashatjuk: Szedő Dénes összes művei I. Jön hát az újabb kötet. Egyébként ezt a méretes gyűjteményt nem lehet regényként olvasni, ezt szemezgetni kell, vissza-visszatérni egyik-másik versre, műfordításra és példabeszédre.

Nem szóltunk a kínai műfordításokról, Simone Weil írásáról, a Miatyánkról, és említés nélkül hagytuk Pierre Teilhard de Chardent. Azt írja Simone Weil a „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” sorról:

„Kenyerünket, mely természet fölötti, add meg nekünk ma Krisztus, a mi kenyerünk. Csak a jelenre kérhetjük. Mindig itt tartózkodik ugyan lelkünk kapujában belépésre készen, de engedélyünket mindig tiszteletben tartva. Ha megadjuk, belép; mihelyt visszavonjuk, visszavonul. Nem kapcsolhatjuk a mai kívánságunkhoz a holnapit, nem szövetkezhetünk vele ma arra, hogy holnap is bennünk maradjon kívánságunknak megújítása nélkül. Beleegyezésünk, hogy jelen legyen, egy az ő jelenlétével. A beleegyezés mindig cselekvő.”

Írta Simone Weil. Erről eszünkbe juthat, hogy az Úr imája minden nagy szerző fantáziáját foglalkoztatja, írásra késztet. XVI. Benedek a Názáreti Jézus című könyvében az Úr imájának hét kérését taglalja, elemzi és értelmezi. Simone Weil és a hittani kongregáció egykori fejének gondolata találkozik egymással. Most ezt az 1943 előtti Miatyánk-elemzést vette elő Szedő Dénes páter, ez a halálig hűséges ferences szerzetes.

 (Szedő Dénes összes művei I., kiadta a Szent István Társulat 2011-ben; összeállította: P. Hidász Ferenc)

 

Győri Béla