vissza a főoldalra

 

 

 2014.11.14. 

A gender-ideológia démoni, és elpusztítja a családokat is

Andreas Laun salzburgi segédpüspök könyvbemutatója a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Ellentmond-e egymásnak a hit és az értelem? Eljut-e minden ember Isten felismerésére? Katolikusként el kell-e utasítanunk az evolúcióelméletet? Könyvvallás-e a kereszténység? Mi változott a világban Jézus eljövetele után? Mítosz-e Jézus feltámadása? Nem teszi-e tönkre a misszió a különféle kultúrákat? Mi a gender-ideológia lényege? Melyek az egyház társadalmi tanításainak alapelvei? – többek között ezekre a kérdésekre válaszol egyszerűen, közérthetően, a ma emberének nyelvezetén szólva, ugyanakkor igényesen és nagy-nagy szeretettel Andreas Laun püspök úr a Keresztény ember a modern világban című könyvében – amely kétszer is elnyerte az össznémet tankönyvdíjat –, melyet idén jelentetett meg a Kairosz Kiadó Csontos Attila fordításában.

Október 29-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dísztermében a kötetet Bíró László tábori püspök – aki két évtizede ismeri Laun segédpüspök úr munkásságát – méltatta. Püspök úr úgy véli, hogy Andreas Laun egész életét meghatározza ez a szentírási mondat: „Tudom, kinek hiszek.” Laun püspök mindig is kihangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy a válaszok megfeleljenek vágyainknak, hanem hogy eljussunk az igazsághoz. „Ő sosem azt akarja, hogy a vágyainknak megfelelő legyen az, amit hirdet, hanem azt, hogy az igazsághoz jusson közelebb az olvasója, hallgatója. Laun püspök úr mindig felemeli szavát az igazság és az élet védelmében” – fogalmazott a tábori püspök. Bíró László kiemelte, hogy a salzburgi segédpüspök úr sosem arra figyel, hogy mit gondolnak őróla, hanem arra, hogy ő mit gondol az igazságról. Ez az ő sajátossága. A radikális életvédők körében is kiemelkedő a munkássága. Bíró püspök úr felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a könyv eredeti kiadásában is látható két magyar vonatkozású kép. Laun püspök úr remek fotós is, és a Szent István-bazilika kupoláját is lefényképezte, s a kötet utolsó fejezetében, amelyben az állam és a vallás kapcsolatáról ír, látható a magyar korona, s alá ezt a szöveget írta: „a magyar Szent Korona az Isten előtti felelősséggel gyakorolt hatalom szimbóluma”, a felelősségteljes kormányzás mintáját mutatja be ezzel az olvasónak. „Nem egy szokványos hittankönyvet tart a kezében az olvasó. A kötet elején a szerző néhány érdekes dolgot közöl hitünkről, majd az élet-, a családvédelemről szól. Tehát a könyvben nincsenek benne az alapvető hittételek. Nem azért, mert erről nem akarna írni, s ezt nem tartja fontosnak. A hittételekről több könyv is szól, ebből a műből viszont a párbeszéd nyelvét lehet megtanulni. A kötet ez által új hitbéli látásmódot próbál közvetíteni – mondta Bíró püspökatya, aki szerint a műből kiolvashatók XVI. Benedek pápa tanításai. A könyv első fejezete a hit és az értelem viszonyrendszerét taglalja. Benedek pápa alapállítása: „Szent János, módosítva a Teremtés könyvének, az egész Szentírásnak az első versét, e szavakkal kezdte evangéliumának előszavát: »Kezdetben volt a Logosz«. A Logosz egyszerre jelenti az értelmet és a szót – egy olyan értelmet, mely teremtő és képes arra, hogy közölje magát, pontosan úgy, mint értelem. Ezzel Szent János evangélista megajándékozott minket a bibliai istenfogalom utolsó szavával, azzal a szóval, amelyben a bibliai hit összes, gyakran fáradságos és kacskaringós útjai célba érnek és megtalálják a szintézisüket.” Ez azt jelenti, hogy létünk értelmes, mert a teremtő érelemmel vagyunk egységben. Ha szembe megyünk Krisztussal, aki a teremtő Logosz, akkor szembe állunk az egész teremtéssel – s ez a tendencia jellemző kontinensünkre Bíró László szerint. A tábori püspök külön kiemelte a könyv krisztológiai fejezetét. Ebben olvasható egy a korunkra sajnos igen jellemző példa. Miután XVI. Benedek pápa 2006-ban megjelentette A názáreti Jézus c. könyvét, a Der Spiegel magazin újságírója döbbenten vette tudomásul, hogy „a pápa, akit általában intelligens embernek tartanak, valóban elhiszi, hogy Jézus Isten fia.” Igen, a pápa és minden igaz keresztény valóban hisz benne. A maga jelenvalóságát, az emberekhez való közelségét Isten az addig elképzelhetetlenig fokozta Jézusban. Érthető a nem hívők megdöbbenése és gúnyolódása. De azt talán még egy ateista is elismerheti, hogy mennyivel elfogadhatóbb lenne egy olyan Isten, aki eljön az emberek közé, együtt szenved velük, megváltja és megvigasztalja őket, mint egy olyan, aki csak beszél, figyel és ítélkezik.

Andreas Laun püspök úr, a szerző, aki számtalan nyelvet elsajátított, sőt társalgási szinten beszél magyarul is, a könyvbemutatón elmondta, hogy már gyerekként is az volt az érzése, hogy nem csupán egy szűk környezetben, hanem egy nagyobb világban él. Tizennégy évesen tudatosult ez benne, az 1956-os magyar forradalom idején. A gyermek Launt nagyon megdöbbentette és érzelmileg hatott rá az, amikor az újságokból értesült a felkelők dicsőséges tetteiről. Ez a fő oka annak, hogy a mai napig különlegesen szereti Magyarországot. Nagyon örül annak, hogy több könyvét is lefordították magyar nyelvre. Elsőként édesapja, Hallmut Laun könyvét fordították le magyarra, Találkoztam Istennel címmel. Ezt a könyvet már tíz nyelvre lefordították, de elsőként magyarra. „Biztos vagyok benne, hogy az én életem is másként alakult volna, ha apám nem kerül közelebb Isten igazságához” – mondta a püspök, akinek A szerelem dinamikája című könyve is megjelent magyarul. Ebben kutatási eredményekre hivatkozva állítja, hogy a védekezési módszert alkalmazó párok esetében gyakoribb a válás, mint azoknál, akik nem védekeznek, hanem a természetes fogamzásszabályozással élik házasságukat. A témában végzett vizsgálatokból kiderül: a természetes fogamzásszabályozás a vallásgyakorlattól függetlenül önmagában is hozzájárul a házasság stabilitásához. Ok–okozati öszszefüggés áll fenn a válások alacsonyabb száma és a természetes fogamzásszabályozás alkalmazása között. Eltekintve a vallás kínálta lehetőségektől, a házasságot stabilabbá teheti a jó kommunikáció, a kölcsönös bizalom, az önfegyelem és a biztonság érzése. „Jelen voltam VI. Pál boldoggá avatásán, és jól emlékszem arra, hogy 1968-ban a pápa enciklikát bocsátott ki a helyes születésszabályozásról. Akkor ezen az egész világ felháborodott. Irracionálisnak tartom, ha egy hindu vagy protestáns vallású vagy éppen ateista ember támadja a pápát. Pedig VI. Pál gyönyörű, profetikus és a világ kultúrájával olyannyira ellentétes enciklikája nem hagy kétséget afelől, hogy a mesterséges fogamzásgátlás és az általa kirobbantott szexuális forradalom szét fogja választani a házastársakat, mert meggyengíti a házasság egyesítő hatását és termékenységét” – fogalmazott a salzburgi püspök. A most bemutatott könyvnek már megjelent a szlovén nyelvű fordítása is, horvát nyelvre is lefordították ezt a munkát, de még nem adták ki. Andreas Laun kiemelte, hogy az egyház munkáját el akarta lehetetleníteni a nemzeti szocializmus, a kommunizmus, és abban bíztunk, hogy több támadás már nem érhet bennünket. Sajnos tévedtünk, mert megjelent a gender-mozgalom, mely azt az abszurd nézetet képviseli, hogy a férfi és a női mivolt között egyáltalán semmi lényegi különbség nincs, pusztán szocializáció kérdése, hogy valaki férfivá vagy nővé válik. Ez a felfogás semmibe veszi a teremtés nyelvét, amelyen a Teremtő Isten kommunikál az emberrel, így szembefordít Vele, aki őt férfinak vagy nőnek alkotta. A gender-perspektívát az oktatásba akarják beültetni a lehető legszélesebb körben. Az államnak nincs joga megállapítani egy személy nemét, ezért a jogot is át kell formálni, mert az a természetes nemek alapján kategorizál. Mindez alapvetően a kultúra dekonstrukcióját célozza meg. „Amikor Ferenc pápának fölvetettem ezt a problémát, Őszentsége egy szóval válaszolt: ördögi. A gender-ideológia tehát démoni, elpusztítja a családokat is. Ezen mozgalom képviselői aljas háborút folytatnak az élet, a család és az egyház ellen. S éppen ezért, nekünk, keresztényeknek harcolnunk kell azért, hogy ez az ideológia ne érje el célját. Igen, harcolnunk kell, bármenynyire is furcsa kijelentésnek tűnhet ez egy püspök szájából. Avilai Szent Terézt idézem: »Isten gyűlöli azoknak a békéjét, akiknek harcolniuk kellene«. Úgy érzem, Isten engem a harcra választott ki. Nekem mindig harcolnom kell, most éppen a gender-ideológia ellen” – mondta zárszavában Laun püspök úr.

Roska Péter plébános, Laun püspök több könyvének fordítója is úgy véli, hogy a halál kultúrájának új eleme a gender-ideológia. Roska atya elmondta: „Laun püspök tizenkét részből álló katekizmus sorozatot írt a fiatalok számára. A salzburgi püspök a szalézi rend tagja, és tudjuk, hogy ennek a szerzetnek az egyik fő küldetése a katolikus népnevelés. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy Andreas Laun pedagógusi munkája is kiváló. Azért határoztunk el, hogy a Keresztény ember a modern világban című könyvet lefordítjuk, mert püspök atya erre a könyvére két alkalommal is megkapta az össznémet tankönyvdíjat. Úgy vélem, hogy manapság, amikor a hit- és erkölcstan tanítása széles körben beindult Magyarországon, ez a kötet segítséget nyújt a tanároknak.”

A könyv szerzője katolikus püspök, de egyszersmind ember is, csakúgy, mint mi, olvasók, és azzal a szándékkal írta ezt a könyvet, hogy bemutassa nekünk, mi a Római Katolikus Egyház hite, hogy ezt a hitet hogyan tanítja, és mire (valójában: kire) alapozza. Természetesen nem kell elhinnünk, amit leírt. Senkinek sem kell hinnie, senkit sem lehet hitre kényszeríteni. A kényszer hitkérdésekben teljesen terméketlen, nem szül hitet, csak képmutatást, fájdalmat és hitetlenséget.

 

Medveczky Attila