vissza a főoldalra

 

 

 2013.10.25. 

A szociálisa kormányok idején a bűnmegelőzést nem támogatták erőteljesen

A rendészeti bűnmegelőzésnek a biztonságot veszélyeztető körülményekre hatékony választ kell adni

A kormány szeptember 18-án megtárgyalta és elfogadta az új Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, amely kiemelten foglalkozik a települések- és közterületek biztonságával, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az alkohol- és drogprevencióval, a média és az internet veszélyeivel. A kormány a stratégia végrehajtásával a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (NBT) bízta meg. Dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szóvivője elmondta: lényeges kérdés az eredményes kommunikáció. Ez nemcsak a bűnözési helyzet korrekt ismertetéséből áll, hanem a bűnmegelőzési programok minél szélesebb körű tudatosításából is. Persze el kell érni azt is, hogy a média minél szélesebb körben mutassa be a hatékony bűnmegelőzési technikákat. A média önmagában is sokat tehet a normakövető magatartás terjesztésében és a prevenció érdekében.

 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia milyen fontosabb beavatkozási területeket fogalmaz meg?

 – A stratégia kiemelt beavatkozási területei: a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok, a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok, az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok. Emellett a stratégia valamennyi prioritásában horizontális szempontként előtérbe helyezi az idősek védelmét, segítését, bevonásukat a társadalmi bűnmegelőzési programokba. Bűnmegelőzés alatt minden olyan intézkedést és beavatkozást értünk, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével vagy az áldozattá válás megelőzésével.

 Tudtommal 2003-ban már elkészült egy ilyen stratégia. Az nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket?

 – A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat (továbbiakban: TBNS) volt hazánk első bűnmegelőzési stratégiája, amelynek kétségtelenül voltak eredményei –ezek közül talán legfontosabb, hogy a bűnmegelőzést megpróbálta a társadalompolitika részeként értelmezni, bár ragaszkodva a büntető igazságszolgáltatáshoz, de annál jóval szélesebb körben határozta meg a bűncselekmények számának csökkentését, a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének javítását–, viszont a TBNS koncepcióinak végrehajtása csak korlátozottan volt sikeres, főleg azért, mert a kezdeti erős kormányzati támogatás alábbhagyott. Ugyanakkor – értelemszerűen – uniós tagságunk után jelentős nemzetközi joga anyagot is integrálni kellett, miközben számos belső norma, kardinális jogforrás –anyagi és eljárásjogi– változott, tehát mindenképp szükség volt egy új stratégia kidolgozására.

 Melyek a stratégiát megalapozó alapelvek, és annak jogi alapjai?

 – Általános alapelvként az a kriminálpolitikai törekvés fogalmazható meg, amely a közrend erősítésére, a közterületek biztonságának fokozására, a bűnözés mennyiségi visszaszorítására (csökkentésére), a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítésére, a családok és az egyének biztonságára (szubjektív biztonság) koncentrálódik; fontos a társadalom hagyományos közösségeiben meglévő szolidaritás támogatása, illetve az alulról induló, összefogáson alapuló kezdeményezések felkarolása, a társadalmi befogadás és tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni következetes küzdelem.

 Megelőzésről, tehát prevencióról van szó. Milyen eszközük van a megelőzés hathatós megvalósítására, illetve mekkora anyagi forrást kapott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács feladatai végrehajtásához?

 –A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács több szervezetből tevődik össze, s ezek sajátos eszközeikkel segítik a stratégia végrehajtását, illetve az NBT ajánlásai alapján az illetékes tárcák, szervezetek testületek által hozott jogszabályok kifejezetten olyan jogi eszközök, amelyekkel a célok elérhetőek. Tény az NBT nem hatóság, azonban delegált jogosítványai vannak. Stratégiai partnereink –rendőrség, büntetés végrehajtás, polgárőrség, önkormányzatok–, mellett további szövetségeseink a nevelési-oktatási-gyermekvédelmi intézmények, családsegítő-áldozatsegítő szolgálatok, egyházak, vallási közösségek, civil szervezetek, kulturális intézmények, sport szakszövetségek és egyesületek, a gazdasági élet szereplői és természetesen az állampolgárok; a családok és az egyének. Nemzetközi vonatkozásban pedig együttműködünk az Európai Unió keretében létrehozott Európai Bűnmegelőzési Hálózattal (European Crime Prevention Network, EUCPN) és az ENSZ illetékes szervezeteivel. Az NBT költségvetése 700 millió forint 2014-ben.

 A közterületek biztonságát, ezáltal az állampolgárok biztonságérzetét is nagymértékben befolyásolja a garázda, erőszakos jellegű elkövetési magatartások. Milyen biztonságtechnikai eszközök ajánlásával lehet növelni az állampolgárok önvédelmi képességét?

 –A szubjektív biztonságérzetet a bűnözés jellemzőin –volumen, struktúra, dinamika– kívül számos más tényező befolyásolja. Például a környezet állapota nagyban befolyásolja az állampolgárok hangulatát –hiányos közvilágítás, graffitis felületek, szemetes közterek stb.–, ami általános szorongást válthat ki. A rendészeti bűnmegelőzésnek – a társadalom szereplőinek minden eddiginél szorosabb bevonásával – fel kell térképeznie a lakosság biztonságát veszélyeztető körülményeket és azokra gyors, hatékony választ kell tudni adni. A közösségi rendészet lényege pontosan az, hogy a hatóságok és a helyi közösségek között olyan bizalmi viszony alakuljon ki, amely mentén a közös cél érdekében –lokális közbiztonságra gondolok– hatékony együttműködés alakulhat ki. Ha ez a bizalom meg van, akkor fel sem vetődhet, hogy egy feljelentés után nem történik intézkedés. Kardinális kérdés az eredményes kommunikáció. Ez nemcsak a bűnözési helyzet korrekt ismertetéséből áll, hanem a bűnmegelőzési programok minél szélesebb körű tudatosításából is. Persze el kell érni azt is, hogy a média minél szélesebb körben mutassa be a hatékony bűnmegelőzési technikákat. A média önmagában is sokat tehet a normakövető magatartás terjesztésében és a prevenció érdekében. Jó lenne, ha a kriminális híradások végén minden esetben elhangzana egy mondat; ez nem történhetett volna meg, ha… Mindössze egy mondat, nem több!

 Foglalkoznak a média és az internet káros hatásaival. Milyen veszélyeket rejt magában az internet, és milyen fórumokon lehet ezekre a problémákra felhívni a figyelmet?

 –A média és az internet veszélyeivel külön fejezetben is foglalkozunk –csakúgy, mint az élmény-, a dráma- és sportpedagógiával, a kábítószer prevencióval, bűnügyi statisztikával, vagyonvédelemmel, települések biztonságával és így tovább. Lényeges, hogy az NBT a lehető legnagyobb propagandát fejtse a média és az internet veszélyeivel, káros hatásaival kapcsolatban, de ne csak a felnőtt lakosság, hanem a gyermekek felé is, mert ők a legveszélyeztetettebb célcsoport. Legfontosabb tehát, hogy az NBT gondoskodjon róla, szervezze meg, hogy ezen célcsoportokhoz eljussanak a biztonságos média és internethasználathoz szükséges információk.

 Érdekes dologról hallottam, hogy a bűnmegelőzést elő lehet segíteni építészeti eszközökkel. Mi tartozik a bűnmegelőzés építésügyi eszköztárába?

 – Az építészet a maga eszközeivel jelentősen befolyásolja az egyén és a közösség hangulatát, a szubjektív biztonságérzetet valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési szempontból fontos eszközök a terület- és településrendezés, a közterek, az épületek és belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódnak a forgalom-, a kert-, és tájtervezés. A városépítészeten túl fontos az épületek biztonságtechnikai elemeinek tervezése, valamint a telek, közterület fekvése, elhelyezkedése, megközelíthetősége, megvilágítása, a terepviszonyok kialakítása, az építmény mechanikus-elektronikus védelme, az építmény használatát irányító szabályok kialakítása.

 Középtávú koncepcióról van szó. Mikorra várhatók lényeges javulások a közbiztonság területén a stratégiának köszönhetően?

 – Szakemberek szerint már most vannak eredményei az NBT-nek, hiszen soha ennyien nem vettek még részt e tárgyú társadalmi vitában, de ami még ennél is fontosabb, hogy a lakosság széles rétegei ismerkednek a bűnmegelőzéssel, tehát óriási a lakossági tudásigény. Nyilván mérhető eredmények 1-3 év távlatában lehetnek legkorábban, hiszen a beindult projektek is ilyen távúak.

 

Medveczky Attila