vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.22. 

Ötszázalékos béremelést kapnak a rendvédelmi dolgozók

Az új szolgálati törvény a rendészeti pályát a korábbiaknál is vonzóbbá teszi

A tavaly elfogadott életpályamodellnek köszönhetően már januártól 5 százalékos béremelést kapnak a rendvédelmi dolgozók. 2019-ig összesen 50 százalék lesz a béremelés mértéke, vagyis évente 5-5 százalékkal bővül a keresetük. Zsinka András helyettes államtitkár kiemelte, hogy az új előmeneteli- és illetményrendszer sajátossága, hogy alapvetően a betöltött beosztás felelőssége, munkaköri sajátosságai határozzák meg az illetmény mértékét, s nem a szervezeti hierarchia szintje.

 2015. június végéig minden rendvédelmi dolgozónak elkészítették az új besorolását. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan megkapják a korábbi illetményeiket, melybe beletartoznak a pótlékok és a kiegészítő támogatások is?

 – Nem. A 2015. július 1-jén hatályba lépett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény a teljes életpályán átívelő horizontális és vertikális karrierlehetőséget biztosítja, emellett megteremtette a hivatásos állomány anyagi és erkölcsi megbecsülését is. Az új illetményrendszer az előmeneteli rendszerhez szervesen igazodva, a korábbihoz képest jelentősen egyszerűbb és átláthatóbb módon, a korábbi bonyolult pótlékrendszer megszüntetésével került kialakításra. A korábbi Hszt-ben a hat meghatározó illetményelemen felül több mint harminc pótlék szerepelt. Ehhez képest a jelenlegi rendszerben három fő illetményelem adja az alapilletményt. A beosztási illetmény a munkaköri értéket ismeri el, a szorzószámok a munkaköri besorolás alapján kerültek kialakításra, ebben valósul meg az úgynevezett horizontális előmenetel, amely szerint négyévente nő az illetmény a szorzószámokkal. A szolgálati időpótlék a szolgálati tapasztalatot ismeri el. A hivatásos pótlék a harmadik elem, amely ellentételezi azt a többletvállalást, amelyet a hivatásos állomány tagjai az esküjükben tesznek, miszerint akár az életüket is kockáztatják a szolgálat ellátása közben. A törvényben komplexen meghatározzuk, hogy melyek azok a szolgálatteljesítési tényezők, amelyek a hivatásos pótlék mértékét befolyásolják. A fentieken kívül összesen öt pótlék maradt, a nyelvtudási pótlék, a preferált településpótlék és a munkajogi jellegű pótlékok, így a veszélyességi, az éjszakai és a készenléti. A korábbi pótlékok a beosztási illetménybe, illetve a hivatásos pótlékba épültek be.

 Mire szolgált a tavalyi 30%-os illetményemelés?

 – Az illetményemelés végrehajtásának módja részletes és pontos szabályozást nyert az új szolgálati törvényben. A törvény a 30 százalékos illetményemelést garantálja az alapfeladatot ellátó tiszthelyettesek, zászlósok és tisztek, így a beosztott tűzoltók részére is. Az illetményemelés végrehajtása az új illetményrendszerre történő besorolással egyidejűleg valósult meg. Az illetményemelés alapjánál az állomány tagjának a 2015. június 30-ai illetményét kellett figyelembe venni, valamennyi korábbi rendszeres illetményelem – beleértve a rendszeres pótlékokat, továbbá a tiszthelyettesek és zászlósok 24 000 Ft kiegészítő juttatását is – összeadásával.

 Minden rendvédelmis megkapta ezt a mértékű emelést, vagy „csak” az alapfeladatot ellátók, a járőrök? Ha igen, akkor miért ez a pozitív diszkrimináció?

 – A több lépcsős bérfejlesztés július 1-jével az új előmeneteli rendszer szerinti besorolással és szükség szerint további, egyéni korrekciós intézkedéssel a hivatásos állomány valamennyi tagja részére állomány kategóriánként differenciált mértékű 30, 25, illetve 15%-os illetményemelést biztosított, amelyet az elkövetkező négy évben további 5-5%-os béremelés követ. A törvény az illetményemelés szempontjából – a bérolló csökkentése érdekében – három állománykategóriát határozott meg: alapfeladatot ellátókat (vagyis a végrehajtói állományt), a szervezet működését támogató nem alapfeladatot ellátó állományt és a vezetőket. Az illetményemelés garantált mértékében tett különbséget: az alapfeladatokat ellátók garantált 30%-os illetményemelésben részesültek, a nem alapfeladatot ellátók 25-30% közötti, a vezetők 15-30% közötti bérfejlesztést kaptak. Az új bértábla szerinti illetményekre figyelemmel az állomány jelentős része, több mint 50 000 fő részesült 30%-os illetményemelésben.

 A januári 5%-os béremelést egységesen minden rendvédelmi dolgozó megkapja?

 – A 2016. évre vonatkozó, átlagosan 5 százalékos illetményfejlesztést a törvény két elemmel szabályozza. Egyrészről a hivatásos állomány jelentős része, mintegy 43 ezer fő esetében 2016. január 1-jétől 5 százalékkal emelkedik a havi alapilletmény, másrészről a költségvetési keret biztosításával lehetővé teszi a teljesítményjuttatás 2016. évi kifizetését. A hivatásos állomány tagjai esetében a havi illetmény azoknál fog emelkedni, akiknek a jelenlegi, átmeneti illetménye még nem éri el a törvény szerinti teljes illetményt. 2015 második félévében a hivatásos állományból 4333 fő részére került úgy megállapításra a fizetés, hogy ők már teljes mértékben az új illetményrendszer szerinti illetményre jogosultak, vagy – és ez a jelentősebb rész – azon felül még az úgynevezett kompenzációs díjban is részesülnek. Esetükben a teljesítményértékelés alapján folyósítható teljesítményjuttatás jelenthet illetményemelkedést. Az állomány azon tagjai, akiknek a 2015 második félévi illetménye nem éri el a törvény szerinti illetményszintet, garantált illetményemelésben részesülnek, két felső korláttal: egyrészt a 2016. évi illetmény nem haladhatja meg a 2015. június 30-i illetményük 135 százalékát, illetve természetesen az új illetményrendszer szerinti illetménynél sem lehet több. Ezzel a szabályozással a már hivatkozott körülbelül 4500 fő mellett 2016-ban a hivatásos állomány további közel 7-8 ezer tagja tér át teljes mértékben az új illetményrendszer szerinti illetményre, 1-5 százalék közötti illetményemeléssel, és mintegy 43 ezer fő illetménye növekszik garantáltan 5 százalékkal. Ezen felül számukra is további illetményemelést jelenthet az esetleges teljesítményjuttatás. Az illetményfejlesztés másik lényeges eleme a teljesítményjuttatás folyósítása lesz. Folyósítására a törvényjavaslat elfogadása esetén 2016-ban kerülhet először sor, az előző évi egyéni teljesítményértékelések eredményétől függően. Erre az illetményelemre jelentős mértékű költségvetési fedezet áll majd rendelkezésre a Belügyminisztérium fejezetében, várhatóan mintegy 8 milliárd forint összegben.

 Pongó Béla, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára szerint súlyos aránytalanságokról van szó, mert a helyi kapitányságokon kevesebb, a központi szerveknél több jutott, s a Terrorelhárítási Központnál és a Készenléti Rendőrségnél bevezetett pótlékok miatt még inkább nőttek a különbségek. Mi erről a véleménye?

 – Az új előmeneteli- és illetményrendszer sajátossága, hogy alapvetően a betöltött beosztás felelőssége, munkaköri sajátosságai határozzák meg az illetmény mértékét, nem a szervezeti hierarchia szintje. Ennek megfelelően kiegyensúlyozott illetményrendszer jött létre, amely teljes körűen azonban csak 2019-től érezteti hatását. Az új illetményrendszer ugyanis számos ponton és alapvető elveit tekintve is olyan mértékben különbözik a korábbi illetményszabályozástól, hogy teljes bevezetéséhez többéves átmenet szükséges. A Terrorelhárítási Központnál és a Készenléti Rendőrségnél a helyi kapitányságokhoz képest a hivatásos pótlék mértéke magasabb, amelyet differenciáltan azokra a törvényi feltételekre figyelemmel állapítottak meg, amelyek a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az életet, testi épséget, egészséget fenyegető – kockázatot, a fegyverrel való szolgálatteljesítés, fegyverhasználattal vagy annak lehetőségével járó helyzetek gyakoriságát, a szolgálatteljesítés külső körülményeit hivatottak ellentételezni.

 Az mennyiben igaz, amit egyesek sérelmeznek az ellenzéki sajtóorgánumokban, hogy az előrelépést feltételekhez, például vizsgához, valamilyen képzettség megszerzéséhez és teljesítményértékeléshez kötötték?

 – Az új törvényben szabályozott előmeneteli rendszer célja, hogy egy motiváló, a tudást és tapasztalatot elismerő, a teljesítményt ellentételező életpályát támogasson. Ennek megfelelően az előmenetelhez a törvényben társított feltételek, a tapasztalat, a megfelelő tudás és a teljesítmény meglétét vizsgálják, így az előírt képzési és továbbképzési kötelezettség teljesítését, a jogszabályban meghatározott, elvárt teljesítményszintet, a magasabb szolgálati beosztás ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalatot, valamint készségeket és kompetenciákat.

 Kik kerülhetnek az újonnan fölállított becsületbíróság elé?

 – A becsületbíróság egy új, kivételes jogorvoslati fórumot jelent a hivatásos állomány azon tagjai részére, akiknek munkáltatója minősítés, fegyelmi eljárás vagy méltatlansági eljárás keretében a jogviszonyát megszüntette. A becsületbíróság összehívását a hivatásos állomány tagja kérheti, s a testület jogosult dönteni arról, hogy az állomány tagjának szolgálati jogviszonya fenntartható-e vagy sem. Döntése a munkáltatót köti.

Mennyivel növekszik a rendvédelemben dolgozó közalkalmazottak bére?

 – A hivatásos állomány tagjain kívül figyelmet fordítottunk a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra, akik részére 2015. július 1-jével 5%-os béremelést hajtottunk végre, amelyet 2016. január 1-jével újabb 5%-os emelés követett.

 2019-ig milyen ütemben nőnek a bérek, s mindez mennyi embert érint?

 – 2019-ig évente további 5-5%-kal, a rendvédelmi hivatásos állomány egészében a törvényben szabályozott módon.

 Miből gazdálkodják ki a szükséges összeget?

 – A forrást az éves központi költségvetési törvény biztosítja.

 Mit gondol, az életpályamodellel és a béremelésekkel elérhető, hogy többen jelentkezzenek rendőrnek?

 – Az életpályamodell bevezetésével biztonságos foglakoztatási viszony kialakítása, a különleges szolgálattal járó kötelezettségek ellentételezését biztosító illetményrendszer bevezetése, a tudást, a teljesítményt és a tapasztalatot elismerő előmeneteli rendszer bevezetése volt a célunk. Álláspontunk szerint az új szolgálati törvény ezeket a célkitűzéseket támogatja, és a rendészeti pályát a kiszámíthatóságára figyelemmel a korábbiaknál is vonzóbbá teszi.

 

Medveczky Attila