vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.11. 

Délvidék magyarságáért

Egyre fokozódó elvárás, hogy Szerbia változtasson magatartásán

Mit tartalmaz a Szerbiáról szóló országjelentés? Érvényesülnek-e a kisebbségi jogok? Volt-e előrehaladás a médiaszabadság kérdésében? Mit jelent a kisebbségi akcióterv? Hogyan ítéli meg, hogy Szerbia Oroszországgal közös hadgyakorlatokra készül? A délvidéki magyaroknak miért érné meg az EU-csatlakozás? – ezekkel a kérdésekkel kerestük föl Deli Andort, aki a néppárti frakció fideszes tagjaként bőven kivette részét a Szerbiáról szóló jelentés több módosítási indítványának a kidolgozásában.

 Február elején elfogadta az Európai Parlament a 2015-ös szerb országjelentést. Az előző jelentésekkel összehasonlítva jobb vagy rosszabb a mostani?

 – Az Európai Parlament éves országjelentései a tagjelölt országok, így Szerbia viszonylatában is olyan elemeket iktatnak be, amelyek az adott évben különösen aktuálisak, illetve az elmúlt hónapok eseményeit értékelik. Ez pedig egy állandóan változó dolog, aminek következtében nehéz lenne jobbnak, illetve rosszabbnak címezni az adott jelentést. Az, ami azonban egyértelmű, hogy vannak és Szerbia EU-s csatlakozásáig még bizonyára számos évben lesznek is olyan kérdések, amelyek vonatkozásában az Európai Parlament kimondja, hogy további intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy Szerbia megfeleljen az európai elvárásoknak. Ilyen például a szerb külpolitika fokozatos összehangolása az EU által meghatározott irányvonallal, elsősorban Oroszország vonatkozásában, de itt van még a sajtószabadság kérdése, az igazságügyi reform folytatása vagy a korrupció elleni harc fokozása.

 Mi a helyzet a kisebbségi jogok garantálásával, érvényesítésével és a médiaszabadság kérdésével?

 – A jelentés szövegéből kiolvasható, hogy az Európai Parlament aggodalommal figyeli, hogy az előző évhez viszonyítva nem volt előrehaladás a szólásszabadság és médiaszabadság kérdésében, ami tovább súlyosbítja az úgynevezett újságírói öncenzúra jelenséget, illetve elvárja az újságírók elleni fenyegetések és erőszakos cselekedetek felderítését is. A kisebbségi kérdések vonatkozásában az idén jogosan kaptak központi helyet a nemzeti tanácsok, illetve az az elvárás, hogy mielőbb szülessen meg a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása oly módon, hogy megőrződjenek a már meglévő kompetenciák, tisztázódjanak a jogállásbeli kérdések, illetve törvényes hatásköreik vonatkozásában is teremtődjék teljesen egyértelmű jogi helyzet. Továbbá az Európai Parlament üdvözölte Szerbia igyekezetét a kisebbségi akcióterv kidolgozása kapcsán. Természetesen a jelentésben megjelent még számos más kisebbségi vonatkozású kérdés, így az anyanyelvű tankönyvek ügye, a nyelvhasználat, az arányos képviselet a hatóságoknál, de a meglévő bilaterális kisebbségügyi egyezmények hatékony implementációja is.

 A nemzeti tanácsok elég hatékonyan képesek dolgozni?

 – Fontosnak tartom, hogy a nemzeti tanácsok helyzete mielőbb rendeződjön, hiszen a 2014. januári alkotmánybírósági döntés következtében előállt helyzet még nem került teljes tisztázásra, miközben már 2016-ot írunk és immár a 2014-ben megválasztott nemzeti tanácsok is a mandátumuk feléhez közelednek. Úgy vélem, hogy a jogi állapotok rendezése erősítené a nemzeti tanácsok helyzetét és munkáját.

 Mit lehet tudni a kisebbségi akciótervről?

 – A kisebbségi akcióterv végleges tervezete elkészült, sőt bemutatásra is került itt kint Brüsszelben február hónap elején. Erre a bemutatóra a tagállamok állandó képviseletei kaptak meghívást. Ami még hiányzik a folyamat lezárásából az a szerb kormány jóváhagyása, amelyet a szerb fél az elkövetkező hetekre ígért. Ez már csak azért is fontos, mivel minden valószínűség szerint Szerbiában április végén rendkívüli parlamenti választásokat tartanak, ami kihathat a kormányzati munka további menetére és dinamikájára. Egyébként az akciótervet kidolgozó munkacsoportban aktív szerepet vállalt a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság is.

 Szerbia, tudtommal, Oroszországgal közös hadgyakorlatokra készül. Ez nem veszélyezteti az EU-felé való közeledését?

 – Valóban, az Oroszországgal tartott, illetve tervezett hadgyakorlatok az EU intézményei által egyik leggyakrabban kritizált pontok egyike. Minden EU-s vezető megérti a hagyományos és különleges orosz–szerb közelséget, ugyanakkor egyre fokozódó elvárás, hogy Szerbia változtasson magatartásán. A nyomás pedig csak növekedni fog. Hiszen tavaly még Szerbia vitte az ukrán–orosz válságban jelentős közvetítő szereppel bíró EBESZ soros elnöki posztját, de ennek végével a status quo fenntartása mögül egy jelentős érv hullott ki. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy épp a múlt héten hirdették ki azt az új törvényt, amely ratifikálja a 2015-ös évben kötött NATO–Szerbia megállapodást, melynek köszönhetően a NATO tisztviselői ezentúl különleges jogállással, szabad mozgással és diplomáciai immunitással rendelkeznek Szerbia egész területén, továbbá ez az egyezmény leegyszerűsíti, és hatékonyabbá teszi Szerbia részvételét a NATO által szervezett nemzetközi hadműveletekben és gyakorlatokban.

 Képviselő úr a Szerbiáról szóló jelentéshez milyen módosítási indítványokat dolgozott ki?

 – A beadott módosítók közül kiemelném a nemzeti tanácsokra vonatkozót, amelyet teljes egészében átettek, és immár szerves részét képezi a végleges parlamenti határozatnak. De ugyanígy teljes egészében bekerült az a módosító is, amely a közösségünk számára szintén fontos rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási folyamatok felgyorsítását kéri, sürgetve a természetben való kártérítés előtt álló törvényes akadályok elhárítását. Ide sorolnám még azt a módosítót is, amely a határ menti községeink számára jelentős lehetőségeket rejtő ún. EGTC-kben való részvétel jogi hátterének megteremtését sürgeti. Továbbá módosítókat adtam be a kisebbségi nyelvű média megőrzése, az oktatás, a részarányos foglalkoztatás vonatkozásában is, amelyek szövegszerűen, illetve tartalmukban kerültek be a végleges szövegbe.

 Az indítványok megfogalmazása előtt kikérte a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőinek véleményét?

 – Több okból gondolom azt, hogy természetes, ha a módosítókkal kapcsolatban együttműködök a VMSZ-szel. Egyrészt azért, mert a FIDESZ–KDNP nemzeti listájára is a VMSZ jelöltjeként kerültem, valamint azért is, mert a közös gondolkodás több eredményt hozhat itt az EU szintjén, valamint jelentős hozadéka lehet a szerbiai politikai életben a vajdasági magyar politikai érdekképviselet és ezáltal a VMSZ számára is.

 A szerb kormánynak is érdeke, hogy az európai jogi standardok megjelenjenek a szerbiai belső jogrendben is?

 – A szerb kormány részéről számtalan alkalommal hangoztatott dolog, hogy az ország az EU felé igyekszik, és hogy ez a folyamat prioritást élvez. Kiderül ez azokból a kormányzati megnyilvánulásokból is, miszerint Szerbia akár már 2019-ig le szeretné zárni a tárgyalási folyamatot. Nem szeretnék belemenni az előrevetített dátum realitásának értékelésébe, ugyanakkor egyértelmű az, hogy komoly politikai elhatározást tapasztalhatunk a szerb kormány részéről. Az EU felé igyekvés, pedig a folyamat természetéből fakadóan nem nélkülözheti az európai jogi standardek átvételét.

 Mi jellemzi az EU és Szerbia partneri viszonyát a migránsválság témakörében?

 – Itt szintén hivatkoznék az Európai Parlament állásfoglalására, amely szerint Szerbia eddigi magatartása a migránsválság kezelésében jónak mondható. Az EP kimondja továbbá, hogy további pénzügyi támogatás folyósítására is szükség van az EU részéről. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak, de az elkövetkező hónapok eseményei is szükségessé teszik a partneri viszony és az érintett szomszédos országokkal való együttműködés további erősítését.

 Ez az országjelentés előrelépésnek tekinthető Szerbia EU-s csatlakozása felé?

 – Az Európai Parlament az idén is egy objektív értékelést adott Szerbiáról, rámutatva az országban elért eredményekre, de a további elvárásokra is annak érdekében, hogy a tavaly decemberben megnyitott két tárgyalási fejezetet az idén további fejezetek kövessék. Itt elsősorban a már említett 23. és 24. tárgyalási fejezetek megnyitására gondolok – ezek a jogállamiságról, a belügyekről, a migránskérdésekről, az emberi és kisebbségi jogokról szólnak –, amelyeket még a jelenleg tartó holland elnökség alatt jóváhagyhat az Európa Tanács.

 A délvidéki magyaroknak miért érné meg a csatlakozás? Nem tartanak attól, hogy akkor még több magyar hagyja el szülőföldjét a jobb boldogulás reményében?

 – Engedje meg, hogy más oldalról közelítsem meg a kérdést. A kilencvenes években mi vajdasági magyarok megtapasztalhattuk, hogy mit jelent egy olyan országban élni, amely nem tartja magát az európai értékrendhez és elvárásokhoz. Mint az köztudott, abban az időben nagyon sok vajdasági magyar hagyta el szülőföldjét. Azt hiszem, hogy az EU felé vezető út, illetve az EU-tagság egyfajta biztonságot adhat annak vonatkozásában, hogy azok az idők már nem térhetnek vissza.

 Térjünk rá a közlekedési fejlesztésekre. Milyen elképzelései vannak a vasúti infrastruktúra és közszolgáltatások terén a dunai és adriai-tengeri makrorégióra vonatkozóan?

 – A vasúti hálózat fejlesztése egy rendkívül fontos, ugyanakkor nagyon költséges és hosszú távú célkitűzés. A rendelkezésre álló országos szintű eszközök pedig nem elégségesek és ez így van nem csak a közép-európai, hanem akár a fejlett nyugati tagállamok esetében is. A pénzügyi háttér megteremtésében tud segíteni az EU. Ugyanakkor mára már nyilvánvalóvá vált, hogy az egységes, integrált és multimodális közlekedés és szállítás lehetőségének megteremtése már nemcsak a szomszédos országokat érinti, hanem hatásuk kisugárzik a szélesebb régióba, érintve akár nem tagállamokat is, mint amilyenek például a nyugat-balkáni országok. A makrorégiók koncepciója abból a megfontolásból került bevetésre, hogy összefogja mindazokat a programokat, amelyek egy nagyobb térség gazdasági megerősödését eredményezhetik. A dunai és adriai makrorégiókon keresztül pedig Közép-kelet-Európa, illetve Délkelet Európa gazdaságai között folyhat intenzívebb és hatékonyabb együttműködés. Mindez pedig csökkentheti az érintett országok gazdaságainak függőségét és érzékenységét.

 

Medveczky Attila