vissza a főoldalra

 

 

 2014.02.14. 

A mezőgazdaság a gazdasági növekedés egyik legfontosabb pillére volt 2013-ban

Erősíteni kell az ágazat szereplőinek együttműködését, és a műszaki feltételek javítása is szükséges

Magyarország 2015-től bevezeti a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerét. A Vidékfejlesztési Minisztérium nagy hangsúlyt fektetett a tagállamok számára önkéntesen bevezethető mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerre.

 2014-től veszi kezdetét az új uniós költségvetési ciklus. Akkor mi az oka annak, hogy hazánkban csak 2015-től indul be a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere? – kérdezem Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkárt.

 –A közös agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt –a reform elfogadására 2013. december 16-án került sor – annak új elemei 2014-ben még nem lesznek bevezetve. Ennek oka az új rendszerre történő átállásra való felkészülés megkönnyítése, ugyanis a tagállamoknak a végrehajtáshoz szükséges jogszabályok kidolgozásához, az intézményrendszernek és maguknak a gazdálkodóknak a felkészítéséhez intenzív munka mellett is időre van szükség. A 2014-es év ún. átmeneti év lesz, amikor is még az eddig érvényben lévő támogatási rendszer és annak elemei alkalmazandóak, illetve az új rendszer néhány egyszerűbb eleme.

 Az, hogy az ország költségvetési hiánya 2011 óta 3 %  alatt van, és a kiskereskedelmi forgalom növekedésnek indult, mennyiben befolyásolja a kisgazdaságok támogatását?

 –Az említett örömteli folyamatok az agrárgazdaság egészére kedvező hatást fejtenek ki, a javuló gazdasági környezetből, az erősödő belső keresletből reményeink szerint a kis gazdaságok is profitálnak. A közös agrárpolitika keretén belül 2015-től nyújtható kisgazda támogatás az EU által meghatározott pénzügyi borítékból folyósítható, így a nemzeti költségvetés mindenkori alakulása ezt közvetlenül nem befolyásolja, ezzel a pénzzel az érintettek 2020-ig bizonyosan számolhatnak.

 Abban, hogy újra növekedési pályára állt az ország, a magyar mezőgazdaság teljesítménye, az agráriumban tapasztalható fejlesztések is hozzájárultak?

–A mezőgazdaság a gazdasági növekedés egyik legfontosabb pillére volt 2013-ban. Az ágazat bruttó hozzáadott értéke az első három negyedévben 21,7%-kal bővült, ezáltal nagymértékben járult hozzá a GDP 0,6%-os növekedéséhez. Az agrárium tovább javuló teljesítményét vetíti előre az, hogy az első három negyedévben az ágazat beruházásai 15%-kal bővültek, amely a nemzetgazdaság egészére jellemző érték ötszöröse. Ezek a kedvező adatok a gazdák és a kormány közös munkájának az eredménye, amely már a pozitív strukturális változások jeleit is magán hordozza. Természetesen az ágazat tartós és dinamikus fejődéséhez további erőfeszítéseket kell tenni, többek között erősíteni kell az ágazat szereplőinek együttműködését, továbbá a humán, műszaki és pénzügyi feltételeinek javítására is szükség van.

 Ebből következtethetünk-e arra, hogy sokkal többen dolgoznak a mezőgazdaságban, mint korábban?

 –Igen, a jobb teljesítmény az elmúlt három évben jelentősen magasabb foglalkoztatást is eredményezett. A KSH lakossági munkaerő felmérésének adatai szerint 2010 és 2013 között a mezőgazdaság foglalkoztatása 12%-kal, 21 ezer fővel bővült, ezáltal 193 ezer főnek volt tavaly a fő jövedelemszerző tevékenysége az ágazat.

 Mekkora összeget ért el az ágazat kibocsátása az előző évekhez viszonyítva? Növekedett-e az állati termékek kibocsátása? Hiszen ezen a téren sokáig le voltunk maradva.

 –A KSH által uniós normák szerint elkészített Mezőgazdasági Számlarendszer előzetes adatai szerint 2013-ban a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron 2265 milliárd forint volt, 4%-kal több mint egy évvel ezelőtt. A növekedés elsősorban a növénytermesztés kedvező terméseredményeinek köszönhető, a legtöbb növényi kultúra hozama meghaladta a 2012. évit. A termelés volumenének nagymértékű bővülése ellensúlyozta az árak mérséklődését. Ennek köszönhetően összességében 6%-kal, 1333 milliárd forintra nőtt a növénytermesztés kibocsátása. Az állattenyésztés kibocsátása folyó áron 769 milliárd forintra emelkedett, ami 2012-höz képest mérsékelt, 0,8%-os növekedést mutat. Viszont az elmúlt három év állatlétszám adatainak elemzésekor egyes ágazatokban, mint például a szarvasmarha és juhágazatban jelentős létszámnövekedésnek lehettünk tanúi.

 Mi az oka annak, hogy a közös agrárpolitika főleg a szántóföldi növénytermesztést részesíti előnyben? S ezzel a hazai sertés-és baromfiágazat helyzete nem került-e nehéz helyzetbe?

 –Az unióban a sertés- és baromfi ágazat úgynevezett laza szabályozású ágazatok, és abból kifolyólag, hogy abrakfogyasztó állatokról van szó, támogatásuk megoldható a szántóföldi növénytermesztés támogatásán keresztül. A tárgyalások során Magyarország kezdeményezte, hogy ezen ágazatok termeléshez köthető támogatásban részesíthetőek legyenek, azonban a Bizottság ezt határozottan elutasította. Ugyanakkor főként nemzeti forrásból uniós jóváhagyás mellett a sertés- és baromfiágazat is támogatható (sertésprogram, sertés-és baromfi állatjóléti támogatás, állati hulla elszállítás és ártalmatlanítás támogatása, állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások). Nagyon fontos fejlemény, hogy a 2013 végéig engedélyezett állatjóléti támogatásokat nemcsak meg tudtuk hosszabbítani öt évvel, hanem jelentős többletforrás bevonását is jóvá tudtunk hagyatni a Bizottsággal. Az idei költségvetésünk már tartalmazza a baromfi vonatkozásában duplájára, évi nyolc milliárd forintra emelt költségvetési támogatás szükséges fedezetét, de a sertés számára is nagyságrendi előrelépést tudtunk elérni. 

 Nagyon lényeges szempont az agrár-külkereskedelem állapota is. Mely ágazatok exportvolumene növekedett az elmúlt esztendőben? Melyek a legfontosabb exportcikkeink?

 –Jelenleg még nem állnak rendelkezésre a 2013-as évről teljes adatok, azonban mégis érdemes a 2013-as tendenciákat összevetni az előző évi, amúgy minden idők legerősebb exportteljesítményével. Azt lehet mondani, hogy a rendkívül magas bázishoz képest 2013-ban január és október között csak minimális mértékben gyengült az agrárgazdaság külkereskedelmi pozíciója, aminek köszönhetően az ágazat 2013-ban minden idők második legnagyobb külkereskedelmi egyenlegét produkálhatja. Az 1-10. havi tényadatok alapján készített éves prognózis szerint az export értéke megközelíti az előző év 8,1 milliárd eurós szintjét, míg az import értéke várhatóan 4,7 milliárd euró körül alakul. Pozitívumként könyvelhető el, hogy 2013-ban jelentősen nőtt többek között a tej és tejtermékek, a malomipari termékek, a növényi olajok, a húskészítmények, a feldolgozott zöldség és gyümölcs, a takarmányok és az italok kivitele is.

 Melyek a magyar agrárium kivitelt illetően a legfontosabb célországaink és ezen a téren követik-e a „keleti nyitás politikáját”?

 –A magyar gazdaságot is integráló Európai Unió a magyar agrárexportból 84, az importból pedig 91%-kal részesedett 2012-ben, mely arányait tekintve 2013-ban sem változik. Évek óta a legjelentősebb exportpiacunk Németország, Románia, Szlovákia, Ausztria és Olaszország. Európának az EU-n kívüli területein 2,9%-kal bővült a kivitelünk 2013 első tíz hónapjában. Emellett számos ázsiai országba irányuló exportunk is növekedésnek indult, mely jól tükrözi a Keleti Nyitás politikájának eredményeit.

 Visszatérve a támogatásokra: mennyi lesz a 2014-es agrár-és vidékfejlesztési előirányzatok összege?

 –Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2014. évi kifizetései 725,8 milliárd forintot tesznek ki. Ebből az uniós forrás részesedése közel 81% (586 milliárd forint), a nemzeti támogatásé 19% (139,8 milliárd forint). Ez mintegy 25 milliárd Ft-tal haladja meg a tavalyi támogatási főösszeget, és természetesen ez a valaha biztosított legmagasabb éves támogatási forrást jelenti.

 Esetünkben uniós és hazai támogatásokról is beszélhetünk?

 –Igen, a területalapú és egyéb közvetlen támogatások, tisztán uniós forrásból jönnek. A vidékfejlesztési támogatások, ahol a különféle beruházási jogcímek mellett az agrár-környezetgazdálkodási, erdészeti vagy a kisvállalkozásoknak a tevékenységi kör szélesítéséhez nyújtott támogatásait emelhetjük ki uniós és hazai társfinanszírozásban valósulnak meg. A tisztán nemzeti támogatásokra példa az említett állatjóléti jogcímek, a különböző támogatott hitelek, vagy a tanyaprogram. Összességében a támogatási konstrukciók száma száz körül van.

 Az egyszerűsített területalapú támogatási (SAPS) rendszert 2021-ig, a mostani tervezési periódus végéig tudja alkalmazni Magyarország?

 –Igen, erre lehetőséget biztosított az Európai Unió, és 2013. december 23-án kormánydöntés is született a rendszer 2021-ig történő alkalmazásáról.

 Mely termelőkre vonatkozik ez a támogatási forma?

 –Azok az aktív mezőgazdasági termelők részesülhetnek támogatásban, akik teljesítik a közvetlen kifizetések odaítélésének az alkalmazott követelményeit – 1 hektár mezőgazdasági terület, minimum 100 euró közvetlen kifizetésre való jogosultság. Termelési kötelezettségük nincsen, azonban a terület legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban való tartására előírt minimumkövetelménynek eleget kel tenniük.

 Melyek tehát a SAPS rendszer hazai előnyei?

 –A magyar gazdák által már jól ismert konstrukció, amely lehetővé teszi a közvetlen támogatások széleskörű igénybevételét és költségvetési keretösszegek teljes felhasználását is. Egyúttal könnyebbség a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak is, mivel nem kell az úgynevezett támogatási jogosultságok és a nemzeti tartalék adminisztrációjával foglalkoznia, ami végső soron a gazdálkodók gyorsabb kiszolgálását teszi lehetővé. Továbbá nincsen a támogatás feltételeként megjelenő múltbeli referenciaév, hanem minden évben a föld tényleges használója jelentkezhet be a rendszerbe.

 Mit gondol, a gazdák hányadrésze léphet be az egyszerűsített kistermelői támogatási rendszerbe?

 –Előzetes számítások szerint mintegy 80 ezer gazda fog élni az egyszerűsített kistermelői támogatási rendszerbe való belépés lehetőségével, ami közel a gazdálkodók felét jelenti.

 Hazai, vagy EU-s forrásokból a fiatal gazdák számára külön támogatás utalható-e?

 –A fiatal gazdák támogatására jogszabály alapján felhasználható az uniós pénzügyi keretünk legfeljebb 2%-a, azonban az érintettek becsült száma —mintegy 9 000 fő—  miatt várhatóan forrásainak egyenlőre mindössze 0,6%-át fogjuk e támogatási jogcímre fordítani. Ezen felül nagy valószínűséggel továbbra is igényelhető lesz a vidékfejlesztési forrásból finanszírozott fiatal gazda induló támogatás is. Fontos, hogy a fiatal gazdák egyes kedvezményes hiteleket —MFB Agrárfejlesztési Hitelprogram, Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel— további könnyített feltételekkel vehetik igénybe.

 2014-2020 között az új KAP rendszerének keretében a tagállamoknak mekkora mozgástere nyílik az agrárpolitikai intézkedéseik megválasztására?

 –Az új rendszer az előzőhöz képest nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a mezőgazdasági sajátosságukat figyelembe vevő támogatási struktúra kialakításhoz. Számos önkéntesen alkalmazható elemet tartalmaz, ilyen például az érzékeny ágazatokat segítő termeléshez kötött támogatások lehetősége, vagy a már említett kisgazdaságok támogatása is. Fontos hangsúlyozni, hogy a Kormány következetesen azt képviselte a tárgyalások folyamán, beleértve a magyar elnökség alatt tető alá hozott ún. elnökségi következtetéseket is, hogy a KAP forrásainak felhasználása minél inkább a nemzeti prioritásaink mentén történhessen. Az elért eredményekre visszatekintve úgy érzem, hogy e tekintetben maradéktalanul elégedettek lehetünk.

 A szerkezetátalakítási támogatások összege változik, vagy növekszik?

 –2014-ben a szerkezetátalakítási támogatások összege gyakorlatilag változatlan marad, ami azt jelenti, hogy a kérődző szerkezetátalakítási program keretében belül 43, a dohány szerkezetátalakítási program keretén belül 23, zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási program keretén belül pedig 8,6 millió euró áll majd a termelők rendelkezésére. 2015-től az érzékeny ágazatok támogatására termeléshez kötötten lesz lehetőségünk, vagyis a támogatás minden esetben az éves egyéni termeléstől fog függeni. Az új rendszer ki fogja váltani a szerkezetátalakítási jogcímeket, és kifejezetten a termelés elősegítését, a gazdasági aktivitás erősítését fogja szolgálni.

 

Medveczky Attila