vissza a főoldalra

 

 

 2015.06.05. 

Kocsis István Az áldozat

Az Újszínház előadása

A II. Keresztény Színházi Fesztivál nyitásaként került színre Kocsis István drámája, a Szent Margit legendáját fókuszba emelő Az áldozat. Misztériumjátékként, egy különleges történelmi helyzetet és a nemzet megváltása jegyében az Égieknek fölajánlott lány boldogságos vesszőfutását megjelenítő poétikus sorsként? Harangokat egybecsendítő szakrális történetként – miseként! –, mikor is az orgona és a gregorián hangja tért ölelő gesztussal szinte wagneri ünnepélyességgel teríti be a Nyulak Szigetén épült kolostort?

A királyt, IV. Bélát és az egyházi hatalmasságokat is az igazság zsámolyára térdepeltetve, hogy nyíljanak meg – akár örvendezve, akár a révületbe eső lány fölött ítéletet mondva – a Magyarország sorsát ama Égi Kapuval összekötő, a harci mezőket szakrális térré változtató Szent Akarat előtt? Mikor is – kényes helyzet – a tatárjárás utáni fojtogató helyzet úgy is megoldható, hogy – íme a józan királyt töprengésre késztető politikusi bölcsesség! – az így vagy úgy gyöngének, főképp, ha az Isten nem segítette meg, föl kell állnia.

A szent magyar könyvek (a régi magyar hitvilág, mondák, regék, mesék, népi imádságok őrzői), amelyeket a Szentszék üldözendőnek tartott, betörettek-elégettettek, s a históriás múlt nem képezhet a nemzet számára bizodalmas jövőt. Valójában az esztergomi érsek, Fülöp előtt vall IV. Béla – még a darab elején vagyunk – arról az állapotról, amely a kormányzásra képtelen nagy embert (is) sújtja. „A feláldozására a királynak réges-régen akkor került sor, ha fennállt a veszélye annak, hogy nem képes már tartani a kapcsolatot az Égi Világgal. Fel kellett bizony áldozni azt a királyt, aki miatt az Ég Kapuja bezárult az ország fölött, mert ily helyzetben az ország és a nép kiszolgáltatottá válik.”

Az Égi Kapu nyitogatásában, hol eleven eszű gyermekként, hol az apját megvilágosító látnokként, Margit, hitünk őrzője, a szenvedést oltáriszentségként tisztelő üldözött veszi hátára a mindenséget. Ha kell, szembeszáll szeretett apjával, tengelyt akaszt – igazi népi hős, miért ne akaszthatna tengelyt – az egyházi hatalmasságokkal: Paulus atyával, a pápai követtel, Fülöp esztergomi érsekkel, és a domonkos rend tartományfőnökével, Marcellusszal. Még a kolostor fejedelemasszonyával, Olimpiádesszal is megütközik, hogy látomásos igazságának érvényt tudjon szerezni. Jottányit sem enged kiküzdött-megszenvedett igazságából, ám poétikus lázadásában még a golgotai kertet is fehér liliommal szegélyezi. Bizodalom, hit, emberi méltóság van abban a csokorban. Ha szeretett országa és népe nem feszíttetik keresztre, küldetése célba ért.

Kegyetlen őszintesége onnan, hogy legtöbbször magába mélyeszti a tőrt. Tüskés korbácsa nyomán kiserken a vén. Ezzel magához – állhatatos igazságához – vonzza a korábban vele szembefordulókat, apácatársait. Révületben való magára ébredése és megtisztulása az éleslátás alapja: a Szent Korona az Ég darabja, az Égi tér a szférák hangjáról, zenéjéről regél. A legmagasabb tudományosság sem képes megmagyarázni ezt a titkot – a hit titkát, a költészet titkát – noha elismeri, hogy az írás – így az üldözött magyari írás is – szent cselekedet.

Kocsis István történelmi, ugyanakkor szakrális köröket érintő drámaköltészetében erre teszi a hangsúlyt. Hőseit is úgy építi föl, hogy ha valóságban nem is, lelkük jobbik részével átlépjék azt az Égi Kaput. Saját meglátását, az Élő Égi Térről való érzületét, megigazulásának eme fontos állomását ajándékozza Margitnak – a régmúlt minden íze költői medencében fürdik –, hogy még hitelesebb legyen az áldozatvállalás fensége. Az önépítés eme módját, vagyis Margit tündérkedését, értő szeretettel egy visszafogottságában is remek figura, György, pálos rendi szerzetes nyugtázza. Az apa, IV. Béla – paradox – Margitból sarjadt király: gyermekét megértő, humoros, szolgálatát teljesítő, bölcs. A hatalom nem köti gúzsba, úgy reálpolitikus, hogy nem esik folt a becsületén. Kettejük környezetükkel való megannyi ütközése arra szintén jó – némelykor egy szikrányit önmagukkal is pörölnek –, hogy a csatában az ellenfelek valamennyire megnemesedjenek. Érezhető, az őszinte szó akkor is őszinte szót szül, ha a hatalom szülte félelemérzet nyilván sarokba szorítja a saját igazát hangsúlyozó ítélkezőt.

Az áldozat mint olvasmányélmény fölöttébb élvezhető, még akkor is, ha egy-egy monológgá növő megszólalás költői túlcsordulásként hat. A színpadon, köszönhetően az erős meghúzásnak, a kitűnő dramaturgiai munkának (dramaturg: Falussy Lilla), viszont mindez nem érezhető. A két részben játszott darabnak, amelyet jómagam misztériumjátékként láttam, így kitűnő lett a ritmusa (I. rész: 72 perc; II. rész 49 perc).

A rendező, Nagy Viktor térszervezése, színészvezetése, értelmezése elsőrangú. Ritmusa van a jeleneteknek, olyannyira, hogy az invenciózus színváltás is – a tárgyakkal való átrendezés és főképp a nyolc tagból álló apácakar (kórus) mozgása – élménnyel teli. A rendező térbe kifeszített hangzásvilága olyannyira illik a szenvedés-stációkhoz – a csöndnek és beszédnek, nem szólván a nyilván általa jól megválasztott zenéről, dramaturgiája van –, hogy egy kissé a darab „operai” megszólalását is ünnepelhetjük. A leleménnyel megalkotott külső és belső tér itt egy, vagyis azonos, s ez az egyszerűségében is frappáns díszlet – a kolostor homlokzata a stilizált „rózsaablakkal” üzenetet hordoz – fontos hangulatfokozó (díszlet- és jelmeztervező: Berg Glória).

Hát persze, hogy a föntiek nélkül nincs előadás. Ám a játék, a megjelenítés varázslata, olykor megborzongtatóan (Margit önkorbácsolása, múlt-imaként hangzó regölése stb.), a színészek vállán nyugszik. Elsőbben Koncz Andreát kell kiemelni. Belső tüzű, testét és lelkét ugyancsak megdolgoztató Margitja megannyi átváltozásával – édes haragjával és a hitét erősítő poétikus eszme-kosárral tűnik ki. Az apát, IV. Bélát alakító Koncz Gábor bölcs, a humortól sem idegenkedő fenség. Nyugodt, meggondolt, a kifogyhatatlanná váló türelem iskolapéldája.

Mihályi Győző (Fülöp, esztergomi érsek) hit és „hitetlenség” közt vergődik, hangulatváltásai leleményes önarcképek. Tóth Tamás (Marcelliusz, Domonkos-rendi tartományfőnök) egyszerre az Isten és az ember szolgája, Nagy Zoltán (Paulus atya pápai követ) kis szerepében is súlyos. Jánosi Dávid (György pálos rendi szerzetes) hittel teli, okos szerzetes, Margit filozófiáját értelmezendő bukik ki önzetlensége. Ifj. Jászai László villanásnyi megjelenése – egy olasz példa mellett érvel – Margit látomásainak valódiságát hitelesíti. Tordai Teri (Olimpiádesz, a kolostor fejedelemasszonya) nagy ívű szerepformálása, benne a házsártos türelem és a jószívű bibliai példázat, főhajtást érdemel.

A kórust, a gyűlölet, a szeretet, a türelmetlen türelmesség, s végül az elfogadás – a Margit igazságaival való azonosulás – szimbólumát nyolc apáca képezi. Mozgásuknak – térfigyelő, önmegvalósító jellemüknek – külön koreográfiája van. Kökényessy Ági (Csenge), Fazekas Zsuzsanna (Alinka), Gregor Bernadett (Katarina), Danyi Judit (Cecília), Nemes Wanda (Stefánia), Farkasházi Réka (Judit), Bátyai Éva (Anna), Brunner Márta (Szabina) fölszabadultan, alázattal teszi a dolgát. Egy-egy mondatuk jellemtanúsító érveléssel ugyancsak üt.

 

Szakolczay Lajos