vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.24. 

A felvidéki magyar habitus és fejlődésének hátterei
III. rész

Felvidéki magyar érzelmünk háború eleji megnyilvánulásai a háború elmúltával kinek bitót, kinek börtönt, kinek meghurcolást, kinek kényszermunkát, közösségeinknek államilag irányított nemzetváltását, kitelepítését hozta. A második világégés felvidéki magyarokra gyakorolt lélekgyúró hatását magasan beárnyékolták a háború utáni évek történései. Nem egy esetben az előző korszak természetes, magyar nemzeti érzelmű megnyilvánulása a következő korszak szlovák ütemben zakatoló magyar lelket tiloló fájának készítette el tudattalanul a munkaterepet.

Ezen keresztútját kellett megjárnia magyar közösségi tudata miatt Szalánc falujának is. A Kassától 25 kilométerre a Szalánci-hegység déli lankáin fekvő falu erdeit az 1938-as müncheni döntés általi határrevízió miatt a Magyar Királysághoz csatolták, míg maga a falu az autonóm Szlovákia területén maradt. Emiatt tüntettek is a szalánciak eléggé, mivel az erdők jelentették a megélhetést számukra, főleg télvíz idején. Mivel a tüntetések eredményt nem hoztak, így a szalánciak kezükbe vették sorsukat. Az újonnan megvont határ a falu végén, a hegy gerincén húzódott. Szlovák oldalról a cseh-szlovák határőrök és fináncok őrizték, másik oldalról, Rákos falutól pedig a magyar honvédek. A szalánci gazdák az erdeik, a megélhetésük érdekében az éj sötétjét kihasználva rendszeresen átosontak a határon a magyar honvédekkel tárgyalni, hogy ők Magyarországhoz szeretnének tartozni és ezért kérik a falu Magyar Királysághoz való csatolását. A honvédek jogosnak ítélték meg a szalánci gazdák kérését, ezért a falu elfoglalása mellett döntöttek. A falusiak egy újabb tüntetéssel elvonták a határőrök figyelmét, mire a honvédek Rákos falujától jövet bevonultak Szaláncra. Persze nem volt ennyire zökkenőmentes az ügy. A határőrök és a honvédek között tűzpárbaj alakult ki. A történtekben részt vevő mindhárom tábornak volt halálos áldozata. Varga István gazda, egy cseh-szlovák őrsparancsnok és Görgey János zászlós, aki géppuskájából az első lövést leadta. A falusiak viszont örvendtek a falu Magyarországhoz való csatolásán. Magyar zászlókat varrtak az esemény előtt, melyeket házaik elé tűztek a honvédek fogadásakor. A győzelmi öröm viszont nem tartott sokáig. Az események a honvédség felsőbb vezetésének tudta nélkül történtek. A honvédeknek elrendelték a faluból való kivonulást, mivel mégis egy nemzetközi egyezmény megszegéséről volt tulajdonképpen szó. A szalánciak kérték a honvédeket, könyörögtek nekik, maradjanak. Nem lehetett mit tenni. Szalánc egy napig tartozott a Magyar Királysághoz. Ezért az egy napért viszont drágán fizettek a sorsukat kezükbe vevő derék falusiak. A tíz szalánci gazdát, akik a honvédek behívásán munkálkodtak, az állam ellen irányuló felforgató tevékenységért átlagban két év börtönbüntetésre ítélték. A háború utáni kitelepítések révén a hatóságok nem feledtek a szalánciakon elégtételt venni a háború küszöbén elkövetett merészségükért. Az ötvenes évekbeli szövetkezetesítés pedig teljesen ellehetetlenítette a faluközösség életét. A magyar őslakosok egy része kitelepíttetett, mások pedig a megélhetés miatt elkényszerültek a faluból. Szalánc ma szlovák falu.

Hasonló sorsot szánt a háború utáni Csehszlovákiában dúló magyarellenes tobzódás majd minden magyar településnek Felvidéken. Azon magyaroknak, kik a háború idején a szlovák állam területén maradtak, egyazon elbírálásuk volt a háború után, mint ama testvéreiknek, akiknek legnagyobb vétkük az volt, hogy a tengelyhatalmak a háború előtt úgy döntöttek, hogy sorsuk a magyar korona alatt folytatódjon. Az 1938-ban az anyaországhoz csatolt magyar tömegek és az ezen felbuzdult, Szlovákia területén maradt testvéreik egészséges nemzeti érzelmű felujjongását, örömét a háború utáni Csehszlovákiában, az 1945. augusztus 2-i 33/1945. számú elnöki dekrétum volt hivatott letörni.

E dekrétum törvényesítette a magyarok jogfosztottságát a háború utáni Csehszlovákia teljes területén és lehetővé tette az államnak, hogy minden jogi kötöttség nélkül rendelkezzen az ország magyar lakosainak vagyonával, személyével, munkaerejével. További törvényrendeletek elrendelték a magyar nemzetiségűek nyugdíjtól való megfosztását, munkahelyéről való elbocsátását, ingyen munkára való elhurcolását. Szalatnay Rezső írónk 1946 elején megírt, a magyarok helyzetét Szlovákiában taglaló írása hozhatja közelebb számunkra, milyen keresztútra kényszerítették a felvidéki magyarokat. A magyar honi olvasó e sorok által képzelheti magát eleink sorsába, ha szabadon szárnyaltatja fantáziáját és elképzeli, hogy milyen lenne, ha ezen írás ma az általa lakott vidékre lenne érvényes:

„Kerek egy esztendő alatt a csehszlovákiai magyarokat megfosztották földjétől, házaitól, sokakat lakásától is. Köztisztviselőinek nincs fizetésük, nyugdíjasainak nincs nyugdíjuk, hatósági védelemben senki, aki magyar, nem részesül, mert egy elnöki dekrétum alapján minden magyar elvesztette állampolgárságát; minden magyar közmunkára vihető bárhol az országban, és fizetés nélkül, nincs egyetlenegy magyar iskola, még elemi fokon sem, nem működik egyetlenegy magyar közművelődési vagy társadalmi egyesület, magyar főiskolai hallgatót nem szabad felvenni a főiskolára, még sportolniuk sem szabad a magyaroknak. Nincs magyar sajtó, nem jelenik meg magyar könyv, magyarul megnyilatkozni nem szabad, a magyar nemzetiségűnek nem lehet rádiója, sok helyütt betiltották a magyar istentiszteleteket; sok ezer magyart internáltak országszerte, sok ezret megfélemlítve késztettek szülőföldje elhagyására, s ezzel anyagi és erkölcsi tönkretételére; a magyar vendéglősöktől, kereskedőktől, iparosoktól minden kártérítés nélkül egymás után elvették boltjaikat és üzemeiket, még a legapróbb műhelyt is, a magyar földbirtokosok és nagyiparosok vagyonára az állam tette rá a kezét, az utcán magyarul megszólalni tilalmas és kockázatos dolog, a magyar szabad és védtelen prédája minden feljelentésnek, az összeírt és csendőri felügyelet alatt tartott magyarság az országos és helyi vonatkozású tiltó rendeletek útvesztőjében elvesztette immár lelki biztonságát is.”

Ilyen védtelen, kiszolgáltatott helyzetben voltak felvidéki magyarjaink, amikor a csehszlovák kormány elrendelte a „reszlovakizációt”, amely eszme szerint minden Szlovákiához csatolt magyar nemzetiségű lakos eredetét tekintve szlovák, és e kormányrendelet lehetősége által visszafogadtathatik anyanemzetéhez. Azon magyarok, kik szlovák felmenőket is ki tudtak mutatni őseik közt, illetve olyanok, akik a Szlovákiában szlovákul elvet elfogadták magukénak, a szlovák nemzet részévé válhattak és visszakaphatták állampolgárságukat. A többségi szlovák nemzet kénye-kedvének kitett magyarság nemzetiséget váltó tagjai így újra az általuk lakott ország törvényeinek védelmét élvezhették, munkába léphettek, nyugdíjat kaphattak stb. E kormányrendeletet érzékelhetően átitatta a zsarolás.

1946-ban megalakult a Központi Reszlovakizációs Bizottság. Ülésein a tagok megvitatták fő céljaikat, többek közt, hogy az úgynevezett elmagyarosodott szlovákokkal növeljék a nemzet létszámát, megszabadítsák az államot a magyaroktól. Azon magyarokkal szemben pedig, akik kitartanak magyarságuk mellett, olyan politikai álláspontot foglaljanak, formáljanak, mely lehetővé teszi nemzeti létük aláásását. A Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere viszont e bizottság tevékenységét alapvetően befolyásolták, mégpedig olyan irányban, hogy azon magyaroknak, akiknek kitelepítése a nemzetállam építésének érdekében jobban megfelelt volna, elutasították az úgynevezett önkéntes reszlovakizálását. Magyarán, minden olyan magyar egyénnek, aki a magyar néptömegek szlovák nemzetbe való beolvadását akadályozhatta volna, elutasították a nemzetváltását. Magyar tanítók, falusi nagygazdák, értelmiség, a felvidéki magyarok vezető rétege jobban megfelelt a lakosságcsere ügyének, mert az így fokozatosan lefejezett felvidéki magyar néptömeg megdolgozhatóbbá vált az elszlovákosítás eszméje számára. Ha e vezető réteg elfogadta volna az elszlovákosítást, abban nem a magyarok meghajlását, de azon magyar elem Szlovákiában való megmaradását látták volna, mely nézeteiben, szellemiségében megmaradt volna nemzetváltása ellenére is magyarnak és továbbra is ott állt volna magyar közösségeinek élén. E réteget el kellett tüntetni és behelyettesíteni szlovák nemzetiségű, magyarul nem tudó vezetőkkel, amelyhez a magyar lakosság nyelvileg kényszerült igazodni. A magyarlakta vidékek falvai, települései egyöntetűen elutasítólag álltak a reszlovakizációhoz. Ellenben az állam keze alatt zajló lakosságcserével, tehát kitelepítéssel fenyegető reszlovakizációt végző hivatalnokok elérték, hogy magyarjaink tömegével választották látszatra a szlovák nemzetiséget, megtéve ezt amiatt, hogy atyai rögükön, Felvidéken maradhassanak. Mivel a reszlovakizációs bizottságok, járási, kerületi szinten, vidékenként másképp nyúltak a magyar elem szlovák akolba való tereléséhez, nem mindenhol vált be magyarjainknak ama nézete, hogy itt csak egy papírról van szó, amit aláírnak és továbbra is magyarok lehetnek otthon a falujukban; nem kell, hogy kitelepítsék őket. Falvaink gazdái, parasztközösségei így akarva kijátszani az állam nemzetváltó akaratát, sok helyütt elszámították magukat. Ugyanis, amikor a reszlovakizációs bizottság észlelte, hogy a magyar faluközösség „papíron” immár elszlovákosíttatott, szlovák iskolát nyitott a faluban. A magyaroknak nem volt lehetőségük magyarul taníttatni gyermeküket. A falvakba a reszlovakizációs bizottság szlovák papot, illetve tiszteletest tétetett. A miséket, istentiszteleteket egyik napról a másikra szlovák nyelven tartották, amiből a magyar hívek nem értettek egy szót sem. Az így megszeppent falusiak, csak utólag jöttek rá, hogy atyai rögük iránti hűségük deklarálása a reszlovakizációs nyomtatvány aláírása által, valójában egy fausti megoldást hozott, melynek végén az ördög ilyen vagy olyan módon benyújtja a számláját.

 

Jancsó Badacs Károly