vissza a főoldalra

 

 

 2014.03.07. 

E könyvben megelevenednek a tömegsírban nyugvó arcok

(Rencsényi Hajnal Elvira: Arcok a tömegsírból)

A II. világháború végén, 1944. november–decemberben a titói fegyveres erők közreműködésével a Jugoszláviában élő polgári magyar lakosság között tömegmészárlást hajtottak végre. Az atrocitások 1944. október első napjaiban kezdődtek, amikor a szovjet csapatok Románia felől átlépték a jugoszláv határt. A Moszkvából visszatérő, s néhány napot Versecen töltő Tito október 17-ei hatállyal kiadott rendelete alapján a Bánság, Bácska és a Baranyai háromszög területén – azzal az indokkal, hogy a felelőtlen megtorlásoknak elejét kell venni – katonai közigazgatást vezettek be. A vérengzés éppen e rendelet érvényességének ideje alatt, s éppen az általa behatárolt területen zajlott le. A délvidéki atrocitásoknak nem kis számban estek áldozatául magyar állampolgárok, polgári személyek és katonák is, akiknek egy részét, minden jogi formaság mellőzésével, Magyarország területéről hurcolták el Tito fegyveresei. A délvidéki atrocitások során több helyen tömegesen végezték ki azokat a magyar honvédeket, akik a megmenekülés reményében megadták magukat a partizánoknak. Az áldozatok száma mintegy 20 ezer főre becsülhető. A megtorlásoknak jogi alapja nem, csupán nemzeti, szláv szempontú, fajvédő ideológiai alapja volt. A gyanúba fogottaknak sem védekezni, sem fellebbezni nem állt módjukban, hiszen vádirat és bizonyítási eljárás sem volt. A magyar lakosság férfi tagjait partizán karhatalmi erők összeszedték, kihallgatás ürügyével súlyosan bántalmazták és kínozták, s néhány napi kínvallatás után tömegesen kivégezték. Az ítélkezés formális volt, a megkínzottakat a helyi, felfegyverzett lakosság vezetőiből, hangadóiból verbuválódott, s partizánok által védett tömeggyűlés elé citálták, máskor a hadsereg titkosszolgálata, az OZNA (Odelenje za Zasitu Naroda, Népvédelmi Osztály) a vád és az ítélet ismertetése nélkül likvidálta a begyűjtött személyeket. A kezüknél fogva dróttal vagy kötéllel összekötözött embereket a vesztőhelyre terelték, s az éj leple alatt halomra lövöldözték. Matuska Márton, a téma szakértője szerint: A kivégzettek között igen sok volt a képzett helyi vezető és jómódú polgár (tanító, községi, megyei, járási hivatalnok, pap, politikus, gyáros, földbirtokos), akiknek vagyonára az új hatalomtartók szemet vetettek. Igen kevés kivételtől eltekintve a titói rendszer fennállásának végéig sikerült elérni, hogy az ügy nagyjából feledésbe menjen; sem Magyarországon, sem Jugoszláviában nem akadt sokáig kutató, aki a délvidéki atrocitásokkal foglalkozott volna. A Délvidék legtöbb magyarlakta helységében tömegsírok találhatók, amelyek létezését a jugoszláv hatóságok még az 1990-es években is leplezni igyekeztek. A vérengzések és a tömegsírok helyét a hozzátartozók csak titokban őrizhették emlékezetükben. Az áldozatokat általában félreeső falu- és határrészeken, sintérgödörben (Csurog, Sajkáslak), temetőárokban (Magyarcsernye, Ószivác, Zsablya), folyóparti futóárkokban (Magyarkanizsa, Péterréve, Mohol), nehezen megközelíthető helyeken (Újvidék, a szerémségi Maradék) és még sok más, ma még ismeretlen helyen földelték el. Sok tömegsír helyét később a hatóság a talaj teljes átépítésével eltüntette (Zombor, Újvidék, Kula).

            Most új könyv született a vérengzésekről. Február 11-én, a Polgárok Házában mutatták be Rencsényi Hajnal Elvira: Arcok a tömegsírból című könyvét. A vajdasági Szabad Hét Nap újságírónője nem regényt, absztrakt történetet írt a vérengzéstől - ahogy Matuska úr megfogalmazta – , hanem elejétől végéig dokumentumot. Az írónő elmondta: személyes élményem – hála az Égnek nem volt –, de édesapám nagyon sokat mesélt nekem a délvidéki vérengzésekről, hiszen a szerbiai történelemkönyvekben nem írták meg az igazságot. Eltelt néhány évtized, és Matuska Márton munkásságát is figyelemmel kísérve és a ’90-es évek végétől néztem utána az írásos dokumentumoknak. Mint újságírót, az emberi sorsok, az emberi tragédiák vonzottak a legjobban, ezek állnak közel a szívemhez. Amikor az egyik riportalanyom elmondta, hogy édesapját 1944-ben kivégezték, komolyabban felvetődött bennem, hogy fölkeressem a legközelebbi hozzátartozókat - a gyermekeket, unokákat. A hozzátartozók elmondását igaznak vélem, nincs jogom kételkednem abban, hogy azok nem lennének valódiak. Nagyon sokan eddig féltek erről beszélni. A hozzátartozók úgy érezték, végre valaki tőlük is megkérdezi azt, hogyan történtek akkor a mészárlások. Visszaemlékeznek az áldozatok utolsó gondolataira, mozdulatsoraira. Ez adja az igazi emberi értékét a könyvnek. Az is eszembe jutott a könyv megírása közben, hogy a ’90-s években a délvidéki magyarok közül nagyon sokat elhurcoltak a frontra „golyófogónak”. Így hasonló félelmet akkor is átéltünk. Visszatérve a könyvre; akik abban megszólaltak mind megbélyegzettek voltak, háborús bűnösök hozzátartozóiként kezelték őket. Megkülönböztették őket az iskolákban, a munkahelyeken. S hogy eljutunk-e a megbékéléshez? Nem hiszem. Attól tartok, hogy a feledésig viszont eljuthatunk. Ha nem jönnek utánunk olyan újságírók, kutatók, akik az áldozatokról írnak, mesélnek, akkor feledésbe merül minden, ami 70 évvel ezelőtt történt. A szerbek részéről semmilyen akarat nem mutatkozik arra, hogy ezeket a vérengzéseket kivizsgálják. A délvidéki magyarok pedig sajnos eléggé értetlenek a saját történelmükkel szemben. Amikor Délvidéken erről a könyvről beszélek, akkor többen azt mondják: több évtized is elmúlt azóta, minek a múltat bolygatni? Ez a legszörnyűbb.

És most néhány mondattal mutassuk be a könyv szerzőjét. Újságíróként hosszú évek óta nyomon követi Szabadka politikai, gazdasági, művelődési, oktatási, egészségügyi történéseit, s jelenleg a szociális, történelmi kérdések foglalkoztatják. Publikációi jelentek meg az Új Magyar Szóban, a Szeged című folyóiratban, a KODDE évkönyvében. 2009-ben elvégezte az újvidéki Pro Média újságíró-iskolát. Jelenleg a Zombori Tanítóképző Egyetem keretében működő Óvódapedagógusképző Főiskola hallgatója. A szerző ezt írta az előszóban: sejtettem, hogy nagyon nehéz lesz. Sejtettem, hogy nagyon nehéz lesz. Már a legelején világossá vált számomra, hogy későn fogtam hozzá, az utolsó pillanatot sikerült megragadnom, hogy ez a könyv létrejöhessen, hiszen az áldozatok hozzátartozói már idős emberek. Közülük sokan nem is élnek... Azt hittem, nehezebb és hosszadalmasabb munka lesz felkutatni a hozzátartozókat. De – ha szabad ily módon kifejeznem magam – kellemesen csalódtam: ők maguk ajánlották sorstársaikat, elérhetőségeket kaptam tőlük. Többórás beszélgetések sora indult el azoknak az embereknek az otthonában, akik még személyesen ismerték az áldozatokat. Akiknek lelkében és emlékezetében éppoly elevenen élnek még ma is, mint 1944 előtt... Azt hittem, nehezebb és hosszadalmasabb munka lesz felkutatni a hozzátartozókat. A fényképek, amelyek a családi emlékek tárházának egy-egy mélyen elrejtett zugában rejtőztek, most helyet kapnak e könyv lapjain, és emberi közelségbe hoznak azok közül néhányat, akikért minden évben halottak napján megszólal a tömegsír felett őrködő harang. A budapesti Szent István-bazilikában pedig november utolsó vasárnapján, déli egy órakor mondanak engesztelő szentmisét az áldozatok lelki üdvéért. Emlékük tovább él. Nemcsak szeretteik szívében. Ezután már e könyv lapjain is.

            És akkor most nézzünk néhány személyes tragédiát. Balázs Márton egyszerű földműves családból származott. Szerette a földet, a gyerekeit, a családját. 1944. november 1-jén, Mindszenszentek napján éppen a jószágait akarta megetetni, mikor két fegyveres partizán lép be a házába, s őt keresik. Közlik vele, hogy velük kell mennie. S Márton nem engedetlenkedik. Elbúcsúzik a családjától, s elindul. Feleségét az ájulás kerülgeti, de nem nyílnak szóra ajkai. Remeg, hiszen hallott már az elhurcolásokról. A gyerekek sem értik a történetet. Apjuk azt mondja nekik: „ Nem vagyok bűnös, nem eshet bajom. Meglátjátok, visszatérek.” A Bajai úti iskolába hurcolták, ahová már többeket összegyűjtöttek a partizánok. Többen hangosan imádkoznak. Senki sem tudja, mi lesz velük. Majd a hírhedt Sárga Házba került, ahol láncra verték. Rozália napokig vitte az élelmet a férjének, de csakhamar üres lett a titokzatos Sárga Ház. Az éj leple alatt kivezényelték a foglyokat a Zentai úti temetőbe, és lemészárolták őket. A családtól nem vették el sem a tanyát, sem a jószágot, hiszen Rozália nevén volt. Majd nehéz, ínséges idők következtek a Balázs-család éve maradt tagjaira.

Barta Ferencet mindenki ezermesterként ismerte. Legnépszerűbb találmánya a töltényhüvelyből készült öngyújtó volt. Mindenki szerint nemes lelkű, jó kedvű fiatalember volt. Családot alapított, és reggeltől estig a földeken dolgozott. Sosem félt a munkától, sosem panaszkodott. Aztán eljött 1944 októbere. A feleség éppen a gyermekekkel foglalkozik, s közben ebédet főz. Két fegyveres kopogtat be a kisház ajtaján, és Ferencet keresik. Az asszony megrémül. Hiszen napok óta az a hír járja a faluban, hogy a partizánok elhurcolják a magyar férfiakat. Elmagyarázza a katonáknak, hogy a férje nincs otthon. Azok ezt elhiszik, de meghagyják a nőnek, mondja meg a férjének, hogy másnap személyesen jelenjen meg a Sárga Házban. Amikor Ferenc megérkezik, úgy dönt, eleget tesz a felszólításnak. Az asszony hiába kérleli, hogy inkább húzódjon meg a szülők palicsi házában. Ferenc naív, tudja, nem bűnös, így nem eshet bántódása. Mielőtt elindul, azt mondja családjának: „ne aggódjatok, hamarosan hazajövök.” A feleség másnap bement a Sárga Házba. Ebédet vitt a férjének. Látta Ferencet az épület emeleti ablakában, felsőruházat nélkül volt, meggyötört arccal, fájón biccentett felesége felé. Erzsébet ekkor látta őt utoljára.

Bleszich Jenő fűszeres volt. Majd az italkimérőt is ő üzemeltette. Ez forgalmat, pénzt jelentett a család számára. Igazi családi vállalkozás volt az övék. A felesége besegített az üzletbe, sőt a gyermekek is kivették a részüket a munkából. Halotta a kocsmában, hogy a partizánok magyarokat visznek el. Úgy hiszi, neki nem eshet bántódása, hiszen nem ment bele abba, hogy nemzetőr legyen a gettónál, sőt a kapott fegyverét is visszaadta. De hiába. Október végén, egy este valaki megzörgeti az ablakot. Majd három fegyveres rontott be. Utasítják a férfit, öltözzön föl. A katonák azt hazudják, hogy a férfit tanúként hallgatják ki, s legfeljebb 48 óra múlva ismét otthon lesz. Jenő többé nem tért haza. A családtól pedig minden ingatlant elvett az állam.

Bukvits Ivánnak az volt a bűne, hogy bunyevác létére nem támadta meg a magyarokat. Szerintük, mint egykori jugoszláv rendőrfőnök ezt nem tehette volna meg. Holott Iván csak tolmács volt 1941-ben. Anyanyelvi szinten beszélt magyarul, miért is ne tolmácsolt volna. Bár magyarosította a nevét, s ez sem tetszett a partizánoknak. Ahogy az sem, hogy sportolóként nem volt ember a városban, aki ne tisztelte volna. Újságok is írtak a sportsikereiről. 1946 tavaszán a hadbíróság Ivánt a nép ellenségévé nyilvánította, és golyó általi halálra ítélte. A Zentai úti temetőben lőtték agyon. Iván rokona szemtanúja volt a kivégzésnek. Ő vitte meg a szomorú hírt a Bukvits családnak.

A magyar polgári lakosság között végrehajtott népirtást a hivatalos szervek akkor is és a későbbi évtizedekben is úgy állították be, mintha háborús bűnösöket vontak volna felelősségre szabályos eljárással, noha erre a legritkább esetben került sor. A kivégzéseket és internálást a kommunista politikai vezetés általában „válasznak” tekintette a magyar csapatok újvidéki vérengzésére, amely három évvel korábban, 1942-ben történt. Az Újvidék környéki partizánok támadásai váltották ki az 1942. január 12. és 15. közötti katonai razziát, amely Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy és néhány társa önhatalmú akciójaként több ezer szerb és zsidó polgári személy (köztük nők, gyerekek, öregek) meggyilkolásával végződött Újvidéken, Zsablyán, Csurogon, Mozsoron és Óbecsén (Beej), amiért a tetteseket még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták és halálra ítélték, majd a háború után Jugoszláviában háborús bűnösökként brutális módon kivégezték. További „indokként” jelölték meg azt, hogy amikor 1941. április 13-án sor került a Bácska visszacsatolására Magyarországhoz, a bevonuló magyar csapatok állítólag 8 500 szerb civilt öltek meg (köztük nőket, öregeket és gyerekeket). Ezt az állítást sosem támasztották alá adatokkal. A 90-es években a Milošević-féle diktatúra tovább akadályozta a kutatókat a tények feltárásában. A délvidéki magyarság első politikai szervezete, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) megalakulásától kezdve követelte a kutatások megindítását és a kollektív büntetési elv alapján kimondott vétkesség hatálytalanítását. A Milosevics-rendszer bukása óta az új vajdasági parlament foglalkozni kezdett a kérdéssel. A vajdasági magyar pártok megkezdték egy központi adattár létrehozását, amelynek feladatai közé tartozik az emlékhelyek nyilvántartása, valamint a kutatási eredmények közzététele nyomtatott formában és az Interneten.

A szerző az ártatlan áldozatok hozzátartozói megszólaltatásának, ilyeténképpen tényfeltáró tevékenységével jelentős és maradandó munkát végzett. A könyv nem ítél el senkit, nem nevezi meg az elkövetőket, de aki végigolvassa, azelőtt egyértelművé válik, hogy kik az áldozatok, és kik a háborús bűnösök.

 (Rencsényi Hajnal Elvira: Arcok a tömegsírból; a Keskenyúton Alapítvány kiadása; 2013)

 

M.A.