vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.24. 

A nemzeti sorskérdések megértetése

Egyesületünk nem korlátozza tevékenységét Magyarországra, a határon túli magyar szakmabelieket is tagjai közé várja

Még februárban tartotta alakuló ülését a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete (TSzE), melynek bírósági bejegyzése áprilisban emelkedett jogerőre. Azóta sikerült néhány kötelező formaságnak eleget tenni, így nincs akadálya, hogy a nyilvánosság elé lépjenek. Nánay Mihályt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét a céloktól, arról, hogy lehetséges –e objektív módon megközelíteni a történelemoktatást, az  új tudományos eredmények felhasználási lehetőségeiről és a távlati tervekről kérdeztük.

 Milyen céllal hozták létre egyesületüket?

 –Azt érzékeltük, hogy napjainkra az oktatással kapcsolatos kérdések teljesen átpolitizálódtak. Ez persze nem új jelenség, hiszen régebben is így volt, de mostanra már átlépett egy határt. Különösen igaz ez az ideológiai és morális megítélés kérdését erőteljesen érintő, szakterületén belül egymással akár teljesen ellentétes értelmezési keretekkel és szemléletmóddal jellemezhető történelemoktatásra. Éppen emiatt fontosnak tartanánk, ha egy józan hang is megjelenne, amelyik lehetőleg nem pártpolitikai alapokon fogalmaz meg kritikát, vagy dicséretet egyes döntésekkel kapcsolatban. Ezen felül szeretnénk egyesületünkbe belevonni az egyetemi, felsőoktatási szférát, továbbá a közgyűjteményeket is, úgy mint a múzeumokat, levéltárakat. Tagjaink közé várjuk a történelemhez kötőtő rokontudományokat képviselő oktatókat, és természetesen határon túli magyar szakmabelieket is, ezzel is komplexebbé, sokszínűbbé téve munkánkat. Tehát egy keretszervezet, fórum kíván egyesületünk lenni mindazok számára, akik szívesen tartoznának egy szakmai közösséghez, mi több szeretnének a köz érdekében is tevékenykedni, s nem csak a saját területükön, saját intézményükben dolgozni. Főleg ezekre a kérdésekre fókuszáltunk az alapításkor.

 Miként lehetséges az, hogy teljesen ellentétes értelmezési szemléletmód jellemezi a történelemoktatást?

 –A Nemzeti Alaptanterv mindenki számára kötelező közoktatást szabályozó dokumentum, de elég, ha csak a közismert XX. századi esetekre gondolunk; Károlyi Mihály szerepében, vagy éppen az 1944-es események körül Horthy Miklós megítélésében nincs egységes álláspont, és még lehetne folytatni a sort. Tehát számos kérdés vált ki ellentétes véleményeket, gondolhatunk a történész-szakmai vitákra, melyek valamelyest átitatják a középoktatást is. A személetbeli különbségek pedig nagyban függnek a politikai pártállástól. Jó lenne, ha nem is konszenzus alakulna ki – az szinte elképzelhetetlen –, de legalább pártpolitika-mentes fórum jönne létre, például a XX. század megítélése kapcsán.

 Szemben állnak egymással a különböző politikai nézeteket valló történelemtanárok? Hiszen 1956-tal kapcsolatban sincs egységes megítélés. Vannak, akik Nagy Imre szerepét kritizálják, mások Tóth Ilonát támadják, és még sorolhatnám.

 –A tanárnak órája megtartása során meglehetősen komoly szabadága van abban, hogy bizonyos kérdéseket hogyan értékel. Az állásfoglalás nem tiltott, sőt fontos. Nem vitatom el, hogy egy embernek lehet sajátos álláspontja, de a tantervi és tankönyvi kérdés megítélésének objektívnak kéne lennie. Az 1956-os események kapcsán léteznek elérő álláspontok a történészek között is, és értékelési, szemléletmódbeli kérdés az, hogy ki milyen témát emel ki. Ettől függetlenül egy minimális alapot jó lenne megalkotni, főleg, ha a közoktatást–köznevelést alapjaiban meghatározó dokumentumokról zajlik épp a vita.

 Lehetséges objektív módon megközelíteni a történelemoktatás kérdéseit?

 –Arra kéne törekedni, hogy a tanár, amennyire tudja, függetlenítse magát a személyes, szubjektív, torzító tényezőktől. Mivel az ember sorsa, családi körülményei, gondolkodásmódja kihat a szemléletmódjára, így mindig is lesz több megközelítési mód, de ennek a szubjektivitásnak minimálisnak kellene lennie az alapdokumentumokban –alaptantervben, kerettantervben, a tankönyvekben – amelyekről ma komoly vita zajlik a közéletben.

 A történelemnek, a történeti tanulásnak kötődnie kell a tanulóknak a társadalmi valóságról alkotott képéhez?

 –Természetesen, hiszen a történelem fontos feladata a jelen megértésének a kialakítása, azon túl, hogy a múlt megismerése identitást képez. Tehát a társadalmi valóság megismertetése a történelemoktatás feladata, és jó lenne, ha ehhez minél hatékonyabban és korszerűbben tudná hozzásegíteni a diákokat.

 A történelemoktatás feladata az enciklopédikus tudás átadása, vagy olyan általános és szakműveltség megalapozása, amely alkalmas az állandó integrálódásra, bővülésre, fejlesztésre?

 –Ez egy összetett kérdés, hiszen ma egyre inkább a kompetencia- és képességfejlesztés, az ismeretszerzés megalapozása az elsődleges elvárás. Ám úgy gondolom, hogy a történelemnek szükséges alapvető tárgyi tudást átadnia a diáknak, amelyik természetesen a kompetencia- és készségfejlesztés alapja lehet. Így az alapszíntű enciklopédikus tudás, a minimum-követelmény, szükséges, hogy megjelenjen a történelemoktatásban, és lehetőség szerint a diákok sajátítsák is azt el. Természetesen ennek nem lehet túlzottan magas a szintje, hiszen az átlagember számára nem a történelemtudomány egészének az elsajátítása a feladata. Főleg azoknak a nemzeti sorskérdéseknek, korszakokat meghatározó jelenségeknek, eseményeknek és személyiségeknek az ismerete a lényeges, melyek következményeivel együtt élünk, és a közbeszéd része – s a jelenlegi világunk megértéséhez segít minket hozzá. Ezen tényanyagok megismerése lenne az optimális, de úgy, hogy mindenféle öncélú adathajhászástól mentes legyen.

 Ez nem illúzió?

 –Nem, mert egy minimum alap megállapítható. Ha fellapozunk egy történelemkönyvet, abban rengeteg dátum és név szerepel, olyanok, melyeket az utca emberei, még az olvasottabbak sem igazán ismernek, tudnak. Alapvetően olyan tényanyag birtokában kell lenni a diákoknak, amellyel a jelenlegi folyamatok feltárhatók – ilyen mértékig szükséges a lexikális tudás. De például az I. világháborús osztrák–magyar hadsereg számos parancsnokát, vagy éppen az összes 12. századi magyar király tevékenységét nem kell tudni fejből, mert ez történész szakma feladata.

 Említette a tankönyveket. Azt veszem észre, hogy túlzottan mozaikosok. Tehát, ha tanítják a mohácsi vészt, akkor nem tekintenek ki Európára, nem tanítják, ki volt akkor a német-római császár (V. Károly), és a fölrajzi felfedezésekről sem esik szó. Ez jó megoldás?

 –A történelemoktatás egyik legnehezebb feladata, hogy a diákok szinkronban lássák a magyar és az egyetemes történeti eseményeket, hiszen mindkettő szorosan összefügg, és egyikből következik a másik. Régi hagyomány, hogy a magyar és az egyetemes történelmet elkülönítve tanítjuk. A tanterv is ilyen tematikus egységeket állít föl. Ugyanakkor a kettő teljes szinkronba állítása nehézséget okoz, hiszen a magyar történelmet részletesebben oktatják az iskolákban. Másrészt pedig sokszor problémát jelent, ha az egyes országokban zajló eseményeket, változásokat folyton megszakítunk, ezáltal a tananyag töredékes lesz, és nehézzé válik a hosszabb távú történelmi folyamatok bemutatása. Mindemellett azt gondolom, alapvető elvárás, hogy a diákok megismerjék a magyar történelemmel párhuzamosan zajló világtörténelmi eseményeket. Az érettségiben is megjelenik, hogy párhuzamosan a fő folyamatokat egymás mellé illesztve kell bemutatni, akár az ön által említett példa esetében, hogy V. Károly 1526-ban milyen más politikai, vagy vallási kérdésekkel volt elfoglalva, mikor mi a törökökkel háborúztunk.

 A történelem tanítása hogyan kapcsolódik a nemzettudathoz?

 –A nemzeti identitásképzés a történelemtanítás egyik legfontosabb alapja, és a Nemzeti Alaptanterv céljai között is megjelenik. Hiszen a nyelv és a földrajzi környezet mellett a történelem a harmadik, és talán a leghangsúlyosabb tényező, amelyikből fakad a nemzeti identitás gondolata.

 Az új tudományos eredmények eljutnak a közép- és az alsófokú oktatásba?

 –Egyesületünk egyik feladata ennek a folyamatnak az elősegítése, mert azt tapasztaljuk, nem igazán hatékony az új ismeretek eljuttatása a közép- és alsófokú oktatásba. A marxista terminológia már eltűnt a történelemoktatásból, de a társadalomtörténetben az osztály-jellegű történetírás még bizonyos klisékben fennmaradt. Ezért is szükséges az új eredmények beültetésére a tanításba. A célok eléréséhez –többek között – jövőre a tagok számára ingyenes szakmai és módszertani továbbképzésekkel, előadások szervezésével kívánunk hozzájárulni.

 A VERITAS munkatársai általi kutatásokról értesülnek a történelemtanárok?  

– A középiskolai történelemtanítás egész embert kíván, hiszen heti 40 órát meghaladó munkát jelent. Ezért illúzió azt gondolni, hogy a tanárok tömegével járnának hétköznapi tudományos konferenciákra, vagy éppenséggel a legfrissebb tanulmányköteteket forgatnák – nincs is erre intézményes keretük. Ezért korlátozottak nem csak a VERITAS, hanem az MTA TTI vagy bármely más kutatóintézet eredményeinek a középiskolákba való eljutása.

 A múzeumokban, levéltárakban is folynak kutatások. Ezek eredményei eljutnak a szakmához?

 –Aligha, hiszen egy megyei múzeumi értesítő folyóirat kiadásáról sokkal kevesebben értesülnek, mint egy fővárosi reprezentatív, nagy publicitást kapó konferenciájáról. Így sok esetben szakmai téren az egyetemen elsajátított tanulmányok alapján oktatnak a tanár kollégák. A legtöbb tanár-továbbképzés alapvetően pedagógiai és módszertani jellegű, és legkevésbé sem szakmai. Ez egy nagy probléma, mert hiányoznak az önművelődés feltételei. Holott nagy az igény a szakmai továbbképzésekre. Ezért is gondoltuk, hogy érdemes ezt az egyesületet létrehozni.

 Most, az alapítás évében mi a legfontosabb feladatuk?

 –Alapvetően számos adminisztratív kérdést kell tisztázni, melyeknek kellős közepén tartunk. Ezek a háttérmunkák. Alapvető cél a tagfelvétel, hogy a hírünk eljusson minden oktatási intézménybe, ahol erre a kérdésre nyitott és fogékony kollegák dolgoznak. Őszre bemutatkozó konferenciát tervezünk, melynek témája a Gulág-év, az 1956-os forradalom és szabadságharc jubileuma, valamint olyan aktuális kérdések, mint az új NAT szerkesztése, vagy az érettségi módosított formája. Korszerű, igényes honlapot szeretnénk a nyáron elindítani, mert korunkban, ami nincs az interneten, az szinte nem is létezik. A 2017-es évet már egy működő infrastruktúrával, és remélhetően számottevő tagsággal tudjuk elkezdeni, és utána klasszikus, kidolgozott programokat tudunk dolgozni. Távlati tervként említhető a történelemoktatók nyári találkozóinak szervezése, valamint a kerettantervhez igazodó tanulmányi versenyek indítása.

 

Medveczky Attila