vissza a főoldalra

 

 

 2015.10.23. 

A vidék magyarsága őrizte vallásosságát

Egyházi autonómiák, közösségek a dualizmus korában

Mit eredményeztek a Wekerle-kormány liberális, egyházi vonatkozású törvényei? Melyek voltak a bevett és az elismert felekezetek? Kik nyertek a Wekerle-törvényekkel? Kialakult-e a vallási közömbösség? Mi volt a csernovai vérengzés oka? Vajon a püspöki kar támogatta-e a Katolikus Néppártot? – ezekre a kérdésekre keresték a választ a Veritas Történetkutató Intézet október 6-ai vitasorozatának résztvevői: Dr. Gergely András, a Veritas Dualizmus Kori Kutatócsoport vezetője, Dr. Sarnyai Csaba Máté, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és Dr. Kovács Kálmán Árpád a Veritas tudományos munkatársa.

Mindennek a kiindulópontja, hogy a Wekerle-kormány által kierőszakolt 1894. évi XXXI. tc. kimondta a kötelező polgári házasságot, amelyet a bíróság felbonthatott. Az 1894. XXXII. tc. a vegyes házasságokból született gyerekek sorsát illetőleg a rögzített – vagyis a fiúk az édesapjuk, a lányok az édesanyjuk vallását követik – gyakorlat megmaradt, a polgári anyakönyvezésről pedig az 1894. XXXIII. tc. határozott, amely ezt a funkciót a belügyminiszterre bízta. Az izraelita vallás recepciójáról 1895-ben született döntés, az 1895. XLII. tc. rendelkezik az izraelita vallásnak a bevett vallások közé emeléséről. Ez a törvénycsomag egy új korszakot nyitott a magyarországi egyházak történetében. „Az állam szerepe átalakult, és kezébe vette azokat a funkciókat, melyek korában elsődlegesen az egyházakhoz tartoztak” – emelte ki Sarnyai Csaba Máté.

Az uralkodó vallás a magyar közjog elvileg elutasított, gyakorlatilag mégis körülírt fogalma. Jelenti a katolikus vallás kitüntetett helyzetét a többi bevett vallással szemben. A protestánsok számára ezekből 1895 utánra egy nagyobb elvi sérelem maradt; hogy az állam és kormánya hivatalosan csak egy vallásos kultuszt, a római katolikust ismer és gyakorol, és hogy az állami jelenlét a tisztán felekezeti ünnepeken is nyilvános (közhatalmi) minőségben nyilvánul meg. Ha a bevett vallásfelekezetekről beszélünk, akkor az ország törvényeibe bevett, tehát hitelveik és működésük számára alkotmányos garanciákat szerzett vallásokról van szó. Jellemzőik a rögzített hitelvek, számottevő népesség, és társadalmi beágyazottság. Joguk van a törvényes keretek közötti önkormányzatra, tehát autonómiára, és intézményfenntartásra, mely jogaik biztosításához közjövedelmeket és közhatalmi segítséget is igénybe vehetnek. Magyarországon 1848 után öt bevett vallásról beszélhetünk: (római és görög) katolikus, evangélikus, görögkeleti, unitárius. 1895-ben bevetté nyilvánították a zsidó vallás három felekezetét (a neológot, az ortodoxot és a status quo irányzatot), melyek közül az országos szervezetet létrehozó népesebb kettő főrendi tagságot is kapott. Az elismert vallásfelekezetek fogalmát az 1894–95-ös törvényhozás teremtette meg a terjedő újprotestáns kisegyházak felemelkedési lehetőségének biztosítására. Bár közhatalmi segítségre és közjövedelmek élvezetére nem jogosultak, elismertségük okán saját erőforrásaikból saját vallástanításukat megszervezhetik. Magyarországon 1905-ben a baptista, 1916-ban – mivel Törökország háborús szövetségesünk volt – a muszlim vallás törvényes elismertetése sikerült, de előbbi esetében például a vallástanítási kedvezmények csak Budapesten működtek. Törvényesen el nem ismert vallásfelekezet a hagyományos rendi felfogás szerint akkora népességgel és társadalmi beágyazottsággal rendelkező felekezet, mely számára a vallásgyakorlat biztosítása államérdek. 1895 után a lelkiismereti szabadság elvének megfelelően minden vallási nézet gyakorolható, mely a törvényes közrendet és az elfogadott közerkölcsöt nem sérti. A törvényes elismerést elérni nem tudó vallások egyesületi formában folytathatják tevékenységüket, mely felett a kor jogrendjében a belügyminiszter és alárendelt közegeinek törvényes felügyeleti joga érvényesült. Ilyen felekezetek közé Magyarországon a századelőn újprotestáns kisegyházakat sorolhatunk, például a nazarénusokat, adventistákat, metodistákat, pünkösdistákat. Az első kettő esetében az eskütétel és a polgári fegyveres védkötelezettség teljesítése jelentett neuralgikus pontot az állam–egyház viszonyban. Az ilyen vallásfelekezetekhez tartozó szülőknek a kötelező iskolai vallástanítás során gyermekeik számára más (bevett vagy elismert) vallás vallástanításában való részvétel választására voltak kötelezettek. Az 1895. évi XLIII. tc. megteremtette a felekezetnélküliség fogalmát. Ez azt jelenti, hogy lehet valaki úgy az állam polgára, hogy egyetlenegy felekezethez sem tartozik. Ez korábban elképzelhetetlen volt, hiszen az anyakönyvezést felekezeti úton végezték. „Bárki akkor létezett egyáltalán, ha egy felekezet valamilyen formában anyakönyvezte” – mondta Sarnyai docens úr. A Wekerle-törvénycsomag által az állampolgár elsőként az állam polgára lett, és másodszinten valamelyik felekezet tagja. A válás is lehetővé vált az új törvények által – fűzte hozzá Gergely professzor, mert az országban ebben is egyenlőtlenség volt addig. A protestánsok válhattak, a katolikusok nem. A protestáns fél újranősülhetett, míg a katolikus nem.

Dr. Kovács Kálmán Árpád kiemelte, hogy a katolikus egyház vezetése úgy érezte, és ennek hangot is adott, hogy Magyarországon megszűnt a keresztény állam. S azt is hozzátették, ez a törvénycsomag a vallási közömbösség terjedéséhez járul hozzá. Ez be is bizonyosodott, mert a nagyvárosokban megerősödött a vallási közömbösség. A vidék magyarsága őrizte meg igazán vallásosságát egészen 1950-ig. Az egyházpolitikai törvényeket főleg a reformátusok és az evangélikusok szorgalmazták, főleg az elkeresztelkedési botrányok miatt. Úgy gondolták, hogy a jogszabályok ezeket a visszaéléseket végleg megszüntetik. Később a protestáns egyházak is rájöttek arra, hogy ezek a törvények azokat a kapcsokat is lazítják, melyek felekezeteik számára lényegesek voltak. A zsidóság volt az, melynek egyértelműen kedveztek a törvények. Lehetővé vált a zsidó-keresztény vegyes házasság is. A jogszabályok nyertesei voltak még a protestáns kisegyházak is. Az 1910-es népszámlálás Magyarországon igencsak pontos volt, s e szerint a magukat magyaroknak vallók 58,7%-a római katolikus, 25,8%-a református, 7%-a izraelita volt. A németek 66,6%-a római katolikus, 21,6%-a evangélikus, 10,4 százaléka izraelitának vallotta magát. A szlovákok 71,8%-a római katolikus, 23,2%-a evangélikus, a románok 38,5%-a görög katolikus, 61%-a görögkeleti, a horvátok 98%-a római katolikus, míg a szerbek 98,5%-a görögkeleti volt. A reformátusok 98,4%-a és az unitáriusok 98,6%-a magyar anyanyelvűnek vallotta magát, tehát ezt a két felekezetet lehet igazán „magyar vallásnak” mondani. Gergely András rámutatott, hogy „a görögkeletiek nem tagjai a világegyháznak, saját metropóliájuk van az erdélyi románoknak és a délvidéki szerbeknek. Tehát autokefál egyházak, s ilyen szempontból a magyar állam iránt lojálisak. Más kérdés, hogy kifelé kacsingatnak, mert szerbek és románok is élnek a határon túl. A képlet túlságosan pozitív, ezzel szemben, ha kinyitunk egy nyugat-európai könyvet, máris találkozhatunk az 1907-es csernovai vérengzéssel.”

Új templomot építettek a Rózsahegy melletti Csernovában a szlovák nacionalista pap, Andrej Hlinka, a falu szülötte kezdeményezésére. A szlovákok azt akarták, hogy Hlinka szentelje föl a templomot, ami ellenkezett a katolikus kánon előírásával. A koalíciós kormány ebben az időben erős kézzel igyekezett megfékezni a kormányellenes szlovák agitációt. Hlinkát az 1906-os rózsahegyi választások alkalmával tanúsított magatartása miatt a szepesi püspök felfüggesztette papi funkcióinak gyakorlása alól, a bíróság pedig izgatásért kétévi államfogházra ítélte. 1907. október 27-én egyházi elöljárók – a szolgabíró kíséretében – Csernovára kocsiztak, hogy a felszentelés ügyében a lakossággal tárgyaljanak. A nép a falu bejáratánál útját állta az érkezőknek, kőzáporral árasztva el a kocsikat és a csendőröket. A csendőrőrmester tűzparancsot adott. 15 halott és számos sebesült maradt a helyszínen. A csendőrök pedig szlovák származásúak voltak. Erről nem igazán beszélnek. Ahogy arról sem, hogy a Vatikán nyomására kellett Hlinkát kiengedni a szegedi Csillagból. Anglia és Franciaország viszont a csernovai esetet aljas módon propaganda célokra használta föl, hogy lejárassa a magyar kormányt, mely nem volt hajlandó megszakítani a kapcsolatot Németországgal.

Az is érdekes, hogy 1894 előtt nem voltak felekezethez köthető pártok. A Katolikus Néppártot Prohászka Ottokár kezdeményezésére alapította gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Miklós Móric. Életre hívásának oka az 1890-es évek állam és egyház szétválasztására irányuló jogi reformjai, s közülük is kiemelten a polgári házasság intézményének bevezetése volt, melyeket élesen elutasítottak, elleneztek. Sajnos a püspöki kar, bár elvben a párt céljaival egyetértett, mégis úgy gondolta nem kell teljesen kiállni mellette, mert akkor az állammal nem lennének lojálisak. Ezzel elérték, hogy a Katolikus Néppártra a magyarországi katolikusoknak csak csekély hányada szavazott.

Az előadásokból azt a konklúziót vonhattuk le, hogy bár egyes történészek szerint a Wekerle-féle egyházjogi törvények korszerűek voltak, mégis elindítottak egy lavinát, s ez vallási közömbösséghez, majd egyházellenességhez vezetett.

 

M.A.