vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.19. 

Hazugság a hintapolitika vádja

A Führer kérdezett, Kállay válaszolt

Február 2-án került sor a Veritas Történetkutató estjére a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában; a téma pedig Kállay Miklós miniszterelnök külpolitikája volt. Dr. Ujvári Gábor, a Veritas kutatócsoport vezetője, az est moderátora kifejtette, hogyha Kállay Miklós külpolitikájáról beszélünk, akkor mindenképpen szót kell ejteni az előzményekről is. Főleg arról, hogy milyen állapotban vette át Kállay 1942 márciusában Magyarországot. Milyen volt hazánk külpolitikai helyzete, illetve mit „örökölt”, elődjétől, Bárdossy Lászlótól.

Pritz Pál, egyetemi magántanár úgy kezdte beszédét, hogy „gúzsban táncolni nagyon nehéz”. Kállaynak ez adatott meg. Ha szerencsésebb a magyar história, akkor a kormányzó úr 1941. április 3-án őt kéri föl kormányfőnek. De azt a Bárdossyt kérte föl, aki Pritz Pál szerint kitűnő diplomata volt, hatalmas ésszel áldotta meg a Teremtő, remekül tudott fogalmazni, de elég rossz politikus volt. Bárdossy nagyon nehéz helyzetben lett kormányfő. 11 hónap alatt három világhatalommal került hadiállapotba. Ez Pritz tanár úr véleménye szerint olyan szörnyű örökség volt, mely lényegében lehetetlenné tette Kállay Miklós számára, hogy valamilyen kilábalást el tudjon érni.

Dr. Joó András az előzőeket azzal egészítette ki, hogy Nagy-Britannia részéről nekünk üzentek hadat, mégpedig Sztálin sürgetésére. Az USA nem is vette tudomásul jó darabig Magyarország bejelentését a hadiállapotról, ahogy egyébként Bulgáriáét és Romániáét sem. Erre a kongresszus jóváhagyásával csak 1942. június 5-én került sor, mikor már régen hivatalban volt a Kállay-kormány.

Ujvári Gábor említette, hogy Kállay Miklós egy éven keresztül megtartotta magának a miniszterelnöki pozíció mellett a külügyminiszter posztját is. Tehát Kállay Miklósnak volt-e külpolitikája, vagy a kormányának? Pritz Pál kifejtette: természetesen Kállay Miklósnak volt külpolitikája, és nem a kormányának. Sőt, akkor lesz csak külügyminiszter Ghyczy Jenő személyében, amikor Kállay tudja jól, hogy gyakorlatilag úgyis ő a külügyminiszter, de lesz, aki viszi az ügyeket tovább. Joó Andrástól tudjuk, hogy Kállay Miklós többször is megírta, hogy mit kellett az ő külpolitikáján érteni. Elsősorban ő határozta meg a külpolitikát, s állt mellette egy úgynevezett vének tanácsa, ami a Horthy-kamarilla néven volt ismert. Amikor Mussolini bukása után, majd a fegyverszüneti tárgyalások kapcsán egy nagyon komoly helyzet állt elő, Magyarországot is sürgetik a titkos csatornákon a kiugrásra az angolszász hatalmak képviselői, akkor többször is összeül ez a grémium – amely volt miniszterelnökökből, mint Károlyi Gyula, aztán Kánya Kálmán hajdani külügyminiszterből, és még sok prominens személyből állt –, s ez a testület döntött a nagyobb horderejű kérdésekben. Egyébként a napi külpolitikára, vagyis a béketapogatózások irányítására, egészen a konspirációs lépésekig Kállay napi szinten odafigyelt. Ghyczy Jenő, aki nagy tekintélyű diplomata volt, inkább végrehajtó szerepet játszott. A Külügyminisztérium politikai osztályvezetője lett Szegedy-Maszák Aladár, aki leírja, hogy elsősorban Kállay álláspontját tükrözték a követeknek küldött üzenetek, jelentések. Szentmiklóssy Andor Kállay Miklós kormányában a külügyminiszter-helyettesi posztot kapta meg. Őt a náci megszállók letartóztatták és 1945-ben a dachaui koncentrációs táborban hunyt el.

No de Kállay Miklós milyen politikai és közéleti karrier után került a kormány élére? – tette föl a kérdést Ujvári. Pritz Pál először is azt hangsúlyozta, hogy Kállay nem volt hintapolitikus, és kiugrási politikát sem kísérelt meg. Tudni kell, hogy ez az ország sosem volt németellenes, ahogy a zsidó középosztály sem. Mást jelent a német- és mást a náciellenesség. A náci Németországnak fullasztó fölénye volt Magyarországgal szemben. Kállay Miklós nagyon is tisztában volt az ország adottságaival, tisztában volt a nácik erejével, és ezért az óriási németbarát szólamoknak a fedezékéből próbálta kivinni ezt az országot a háborúból. De ez nem jelent hintapolitikát. Kállay tisztességes magyar politikát folytatott. Joó András kiemelte, hogy Kállay Genfben, Párizsban, Drezdában járt egyetemre, s olvasott, franciás műveltségű ember volt. Tisza István gondolt arra, hogy képviselőnek jelölje, de végül nem lett belőle honatya. Az I. világháború alatt hadikórházat irányított, a kommün idején visszavonult a birtokára, 1922-től 1929-ig Szabolcs vármegye főispánja volt. Később kereskedelmi államtitkár lett. A Gömbös-kormány földművelésügyi minisztere lett, de önként távozott posztjáról. Ezt követően került 1937-től az Országos Öntözésügyi Hivatal élére. Tehát visszavonult a politikai élvonaltól. Ezért is volt alkalmas arra, hogy kissé semleges személyként előkerüljön, kifejezetten a kormányzó óhajára. Még a Bárdossy-kormány idején, 1941 őszén, ismertté vált a neve, s lassan kialakult, hogy nem lehet alkalmasabb személy a kormányfői posztra. Horthy bízott benne, viszont hosszú ideig győzködték arról, hogy elvállalja ezt a szerepet. Alapvetően pesszimista volt – erről nagyon részletesen olvashatunk a Kállay-emlékiratokban. Pritz Pál vette át a szót: „a magyar külpolitikának 1927 óta tradíciója volt, hogyha kineveznek egy új magyar miniszterelnököt, akkor annak első tisztelgő látogatása Rómába vezetett. Kállay be is jelentkezett Mussolinihez. Erre Mussolini azt felelte, hogy nagyon szívesen fogadja, ha már látogatást tett a vezéri főhadiszálláson a Führernél. Egy tévesen berögzült képzetet akarok eloszlatni: soha nem létezett Berlin–Róma tengely. Olyan mérhetetlen fölényben volt Hitler Németországa Mussolini Olaszországához képest, hogy nem is beszélhetünk tengelytől. Mussolini attól tartott, hogy Kállay nem biztos, hogy beilleszkedik a nácik elképzelésébe. Kállay elment Berlinbe. A Hitlerrel történő beszélgetések úgy néztek ki, hogy a vezér mondott egy hosszú monológot. Ez a találkozó viszont egy valódi beszélgetés volt. A Führer kérdezett, Kállay válaszolt.”

Joó András nem kedveli a németbarát, angolbarát felosztást, szerinte minden magyar politikus akkoriban, még ha fals irányban tevékenykedett is, abban a tudatban dolgozott, hogy ő magyarbarát. Mégis lehet két irányzatról beszélni, az egyiket például Bárdossy képviselte, aki nem látott a német szövetségen kívül semmilyen alternatívát. A másik irányzat az antideterminisztikus. A politikus dolga nem az, hogy csak az esélyeket mérlegelje, hanem, ha minimális az esély, akkor is meg kell kísérelnie, hogy megtaláljon egy kitörési pontot. Lényegében erről szól a Kállay-féle próbálkozás. Amelynek voltak részsikerei. A hintapolitikára Kállaynak semmi esélye nem volt. Két héttel a kinevezése után Göbbels már feljegyezte naplójába, hogy itt az angolbarát klikk emberével van dolgunk, és idő kérdése, hogy vele szemben mikor lépünk föl. De csak akkor léptek föl, mikor azt a háborús események szerintük indokolták. Pritz Pál szerint nem volt Kállaynál kiugrási kísérlet. 1978 óta lehet olvasni azt a magyar nyelven megjelent tanulmányt, melyet angliai kutatások előztek meg, hogy a Kállay-kormánynak semmiféle kiugrási kísérlete nem lehetett, csak béketapogatózásai voltak. Hiszen a brit kormány teljes mértékben elkötelezettje volt annak a szövetségi politikának, hogy nem állnak szóba a velük ellenséges országokkal. Szegedy-Maszák Aladár írja memorandumában: „azt kívánják tőlünk az angolok, hogy mi hidakat robbantsunk, szabotázsakciókat csináljunk, ami totális öngyilkosság”. Mégis 1943 márciusára, pont azért, mert a Kállay-kormánynak volt egy olyan politikája, mely London elismerését is kiváltotta, Anthony Eden brit külügyminiszter fölteszi a kérdést Moszkvában és Washingtonban, hogy végül is szóba lehetne állni a magyar kormánnyal. Ez a háború is a titkosszolgálatok háborúja volt. Amikor az angol álláspont 1943-ban változóban volt irányunkban, akkor Moszkva egyértelműen azt mondta: nem! A brit birodalom pedig akkor már eléggé meggyengült.

A béketapogatózásokat tökéletesen ismerő hitleri vezérkar pedig a végső vereség elkerülése érdekében végül is biztosítani akarta Magyarország lojalitását. E szándéktól vezérelve a német erők 1944. március 19-én megszállták hazánkat, a német diktátor pedig a bevonulást megelőző napon Klessheimben Kállay Miklós leváltására kényszerítette Horthy kormányzót.

 

Medveczky Attila