vissza a főoldalra

 

 

 2013.12.30. 

Az új rendszer a korábbinál nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzatok számára

2014-ben az önkormányzati alrendszer feladatainak finanszírozására 716 milliárd forintot fordítunk

A kormány február 28-ig minden magyar település hátramaradt adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben, így a 2014-es költségvetési évet minden magyar önkormányzat adósságmentesen kezdheti meg.

 Mekkora volt a helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege 2002 és 2010 között, majd a kormányváltástól mindez miként változott meg? – kérdezem Dr. Berczik Ábeltôl, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkárától.

 – Az önkormányzatok adósságállománya a 2002. évi 191,5 milliárd forintról 2010 végére 1247,5 milliárd forintra nőtt. Ennek oka elsősorban az volt, hogy az önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége és az ehhez rendelkezésre álló források nem voltak összhangban. Az alrendszer alulfinanszírozott volt, amit a pénzforgalmi hiány is jól mutat. A kormányváltást követően az önkormányzati alrendszer átalakításával a feladatok és források egyensúlyba kerültek, ezt 2011 óta minden évben pozitív egyenleg mutatja. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati adósságállomány is csökkenő pályára állt, melyet az adósságkonszolidáció hatása is elősegített.

 Arról van-e kimutatás, hogy hozzávetőlegesen mekkora volt a devizában történő eladósodás?

 – A 2012. évi adatok alapján az önkormányzatok adósságállományának jelentős része, mintegy 69 százaléka devizában állt fenn (24% euróban, míg 45% svájci frankban). Ez komoly árfolyamkockázatot hordozott magában, a válság után jelentősen, és ami még rosszabb, kiszámíthatatlanul megnövelte az önkormányzatok adósságterhét az elszabaduló árfolyamok miatt.

 Az MSZP szerint “igaz ugyan, hogy az adósságteherrel járó kötelezettségeket az állam leveszi az önkormányzatok válláról, ám ezzel párhuzamosan – ami persze nem szerepel a sikerpropagandában – jelentősen csökkenti az önkormányzatoknak juttatott állami forrásokat, sőt az önkormányzatok saját adóbevételeiből jelentős összegeket elvon.” Mi erről a véleménye?

 – Az önkormányzati rendszer átalakult, melynek során számos, eddig önkormányzati hatáskörben ellátandó feladatot vállalt át az állam. Ezzel párhuzamosan az e feladatok ellátására szolgáló támogatások is értelemszerűen csökkentek, ezeket a központi költségvetésbe csoportosították át. Az így elvont bevételek összege azonban nem haladja meg a korábban az önkormányzatok által a közvetlen állami felelősségbe került feladatok finanszírozására fordított összeget, sőt az új rendszer a korábbinál nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzatok számára. Ezt tükrözi az önkormányzatok javuló pénzforgalmi egyenlege is, amely 2011-től minden évben tartósan és stabilan pozitívumot mutat.

 A helyi önkormányzat ezek után adósságot generáló ügyletet nem is köthet?

 – Az önkormányzatok korábbi súlyos eladósodását látva 2012. január 1-jétől az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek szabályozása jelentősen átalakult. Az erről szóló szabályozást a stabilitási törvény tartalmazza, mely főszabályként a kormány előzetes hozzájárulásához kötötte az önkormányzatok adósságképzését. Ennek a szabályozásnak a célja – melyet az elmúlt két év tapasztalata alapján sikerült is elérni – hogy az önkormányzatok csak átgondoltan és a szükséges mértékben vállaljanak új adósságot, és ne fordulhasson elő még egyszer olyan nagymértékű eladósodási hullám, mint ami 2002 és 2010 közt volt tapasztalható.

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a helyi önkormányzatok számára?

 – Igen, az új önkormányzati törvény eltér a korábbi jogszabály logikájától. Figyelembe veszi azt is, hogy az állam és az önkormányzatok között jelentős feladatátrendeződés történt, illetve azt is, hogy az egyes településtípusok eltérő igényeket kell, hogy kielégítsenek. Természetesen azt is fontos kiemelni, hogy az új önkormányzati törvény – elődjéhez hasonlóan – csak keretjelleggel határozza meg a helyhatóságok feladatait; a tartalommal való kitöltés, illetve az igazi, településtípusok közötti differenciálás az egyes szaktörvények (így pl. a szociális, a gyermekvédelmi vagy a kulturális törvény stb.) feladata.

 Milyen intézmények kerültek el az önkormányzatoktól?

 – Az állam az elmúlt két évben jelentős terheket vett le az önkormányzatok válláról azzal, hogy átvette azon feladatok ellátását, amelyeknek országosan, egységes színvonalon történő ellátása ezt megkívánta. Így 2011-ben – konszolidációjukkal egyidejűleg – az Országgyűlés döntött a megyei önkormányzatok teljes intézményrendszerének átvételéről. Emellett 2012. január 1-jétől állami fenntartásúak lettek a fővárosi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények, illetve ettől az időponttól a hivatásos tűzoltóságok feladatait is központilag szervezik. 2012 májusától a városi kórházak átvétele is megtörtént. Az átszervezés legnagyobb volumenű része ugyanakkor 2013 januárjától valósult meg: az iskolai oktatás fenntartói feladatainak átvétele kétségkívül a leglátványosabb és a legjelentősebb lépése volt. Emellett a járási hivatalok létrejöttével számos államigazgatási feladatkör szintén elkerült az önkormányzatoktól csakúgy, ahogy a bentlakásos, szociális és gyermekvédelmi szakellátások egy jelentős része is állami felelősséggé vált.

 Az önkormányzat bizonyos esetekben állami feladatokat is elláthat?

 – Igen, az ágazati törvények által megszabott keretek között az állam megbízhatja az önkormányzatot saját feladatainak ellátásával. Természetesen ez nem lehet általános, de kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor ez a legoptimálisabb: pl. egyes szociális, gyermekvédelmi szakellátási feladatokat még több helyen biztosítanak az önkormányzatok, olyan módon, hogy azt az állam megállapodás keretében finanszírozza. Ezek alapvetően ott fordulnak elő, ahol több feladatot is ellátó intézmények vannak. Ezeknek az állami és önkormányzati feladatokat ellátó részekre történő szétválasztása nem lett volna hatékony és gazdaságos.

 Az önkormányzati átengedett bevételek miként alakultak 2010 óta, és mi a terv a 2014-es költségvetési évre?

 – A személyi jövedelemadó vonatkozásában 2010–2011. évben az állandó lakóhely szerint az adózók által két évvel korábban bevallott SZJA 40%-a az önkormányzatokat illette meg. Ebből a helyben maradó rész 8% volt, és a maradék 32%-ot támogatásként kapták meg az önkormányzatok. 2012-ben az amúgy is állami támogatás fedezetéül szolgáló SZJA 32%-a nem átengedett bevételként lett már nevesítve. 2013. évtől, az önkormányzati feladatrendszer átalakításával egy időben a megváltozott finanszírozási rendszer eredményeként az SZJA bevétel már nincs átengedve az önkormányzatok javára, az központi bevétel marad. 2010-től 2012-ig a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a, 2013-tól a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatokat. Ez utóbbi megosztási arány várható 2014-ben is.

 Az át nem engedett bevételek képezik a fedezetét az önkormányzatoktól átvett feladatok ellátásának.

 – A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg 2010 óta napjainkig, amely várhatóan 2014-ben sem fog megváltozni. Látni kell, hogy a korábban helyben maradt átengedett bevételek egy része nem a központi költségvetésbe lett átcsoportosítva, hanem az önkormányzati finanszírozási rendszer más szegmenseibe. Ennek oka az, hogy míg az átengedett bevételek nem az önkormányzatoknál jelentkező feladatok ráfordítási igényének arányában illették meg az önkormányzatokat, addig az új – a feladatokhoz jobban illeszkedő – finanszírozási rendszer forrásai ezekből a forrásokból is kiegészültek a méltányosabb pénzellátás érdekében.

 Azt lehet tudni, hogy az önkormányzati feladatellátás finanszírozására mekkora összeg jut jövőre?

 – 2014-ben a helyi önkormányzati alrendszer feladatainak finanszírozására mintegy 715,9 milliárd forint állami támogatás várható. Az önkormányzati hivatali működésre, településüzemeltetési feladatokra 235,5 milliárd forint, köznevelésre és étkeztetésre 200,2 milliárd forint az előirányzott támogatás. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 207,4 milliárd forint, kulturális feladatokra 30,7 milliárd forint, az egyéb fejlesztési feladatokra pedig 42,1 milliárd forint juthat.

 

Medveczky Attila