vissza a főoldalra

 

 

 2014.02.28. 

Életmeghosszabbítás

Húber András kiállítása a Vén Emil Galériában

A nagytétényi Klauzál Gábor Művelődési Központ Vén Emil Galériája ezúttal egy „fás” szobrászművész kiállításával lepett meg. Hogy Húber András poétikus címet adott tárlatának, az a művész organikus létben való hitét is jelzi. Életmeghosszabbítás? Honnan, merre, és meddig? Ha az univerzum – ez sem biztos – örökéletű, a bolyongó porszem, az ember csak kis szeletet (éveket) hasíthat ki az egészből.

De azt a „kicsit”, ha jól gazdálkodik életidejével, meg lehet hosszabbítani. A természet – fű, fa, virág, zöld, víz, levegő, stb. – fokozott megbecsülésével? Avval is. De még inkább avval, ha életfilozófiánkká tesszük a belőle kinyerhető szépet. A szépet, amely forma, emlék, mozgás – s végül is önmegvalósító munka – terméke. Valójában műtárgy, de benne sűrűsödik mindaz, amit az organikus világ megtartó erejéről vallunk.

A tárlat központjában érthető módon – figyelemfölkeltő installációként – az Életmeghosszabbítás című, a barna levélszőnyeggel beborított padozatot és fölfüggesztett alakzataival a leget is belakó rendezett kert áll. A kőnek látszó papírmasé szobrok – a hajlított, formázott ágakat mint plasztikákat tartó tömbök, illetve a különféle állatfigurák (sündisznó, kígyó) – úgy simulnak bele az illúziótlan lét – paradox – boldogságát hozván a megkonstruált, csaknem igazinak tűnő természetbe, hogy kétségünk nincs a felől: a belógatott alakzatok (hártyás héjak, madárszárnyak) és az őszi kert (avar) statikáját próbára tevő fafigurák, létünk meghosszabbított organikus „termékei” jelentik azt a „szabad gyököt”, amely által az emberiség ki tud törni. Ha nem is önmagából, ám egy ózondúsabb terrénum felé. Valaminő szabadságszimbólum is leledzik – ha nem éppen tudatosan az – ezekben a tárgyjelképek sugallta mozzanatokban.

Ha a fa jelentéskörén, mítoszi tartalmán töprengve minden pillanatban nem gondolunk is arra, hogy minő isteni, emberi, természeti csodák alakítják a legösszetettebb jelképet (világfa, életfa, égig érő fa, Édenbe ültetett fa, Élet és Halál fája, Zeusz tölgye, Athéné olajfája, stb.), s az ég felé lélegző – nyújtózkodó – erdőnek milyen szakrális kapcsolódásai vannak a Mennyel s a Kozmosszal, a kereszt misztériumát akarva-akaratlan magunkban hordjuk. A kézzel megszelídített, megmunkált – hajlított, faragott, kötözött – anyag tehát nemcsak látványként sem utolsó formavilágában, organikus szerkezetében él, hanem a benne rejtező, sokfelé ágazó s ezért egyetemes mítoszi tartalmaiban is.

A kerten kívüli, azt körülfogó szobrok – a több faág-lábra támaszkodó Szambaiskola, a fekvő testhelyzetben is modern Napimádó, a görnyedt oszlop poétikusságát libegő fölhajtóerővé alakító Kérésztánc, az érzelmek csúcspontján ágáló Búcsúfellépés, a suhanás boldog időtlenségét hirdető Atlantisz délután, de legkivált a néprajzi fogantatású, kecsesen hivalkodó Szól a kakas már – ugyannak az arzenálnak jelentős darabjai. És az invenciózus Erdőt járó szerelemről – két bakancsban faágak tömkelege virít – se feledkezzünk meg.

Csakhogy amíg azok között jócskán vannak „faimitációs” plasztikák (a föntebbieken kívül a Sármalac mindenképp kiemelésre érdemes), ez utóbbiaknál a művész a jobbára kérgétől megfosztott fát-ágat, ezt az organikus alkotóelemet használja teremtményeinél. Csiszolja, ragasztja, egymáshoz köti (többször fehér gyolcsként ható textillel) a figurák „testrészeit”, s műveivel szinte azt az illúziót kelti, mintha a plasztikák egyetlen darabból volnának.

A szobrok „rajzos” – indázó, így a természet nyüzsgő mindenhatóságát reveláló – alakja nem véletlen. Azért sem – a falakon bőséggel a bizonyíték –, mert Húber András kitűnően rajzol (lásd a három szitanyomatot: Királyi csapda I. – III.). S ez elmondható a sík felületet megbontó, relief-szerű „fa-ág-rajzairól” is. Hogy ezek a furcsa „grafikák” előzményei-e azoknak az invenciózus kitárulkozásoknak, amelyeket leginkább a doboz-képek (doboz-plasztikák) jelentenek – a Facsavar I. – V. című sorozat „szobor-szonátáiból” áll a tárlat egyik legerősebb műtárgy-együttese –, nem tudhatni, de a mindkét műnemben-formavilágban készített alkotások ugyanazon leleményes „vonaltudásból” születtek. Jóllehet a kézzel merített papírtábla tömbös plasztikai hullámzása jócskán eltér az ágak közötti „réseket”, „áttöréseket” valaminő hártyával borító doboz-képek bravúrosan szellős világától.

A vegyes technikával készült organikus képek, „grafikák” arzenálja is legalább két csoportra osztható. A festői jellegű, a nonfiguratívhoz közeli alkotások – köztük is az Erdő elhagyása, vagy a remek Könnyű ködben északon – lélekrajzoknak is mondhatóak, egy pszichológiai állapot, egy nehezen megnevezhető sejtelem tükrei. Lírai absztrakt voltukban az áttűnések, fátyol mögötti csendek dominálnak. Viszont a reliefekhez közelebbi „farajzok” szinte mindegyikén – a mondanivaló fókuszát szimbolizálva? – ki van ugratva egy-egy „pontsűrűségű” motívum (Árgyélus; Drótszív – festői háttérrel! –; Hölgykoszorú; Drótkoszorúk), amely által megismerszik az alkotás mítoszi, pszichológiai, stb. gyökere is. Hogy ettől eltérő szerkezetű applikált dobozképpel ugyancsak lehet organikus víziót közvetíteni, arra a tiszta vonalvezetésű Égig érő fa I. és a bonyolultabb rétegű, az „alvilágot” és a „felvilágot” is megjelenítő – legalább is az eszünkbe juttató – Égig érő fa II. az eklatáns példa.

 

Szakolczay Lajos