vissza a főoldalra

 

 

 2013.08.23. 

Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére

Célunk: minél több tudományos, technológiai és kulturális eredmény, jöjjön létre Magyarországon

Jedlik-terv néven elkészült a 2013 és 2016 közti időszakra szóló, szellemi tulajdon védelmi nemzeti stratégia, amely négy pillérre épül. A negyedik pillér a szellemi tulajdont védő intézményrendszerrel foglalkozik. Kormányzati szinten ez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hatáskörébe tartozik, de a központi szerepet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) tölti be. A Jedlik-terv stratégiai céljainak megvalósítására csak a szellemi tulajdon védelmére szolgáló hazai intézményrendszer megerősítése és dinamizálása mellett mutatkozhat esély.

 Milyen feladata volt a Jedlik –terv kidolgozásában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának? – kérdezem Dr. Ficsor Mihálytól, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettesétől.

 – A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, ezért természetesen szakmai szempontból komoly szerepe volt a stratégia kidolgozásában. Az SZTNH tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal együtt alkotta meg a Jedlik-tervet. Az előzményekhez tartozik, hogy 2011 őszén felkerestük az SZTNH és a KIM stratégiai partnereit a közös munka érdekében, és 2012 júliusában született kormánydöntés a stratégia elkészítéséről.

 Ez a stratégia mennyiben befolyásolhatja a magyar tudomány jövőjét?

 –Remélhetőleg a kidolgozott stratégia közvetve pozitívan befolyásolja a magyar tudomány jövőjét. A Jedlik-terv arra keres választ, hogy az iparjogvédelem – így a szabadalmak, a védjegyek – és a szerzői jog eszközeivel miként lehet elérni a nemzetgazdaság felemelkedését, a versenyképesség javítását, illetve a szerzői jog területén a kreatív iparágak és a kultúra fellendítését. Természetesen mindez a tudomány területén is érezteti majd a hatását, hiszen a tudományos művek szerzői jogi védelem alá tartoznak, és a tudományos alapkutatás elvezethet olyan találmányokhoz, kutatási és fejlesztési eredményekhez, amelyeknek a jogi védelmét a szellemi tulajdon biztosíthatja. Tehát az a kérdés: hogyan érhetjük el, hogy minél több tudományos, technológiai és kulturális eredmény, alkotás jöjjön létre Magyarországon, és milyen jogi eszközök kellenek ahhoz, hogy ezekkel a szellemi kincsekkel jól sáfárkodjunk. Az utóbbi területen sajnos hagyományosan gyengék vagyunk, s bízunk benne, hogy a Jedlik-tervvel jobb eredményt érünk el.

 2016-ig szól a stratégia. Tehát középtávú intézkedéssorozatról beszélhetünk?

 –Így van, a Jedlik-terv egy középtávú szakpolitikai stratégia; négy pillérre épül, több mint 40 cselekvési irányt vázol föl, és több mint 100 konkrét intézkedést fogalmaz meg. Az első pillér az iparjogvédelem, amely ma már stratégiai tényező. A második pillér a szerzői jogra vonatkozik. A harmadik pillér azt vázolja fel, hogy a szellemi tulajdon védelmét a nemzet- és gazdaságpolitikai kitörési pontokra kell fókuszálni. Végül a negyedik pillér a szellemi tulajdont védő intézményrendszerrel foglalkozik.

 Ha már a negyedik pillérnél tartunk: kormányzati szinten ez a KIM hatáskörébe tartozik, de a központi szerepet a Hivatal tölti be.

 –A minisztérium elsősorban a jogszabályok előkészítéséért, a stratégiai kérdésekért felel, és felügyeli a Hivatalt. Ennek a munkának a szakmai központja pedig természetesen az a hivatal, amelyik a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő feladatokat látja el, és lefolytatja az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatokat és eljárásokat. A stratégia végrehajtásának fontos feltétele lesz a nemzeti tulajdon védelmére irányuló szellemi fejlesztési program elindulása. A program fő célja a stratégia végrehajtásához hozzárendelni azokat a fejlesztési forrásokat, amelyek révén javíthatjuk az iparjogvédelmi és szerzői jogi szintet, befolyásolhatjuk a fogyasztói magatartást, és például olyan projekteket indíthatunk el, melyeknek célja a kulturális örökségvédelem, vagy a hungarikumok piaci sikerének támogatása a szellemi tulajdon eszközeivel. Szeptember végéig pedig egy olyan külön előterjesztés készül, amely felsorolja az ehhez szükséges eszközöket és a pénzügyi forrásokat.

 Megállítható az a folyamat, mely során eddig külföldön hasznosult a magyar innováció jelentős része?

 –A Jedlik-terv tartalmaz olyan cselekvési irányokat, amelyek révén ez a folyamat megállítható. Az egyik fő célkitűzés éppen az, hogy az iparjogvédelmi eszköztár elemeit hatékonyabban és szélesebb körben aknázzák ki a vállalkozások, különösen a közfinanszírozású kutatás-fejlesztés esetében az akadémia kutatóhelyek és az egyetemek. Ennek feltétele a kutatás-fejlesztés-innováció intézményrendszere és a szellemi tulajdon védelme közötti harmonikusabb és hatékonyabb kapcsolat kiépítése. Ha a kutatói szférában növeljük annak a tudatosságát, hogy mi mindent lehet elérni a szellemi tulajdon eszköztárának megfelelő alkalmazásával, hogyan lehet visszaforgatni a forrásokat további kutatásba és fejlesztésbe, akkor a magyar innováció jelentős része idehaza hasznosul a jövőben. Éppen a témával kapcsolatban kezdeményeztünk európai, vagy nemzeti szinten egy olyan szabadalmi alap létrehozását, amelybe belefoglalnánk a hazai szellemi eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó jogokat, szabadalmakat, és közvetítő felületet hozunk létre az alkotók és a hasznosítók között.

 Manapság nagyobb az esély a találmányok ellopására, mint korábban?

 –Nem jellemző korunkra a találmányok ellopása, arra viszont több példa is van, hogy jogosulatlanul hasznosítja (azaz bitorolja) valaki másnak a szabadalmát, találmányát. Kétségtelen: más helyzet áll elő akkor, ha hazánkra is kiterjednek az egységes hatályú szabadalmak. A magyarországi hatálybalépését követően a hazánkban hatályosított európai szabadalmakkal kapcsolatos bitorlási, megsemmisítési és nemleges megállapítási ügyekben a hazai bíróságok és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala helyett az Egységes Szabadalmi Bíróság jár el. Ezek az eljárások az átmeneti – legalább hétéves – időszakban még a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt is megindíthatók, ezt követően azonban az Egységes Szabadalmi Bíróság ilyen ügyekben kizárólagos joghatósággal rendelkezik majd. Ezzel a hazai vállalkozásoknak megadatik az esély, hogy külföldön fellépjenek a jogaikat sértő cselekményekkel szemben.

 Sokan nem tudják, hogy az SZTNH közreműködésével a 2011. évi magyar EU-elnökség egyik központi eleme és sikertörténete lett a szellemi tulajdon európai uniós kereteinek radikális megújítása.

 –Ez így van, és a Jedlik-terv éppen arra is reagált, hogy az EU-ban változások következnek be mind a szabadalmakat, mind a védjegyeket, mind a szerzői jogot illetően. A szabadalmi változások lényegét már érintettük, de azt tudni kell, hogy míg jelenleg 3-4 ezer külföldi szabadalom lép be évente a magyar piacra, ez a szám a változásokkal meg is tízszereződhet, s erre a kihívásra meg kell találni a választ. Ugyanakkor a jogszerzés és a jogérvényesítés költségei drasztikusan csökkenek, amiből sokat profitálhatnak az innovációval foglalkozó vállalkozások. A védjegyekkel kapcsolatban pedig tavasszal terjesztette be az Európai Bizottság a javaslatait az EU teljes védjegyrendszerének megújítására. A fő kérdés, hogy a nemzeti és az uniós szintű oltalom között miként lehet megteremteni az egyensúlyt. Ha ez nem történik meg, a közeli jövőben abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy a nemzeti védjegyoltalom többé nem számít majd ésszerű választásnak a potenciális bejelentők számára, noha aligha tagadható, hogy pusztán üzleti alapon, gazdasági értelemben elvileg mindig is szükség lesz, szükség volna nemzeti védjegyoltalomra. A szerzői joggal kapcsolatban pedig az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy 2014-re készüljenek el azok a piaci és hatástanulmányok, továbbá javaslattervezetek, amelyek fényében a szerzői jogi reform napirendre tűzéséről döntés születhet. Az Európai Bizottság szerint négy kérdéskörben kell döntéseket hozni: a területiség hatásainak mérséklése a belső piacon; a harmonizáció megfelelő mértékének meghatározása, a szerzői jogi kivételek és korlátozások; az EU szerzői jogi piaca töredezettségének felszámolása érdekében alkalmazandó módszerek; a szerzői jogi jogérvényesítés legitimitásának erősítése.

 Önök konkrétan mit tehetnek a hamis és a kalóztermékek üzletbeli és internetes kínálatának a csökkentése érdekében? Gondolok arra, hogy amíg a kalóztermék olcsóbb, addig mindig lesz rá kereset…

–A Jedlik-tervhez kapcsolódik a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület hamisítás elleni akcióterve, amelyik részletesen ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Jobban kéne koordinálni a jogsértésekkel szembeni fellépéseket. A hamis termékek kínálatát pedig több módon lehet csökkenteni. Így meg kell akadályozni külföldi (EU-n kívüli országokból érkező) hamis termékek beáramlását, és hatékonyabban kell fellépni az interneten elkövetett jogsértésekkel szemben, ami nem egyszerű. Az is lényeges, hogy az egyes célcsoportokat, így a fiatalokat is fel kell világosítani arról, miért szükséges a hamisítás elleni küzdelem.

 

Medveczky Attila