vissza a főoldalra

 

 

 2015.09.18. 

Bőven találni kutatási területeket

Két éve működik a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

Rendkívül szerteágazó kutatói munkát végez a két évvel ezelőtt létrehozott Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI), amely célul tűzte ki, hogy a rendszerváltozást, valamint az ahhoz kapcsolódó politikai-, gazdasági- és társadalmi változások okait, hátterét felkutassa, és a korábbinál sokkal átfogóbb, mélyebb értelmezését adja a lezajlott eseményeknek. Szerkesztőségünk vendége az intézet főigazgatója, Bíró Zoltán irodalomtörténész, akivel a két év eredményei mellett a jövőbeni célokról is beszélgettünk.

 Amikor a RETÖRKI alapításakor beszélgettünk, azt mondta, hogy körülbelül két év múlva lesznek láthatóak a munka első eredményei. Milyen kutatási eredményekről tud beszámolni az első két esztendőt követően?

 – A két éves időtartamra, ami akkor esetleg kissé hosszúnak tűnhetett, azért utaltam az intézet alapításakor, mert már a kezdet kezdetén látszott, hogy az első félévet az előkészítő munkákra, a kutatások alapjainak, hátterének megteremtésére kell majd fordítani. Ez a tervbe vett idő alatt sikerült is, így ténylegesen elkezdhettük az érdemi munkát. A kutatások fontosabb eredményeit minden esetben közzétettük, ezzel is elősegítve azt, hogy az érdeklődők hozzáférjenek a feltárt információkhoz. Immár 13 kötet jelent meg a RETÖRKI gondozásában, ami azt gondolom, nagyon szép szám a másfél év alatt, de még inkább örömteli, ha azt is elmondom, hogy további 10 kötet anyaga már összegyűlt kéziratban, és ezek megjelentetése is folyamatban van.  

Eddigi kutatómunkájuk során mely területekre helyezték a fő hangsúlyt?

 – Nem nagyon tudnék kiemelni egy vagy két területet, mert a célunk a kezdetektől fogva deklaráltan az, hogy a lehető legteljesebb mértékben megvizsgáljuk a rendszerváltás eseményeit. Maga a rendszerváltás időben és az érintett területeket illetően is egy rendkívül összetett és szerteágazó folyamat, amely megköveteli azt, hogy a kutatás során mi is sokrétű munkát végezzünk. A történelmi folyamatok elemzése mellett beletartozik tevékenységünkbe a gazdasági átalakulás vizsgálata, különös tekintettel a privatizációra, kutatjuk a kárpótlás lefolyását, valamint napirenden van az alkotmányozással kapcsolatos elképzelések, ötletek felidézése is. Ez utóbbi már csak azért is lényeges, mert 2011 óta új alkotmánya van hazánknak. Nagyon fontos kérdésnek tekintjük a határon túli magyarok rendszerváltáshoz fűződő kapcsolatát. Nemcsak az érdekel bennünket, hogy egy-egy adott külhoni magyar közösség miként élte meg az anyaországi változásokat, hanem az is, hogy – például Erdélyben vagy a Felvidéken – a magyar közösség életében milyen változásokat eredményezett az ottani átalakulás. Nem csupán irodalomtörténészként mondom, hanem a történtek ismeretében egyébként is kiemelendőnek tartom az irodalom és a sajtó rendszerváltásban játszott szerepét, valamint a korszak kiemelkedő irodalmi alakjai – például Bakos István, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Joó Rudolf, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor – munkásságának az eseményekre gyakorolt hatásait. A történelemben fontos, hogy tágabb szemüvegen keresztül vizsgáljunk egy-egy adott eseményt, még akkor is, ha az egyébként belpolitikai természetű. Hatványozottan igaz ez a rendszerváltás körüli időkre, hiszen ekkor Közép- és Kelet-Európa összes országában jelentős politikai és társadalmi átalakulás történt. Éppen ezért a mi kutatásaink sem maradnak meg az országhatárokon belül, mélyebben meg kell ismernünk a Közép- és Kelet-Európában végbement változásokat, különös figyelmet szentelve Oroszországra és Németországra, hiszen ezeknek az államoknak az átalakulása alapvető hatással volt az egész kontinens életére.

 Elsősorban meglévő iratok, adatok rendszerezése, feldolgozása zajlik, vagy a rendszerváltás idején fontos pozíciókat betöltő személyeket is megkeresnek?

 – Természetesen mindkét módszert alkalmazzuk. A levéltárak dokumentumainak elemzése és értékelése mellett rendkívül lényegesnek tartjuk, hogy felkutassuk azokat a személyeket, akik bármilyen értelemben részesei voltak a folyamatoknak, és ennek révén közvetlen tapasztalatok szerzésére is módjuk nyílt. Munkánknak ez egy különösen fontos vonulata, amit talán azzal is jól szemléltethetek, hogy immár körülbelül 30 személyes beszélgetést, úgynevezett oral historyt rögzítettünk. Nincs még mindegyikük feldolgozva, hiszen az oral history mint műfaj sem csak abból áll, hogy interjút készítünk, legalább olyan lényeges a beszélgetés során elhangzott adatok feldolgozása és beillesztése a nagy egészbe.

 Milyen fogadtatásra találnak a RETÖRKI munkatársai akár a különböző szakmai intézeteknél, akár a megkeresett személyeknél?

 – Alapvetően nem lehet okunk panaszra, akár intézményi, akár személyi szinten nézzük, általában megkapjuk a szükséges segítséget. Munkatársaink persze rendelkeznek a szükséges engedélyekkel a kutatásokhoz, tehát nem is lehet megtagadni tőlük az információkat. Annál inkább problémás, hogy számos olyan dokumentum létezik, ami a különböző minősítések miatt még mindig nem hozzáférhető számunkra sem. Szólni kell arról is, hogy annak idején Németh Miklós miniszterelnök kiadott egy utasítást, miszerint a szovjeteknek távozniuk kell a különböző hivatalokból, minisztériumokból. Ők ezt meg is tették, ám nagyon sok dokumentumot is magukkal vittek, és továbbra sem lehet pontosan tudni, hogy vajon mennyi dokumentumot tüntettek el egyéni vagy csoportérdekekből azok, akiknek lehetőségük volt azokhoz hozzáférni.

 Említette, hogy gazdasági kérdésekben, és konkrétan a privatizáció kapcsán is kutatnak. Meg tudja erősíteni azt az általánosan elterjedt vélekedést, miszerint a kommunisták, amit csak lehetett, saját maguk számára privatizáltak a rendszerváltás éveiben?

 – Általánosságban véve igen, meg tudom erősíteni, nagyjából erről szólt a rendszerváltás gazdasági része. Ám nem szabad azért abba a hibába esni, hogy általánosítunk, mert ahány privatizáció, annyiféle. Volt számos olyan magánkézbe adás, amely előnyös volt, és ahol végül nagyszerű gazdának bizonyult az új tulajdonos. Többségében azonban az országnak, az államnak hosszú távon kárt okozott a privatizáció, és az is elmondható, hogy ha jókor, jó helyen volt valaki, hatalmasat szakíthatott a nemzeti vagyonból. Márpedig ebben az időszakban szinte csak az lehetett jó helyen, aki elvtárs volt. A privatizáció később az Antall- és a Horn-kormány időszakában is folytatódott, nem is akármilyen ütemben. Az Antall-kormány idején IMF-utasításra 33 magyar nagyvállalat került magánkézbe, Horn Gyula regnálása alatt pedig az energiaipar, a cementgyárak és bizonyos élelmiszer-ipari ágazatok lettek kiárusítva. Mindezek eredményeként a stratégiai fontosságú iparágak, az élelmiszeripar nagy része, és ezzel együtt a nemzeti vagyon jelentős hányada külföldi kézbe került.

 Adódik a kérdés, hogy elsősorban mi állt ennek a folyamatnak a hátterében: a magyar gazdaság tudatos kivéreztetésére való törekvés, a nyerészkedés, a tapasztalatlanság vagy a butaság?

 – Azt hiszem, mind a négy okot meg lehet említeni. Nem volt mindenki rossz szándékú, és nem volt minden gyár vagy üzem privatizálása rossz üzlet a magyar gazdaság számára. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez az úgynevezett liberális piacgazdaság virágkora Magyarországon. Ekkor vált szinte naponta elhangzó szállóigévé a mondat, miszerint az állam a legrosszabb gazda, a piacot liberalizálni kell, és amit lehet, azt magánkézbe kell adni. Ez a gazdasági élet szinte minden szereplőjére hatással volt, köztük azokra is, akik egyébként jó szándékúak voltak.

 Milyen projekteken dolgoznak jelenleg, és milyen területek kutatását tervezik a közeli jövőben?  

– Egymással párhuzamosan több területen is folytatunk folyamatos kutatásokat. A már most is zajló, illetve a közeli jövőben tervezett kutatásaink során továbbra is érinteni kívánjuk a privatizáció kérdéskörét, hogy még mélyebben, még alaposabban feltárjuk ennek a folyamatnak a lezajlását. Komoly feladat lesz a rendszerváltó pártok történetének elemzése. Azt hiszem, akár az MDF, akár a kisgazdák, akár a sajátos helyzetű szociáldemokraták történetét nézzük, érdekes fejlemények kerülhetnek napvilágra. Külön foglalkozni szeretnénk a hírhedt taxisblokáddal, amelyről ma már ki lehet és ki is kell mondani, hogy egy nyílt, kormányellenes puccskísérlet volt. Ugyanígy érdekes tényeket rejt a Magyar Írószövetség rendszerváltás kori története, melynek kutatását megkezdtük. Látható, hogy bőven találni kutatási területet, továbbra sem fogunk unatkozni.

 Beszélgetésünk végén egyvalamit áruljon még el: elégedett a RETÖRKI munkájának médiavisszhangjával? Érzése szerint megkapja az intézet azt a közérdeklődést, figyelmet, amit a tevékenysége alapján megérdemelne?

 – Mielőtt válaszolnék, hadd áruljak el egy érdekes kulisszatitkot. A legelső tanácskozásaink egyikén terítékre került az intézet leendő médiaszereplésének kérdése. Komoly vita alakult ki arról, hogy mi a jobb: ha rendszeres szereplői vagyunk a médiának, elérve azt, hogy folyamatosan hírt adjanak rólunk, vagy ha tudatosan csak akkor nyilvánulunk meg, ha van miért. Ez is jelzi, hogy amit felvetett, az valóban lényeges kérdés. Őszintén szólva én azt vallom, hogy a túlzottan gyakori szerepelgetés nem biztos, hogy elősegíti az elmélyült, érdemi kutatómunkát, inkább elvonja tőle a figyelmet. Persze az is fontos, hogy az eredményeinkről tudomást szerezzen a közvélemény lehető legszélesebb rétege. A helyes egyensúlyt kell megtalálni a két állapot között. Ami pedig a ránk irányuló figyelmet illeti, a Magyar Hírlapban több munkatársunk is rendszeres publikálási lehetőséget kapott, és a Magyar Fórum is rendszeresen beszámol a RETÖRKI-vel kapcsolatos hírekről. Van honlapunk, amelynek híreit átveszi az interneten olvasható Gondola is. Lehet persze még tovább bővülni ezen a téren, amelyre a közeljövőben reményeink szerint sor is kerül majd.

 

Kovács Attila