vissza a főoldalra

 

 

 2014.06.27. 

Emlékezésszelence

Széles Judit kiállítása a Magyar Írószövetség Klubjában

Varrott, hímezett több rétegű textilkollázs, elsőbben így lehetne meghatározni Széles Judit textilképeinek, az emlékezetet és a kultúra mély rétegeit anyagba álmodó szépséges műveknek a műfaját. Ha az anyaghasználatot tekintjük, szinte járulékos elemek (bizonyos tört részek) úgy kerülnek – kompozíciót alkotva – egymás mellé, hogy az egészet szuggerálják. Valójában egészek is, lenyűgöző teljességgel, hiszen a látványvilág – nem akármilyen látványvilág – mellett az alkotó gondolati mélységét is tükrözik.

Ez a Bibliával és a történelmi, irodalmi, néprajzi háttérrel erezett világ attól gazdag, hogy a motívumok egymásra építésével létrejövő teljesség több irányból halássza az értéket. Ami nem csupán a technikai varázslatban nyilatkozik meg, jóllehet a szemet izgató látványt ez határozza meg, hanem a különféle, több irányból ideemelt érték gondolati tartalmában is. Benne a jól ismert kolinda József Attilával és a Jelenések Könyvével kéz a kézben jár, hogy csak a Cantata profanát (2006), az Elleng a néma kék időt (2012), vagy az Intő üzenetet (2009) említsem.

Szó se róla, a különféle filozófiai stb. tartalmakat kivetítő – a kalligráfiát értékhordozóvá tevő – „plakát-magányoknak” is megvan a maguk értéke. Széles Judit hatásos kép-üzenetei azonban mások. Főképp bonyolultságukban. Hiszen az egymásra épülő, egymásba folyó emlékezetrétegeknek – azon túl, hogy a kompozíciójuk révén magukkal ragadják a nézőt – eme figurális textiljátékban fontos szerepük van. Megnyitnak egy olyan csatornát – némelykor égi csatornának is nevezhetem ezt a különleges „közlekedőedényt” –, amelyben a közös kincsként ismert tapasztalat, bölcsesség és tudás az alkotó személyiségjegyeinek bővülésével ég és föld összetartozását hangsúlyozza.

A valót és annak égi mását akarja megmutatni Széles Judit, mintha a belénk gyökerező hagyomány – gondoljunk csak a gödöllői csoport, Nagy Sándorék, Körösfői-Kriesch Aladárék magyar művészetet is megbolygató tevékenységére (Együtt – 1990) – új utakat tárna az arra érdemesek elé. Az úttörők (nem föltétlen az avantgárdról van szó) bevonásával?  Akkor igen, ha az ihletet megnyitó toposz, amelynek mindig az erkölcs az alapja, nem csupán a bibliai példatárból, a szentek könyvéből (Erzsébet, a csipkeverők szentje – 2007), a klasszikusokból (József Attila), elveszejtett és megtalált kincseinkből (lásd a Seuso-kincsekből az egyik ezüsttál rajzát a Pannon lakomán), ám zivataros történelmünk századaiból ugyancsak töltekezik.

A Fekete karácsony (2006) jelegyüttesében éppen azok a sokszor megtagadott, szabadságritmust involváló csillagok világítanak, amelyek nélkül érthetetlen létünk kozmosza. Igazságosztó erő ez, akárhányszor kérdőjeleztetik is meg (politikai csúsztatással, igaztalanul) az 1956-os magyar forradalom világot megrázó példája. A motívummá növő, zászlóimitációkkal teli mező (Hová megyünk? – 2009) csaknem azt a konstruktív szépségeszményt is magában foglaló Titokzatos Édent (2012) villantja föl, amelyben az organikus rendezettség sosem túlméretezett szabályok foglalata, de harmonikus szépségre való törekvés.

A figuralitás természetesen sosincs megtagadva – lásd Szent Erzsébet stilizált fejét és ruhájának, kendővállának artisztikus szépségét, a Pannon lakoma rajzainak dinamikáját vagy a Cantata profana csaknem nonfiguratívba hajló szarvasait, s az egész organikus rengetegét –, de egy-egy színpompájában élő kert (Gyümölcs-varázs – 2013) vagy az organikus rétegeket láttató kompozíció (Virágváros – 2010) finoman tekervényes foltmechanikája épp a látvány sejtelmével növeli az érzelemtartományt. Eme hatás tökéletes kivitelezettségét mutatja a már említett Elleng a néma kék idő József Attilára utaló, felhők rejtette „testimitációja” is. És akkor az egyszerűségében, foltvarázslatában invenciózus kisméretű textilképekről (Három elem – Tűz, Víz, Levegő) még nem is szóltam. Szonáta ez a maga műfajában.

A sokszor látott, az életműben biztos alapnak tetsző Nyitott ablak (1998) klasszikusan szép darab. Rávezető? A nyomott, hímzett, varrt Iniciálé. Hiszen az  „A” nem csupán a hajdani naiv falvédők otthonosságérzetét idézi vissza, természetesen megemelt formában, hanem az íráskép mint mitikus üzenet tartalmát is. (Az ábécének az elsődleges jelentésen túl, lásd a héber és arab misztikát, jelképes értelme is van.) A nyitott ablak pedig, fénybefogadásával, a megtisztulásra vágyó lélek tükre. A Jelképtár szerint jelentheti a Szűzanyát is, aki az isteni fény által világít (innen a máriaüveg elnevezés).

Széles Judit művészetében eleitől fogva fontos szerepet töltöttek be a bibliai motívumok – egyik tüneményes textilképe az 1988-as Lepel –, általuk vált emberivé eme szimbólumvilág üzenete. Nem a megidézés (szerkezet, struktúra) módja számít – a Lepel amorf alakzata nagyon is elüt a konstruktív szerkesztés tisztaságát s rendjét mutató Nyitott ablak formájától –, hanem a benne rejlő gondolkodás mélysége. Amely akarva-akaratlan, a technikai leleményeket is a képi kifejezés szolgálatába állítva, szakrális köröket érint. Az oltár felől sugárzó fény – itt épp egy, az organikus létélményt vizionáló madárka alakjában – kinyitja azokat a rejtett emlékezésszelencéket is, amelyeknek sötét aranya ezáltal válik az Istennel való párbeszéd evilági részévé.

A tárlat különleges részét képezi az a humorban oldott, a képregény rajzos egyszerűségét imitáló ötvenhat (!) textilkép – diafilm készült a szellemes kockákból –, amely Ágh István Struga manó csöngölődzik (1982) meseregényét jeleníti meg. A mese ízei a játék, az átváltozás, a törpe mint óriás (szellemlény!) kalandját – jövését-menését, igazságosztó szerepét – hangsúlyozzák. Shakespeare Puckja költözött Felsőiszkázra, hogy a helyi szín (népnyelv, gondolkodás, furfang) erejéből nyerjen a maszknál is fényesebb, sőt rejtélyesebb maszkot? Nem. Struga manó Ágh István-i találmány, a „férfi”, vagyis a dalia húsz-harminc centi magasságát ő emelte költészettel az égig.

Széles Judit textilkollázs-arzenálja leleményes alakrajzzal és a bonyodalmakhoz illő háttérrel meséli el házasodni készülő manónk – aki egyszer nyilván kezet fogott Mátyás királlyal is – egyszerre romantikus és mai történetét. Az iszkázi búcsú forgataga – életelixír. Aki részt vesz a tündéri sokadalomban, ezer évig fog élni. A feliratozott, ragasztott, applikált képsorozat – higgyünk a csodákban! – ezt a bölcs tanítást hangsúlyozza.

 

Szakolczay Lajos